Скупштина општине Мали Зворник усвојила 2. ребаланс буџета за 2021. годину

На десетој редовној седници Скупштине општине Мали Зворник у четвртак, 15. јула, одборници локалног парламента размотрили су и подржали 15 тачака дневног реда.

Усвајањем Одлуке о другим изменама и допунама одлуке о буџету за 2021. годину, приходи и примања буџета општине Мали Зворник за текућу годину и пренета неутрошена средства из предходних година планирана су у износу од 825.466.027 динара и већа су за 11.460.000 динарa у односу на предходни план.

У образложењу ове одлуке наведено је да су приходи од донација међународних организација ребалансом буџета планирани у укупном износу од 44.630.000 динара и већи су у односу на предходни план за 2.230.000,00 динара.

Основ за повећање су два потписана уговора са представништвом HELVETAS Swiss Intercooperation SRB за реализацију више пројеката.

План прихода од трансфера од других нивоа власти такође је увећан.

Предвиђен је у износу од 179.850.000, што је за 23.750.000 динара више у односу на предходни план, а основ за то представљају средства добијена од Кабинета министра за развој недовољно развијених општина, додељена у укупном износу 8.900.000, динара, од чега за Пројекат уређења делова речних корита 2.000.000 динара и за набавку камиона за прикупљање отпада 6.900.000 динара.

Oд Министарства рударства и енергетике Републике Србије додељена су средства за финансирање Програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова који спроводе јединице локалне самоуправе, у износу од 7.000.000,00 динара.

Са Министарством заштите животне средине потписан је уговор о трансверу средстава у износу од 7.397.305,55 динара за санацију клизишта у Првомајској улици.

На увећање плана трансфера од виших нивоа власти утицало је и закључење споразума са Националном службом за запошљавање о спровођењу јавних радова, у вредности од 450.000 динара.

Укупно планирана средства накнаде за социјалну заштиту из буџета су 9.612.500,00 динара, што је за 2.612.500,00 динара више у односу на предходни план, а средства су намењена за побољшање услова становања избеглица кроз набавку грађевинског материјала.

За субвенције приватним предузећима укупно планирана средства су 14.000.000 динара, што је за 7.000.000 динара више у односу на предходни план, а планирана су за унапређење енергетске ефикасности у домаћинствима са територије општине Мали Зворник.

Извештај о раду Општинског већа и руководства општине Мали Зворник, у периоду од 1. јануара до 30. јуна 2021. Године, усвојен је након усменог образложења председника општине, Зорана Јевтића, који је у свом излагању, између осталог, навео да је Општинско веће у извештајном периоду одржало 5 редовних и 12 телефонских седница, на којима је утврђивало предлоге одлука и акте које доноси скупштина.

Непосредно је извршавало и старало се о извршавању одлука и других аката скупштине општине.

У вршењу надзора над радом општинске управе, поништавало је или укидало акте општинске управе који нису у сагласности са законом, Статутом и другим општим актом или одлуком коју је донела Скупштина општине, затим решавало у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других организација из изворног делокруга општине и уједно помагало председнику општине у вршењу других послова из његове надлежности.

Међу најзначајнијим предлозима одлукама које је Општинско веће општине Мали Зворник донело у наведеном периоду је Предлог Одлуке о измени Статута општине Мали Зворник, Предлог Одлуке о финансијској подршци домаћинствима у процесу енергетске транзиције, Предлог Одлуке о изменама Одлуке о оснивању Туристичке организације општине Мали Зворник, те Предлог Правилника о условима за доделу бесповратних средстава брачним паровима са пребивалиштем на територији општине Мали Зворник за куповину кућа са окућницом на селу.

Одборници Скупштине општине Мали Зворник на 10. редовном заседању усвојили су и Извештај о раду Општинске управе општине Мали Зворник за 2020. годину.

Предлог Одлуке о ослобађању плаћања накнаде за коришћење јавних површина на територији општине Мали Зворник за угоститељске објекте у 2021. години усвојен је у намери руководства општине да подржи предузетнике у условима отежаног пословања, услед епидемије заразне болести Ковид-19.

Усвајањем Предлога Одлуке о преносу теретног возила марке „Фиат добло“ Предшколској установи „Црвенкапа” Мали Зворник, општина Мали Зворник обезбедила је аутомобил неопходан за транспорт оброка и других потрепштина из матичне предшколске установе у нови вртић, који локална самоуправа, уз подршку Владе Швајцарске, гради у месној заједници Доње Насеље.

Набавку возила у вредности од око 2.000.000 динара финансирала је општина средствима из буџета.

Одборници Скупштине општине Мали Зворник на седници у четвртак усвојили су и Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Мали Зворник за 2021. годину, као и Предлог Решења о образовању Комисије за обраду и контролу захтева поднетих по програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Мали Зворник.

За директора Туристичке организације општине Мали Зворник на заседању локалног парламента у четвртак, 15. јула, именован је Млађан Црквењаш, актуелни шеф кабинета председника општине, Зорана Јевтића.

Усвајањем Предлога Одлуке о ослобађању грађана од плаћања накнаде за прикључење на мрежу система даљинског грејања и других питања, грађанима је омогућено да до 17. септембра, када се очекује завршетак изградње топлане на биомасу и њено пуштање у рад, бесплатно добију прикључак на нови топловод, а који ће, како је истакнуто на седници локалног парламента, након остављеног рока коштати око 4000 евра.

Одборници су подржали и Предлог Одлуке о изради плана детаљне регулације за изградњу мреже водоснабдевања – деоница од Цулина до Велике Реке, Предлог Одлуке да се не израђује стратешка процена утицаја на животну средину плана детаљне регулације за изградњу мреже водоснабдевања – деоница од Цулина до Велике Реке, Предлог одлуке о изради Плана детаљне регулације „Доња Трешњица Центар” са пројектом парцелације – препарцелације и предлогом за решавање имовинско правних односа, те Предлог одлуке да се не израђује стратешка процена утицаја на животну средину Плана детаљне регулације „Доња Трешњица Центар”, са пројектом парцелације – препарцелације и предлогом за решавање имовинско правних односа.

Љиљана Ристановић