Мали Зворник, 19.06.2020. године

На основу члана 7. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини , односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права , као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл.гласник РС “, број 16/18) ; чланова 44., 45. и 47.Одлуке о прибављању, коришћењу , располагању и управљању  стварима и другим имовинским правима у јавној својини општине Мали Зворник („Службени лист општине Мали Зворник“, број 14/19 и 15/19 ), Комисија за  спровођење поступка давања у закуп непокретности у јавној својини општине Мали Зворник – пословног простора – дела Дома културе у Брасини,у поступку прикупљања писмених понуда, формирана решењем Председника општине број 06-948/4 од 17.06.2020.године, објављује 

О Г Л А С

о давању у закуп непокретности у јавној својини општине Мали Зворник
пословног простора – дела Дома културе  у Брасини у поступку прикупљања писмених понуда 

Закуподавац пословног простора је општина Мали Зворник.

Даје се у закуп пословни простор  у јавној својини општине Мали Зворник у поступку прикупљања писмених понуда и то:  

 пословни простор –део Дома културе у Брасини  на катастарској парцели број 533/11   из листа непокретности број 1039 КО Брасина, укупне  површине 94,31 m2 oд чега је:

   -површина пословног дела објекта улаз I  58,80 m2
   -површина пословног дела објекта улаз II  35,51 m2

Право на подношење писмених понуда имају сва правна лица и предузетници  уз достављање благовремене и потпуне понуде.

Понуде морају бити оверене и потписане од стране овлашћеног лица или пуномоћника који мора имати уредно пуномоћје. Понуда која се доставља обавезно садржи: доказ о уплати депозита, износ закупнине која се нуди, за предузетнике – име и презиме предузетника, адресу, број личне карте,јединствени број грађана, извод из регистра надлежог органа  ;  за правна лица –уредна понуда мора садржати  назив и седиште, копију решења о упису правног лица у регистар код надлежног органа, као и пуномоћје  за лице које заступа подносиоца понуде. 

Пословни простор се може користити за следеће делатности- трговина, занатство, услужне делатности, агенцијски послови, здравство, угоститељство, спортске делатности. Не може се користити за продавницу погребне опреме, сточне хране , рибарницу или друге делатности непримерене локацији пословног простора- део Дома културе.

Почетна висина  месечне закупнине  за пословни простор је 11.090,00 динара, без ПДВ-а, утврђена је  на основу Налаза судског вештака за област грађевинарство, Слободана Полића , грађ.инжењера, ужа специјалност : високоградња, нискоградња , број 06-948/2020-2 од 04.06.2020.године.

 Рок трајања закупа је  до 5 година

Закупац је у обавези да по испостављеним рачунима плаћа трошкове воде, електричне енергије, телефона и друге трошкове  коришћења пословног простора.

Јавно отварање приспелих понуда обавиће се дана 01.07.2020.године у згради општине Мали Зворник, улица Краља Петра I број 38, Мали Зворник у сали Општинског већа у 13 часова.

Рок за достављање писмених понуда је 10 дана од дана објављивања Огласа у листу ,,Информер“. Рок почиње да тече наредног дана од дана објављивања. Понуде у наведеном року доставити препорученом поштанском пошиљком у затвореној коверти на којој је назначено ,,Понуда за закуп пословног простора – дела Дома културе у Брасини  , не отварати“ на адресу општина Мали Зворник, улица Краља Петра I број 38, 15318 Мали Зворник, или их у наведеном року, уз идентичну назнаку на коверти, предати на шалтеру писарнице општине Мали Зворник.

Увид у документацију у вези са непокретношћу која се даје у закуп биће могуће  извршити у згради општине Мали Зворник у улици Краља Петра I број 38, Мали Зворник у канцеларији број 17, Општинске управе општине Мали Зворник , такође пословни простор може се разгледати радним данима током трајања огласа  у терминима о којима се информације могу добити на телефон  015 7-195-198 у периоду од 7 до 15 часова сваког радног дана.

Сви понуђачи дужни су положити депозит у износу од 3.000,00 динара уплатом на текући рачун Општинске управе Мали Зворник број 840-789804-38 са позивом на број  97 97–065.

Понуђач који буде изабран за најповољнијег дужан је да уплати гарантни износ у висини двомесечне закупнине.

Рок за повраћај депозита учесницима који нису успели у поступку прикупљања писмених понуда је седам дана од дана јавног отварања приспелих понуда.

У понуди се обавезно наводи број рачуна на који ће се извршити повраћај депозита.

Непокретност се не може давати у подзакуп.

Уз понуду доставити уверење  надлежне Локалне пореске администрације  о измиреним обавезама по основу локалних изворних јавних прихода.

Подносиоци неблаговремене или непотпуне понуде не могу учествовати у поступку прикупљања писмених понуда, а непотпуне или неблаговремене понуде се одбацују.

Избор најповољнијег понуђача врши се применом критеријума висине понуђене закупнине.

Сви понуђачи ће о избору закупца бити обавештени писменим путем у року од седам дана од дана  доношења одлуке.

Уколико у поступку два или више  понуђача понуде исти износ закупнине , комисија ће позвати понуђаче који су понудили исти износ закупнине , да у року од три дана од дана пријема позива, доставе нову писмену затворену понуду, са увећаним износом закупнине  у односу на претходно дату понуду, а које понуде ће комисија отворити и утврдити најповољнијег понуђача.

Уколико понуђачи из претходног става у року од три дана не доставе нову понуду, односно ако су понуђачи доставили нову понуду са истоветном закупнином , комисија ће путем жреба извршити избор најповољнијег понуђача.

Уколико  будући закупац буде изабран за најповољнијег понуђача, а не закључи уговор о закупу, губи право на враћање депозита.

Поступак прикупљања писмених понуда спровешће се и уколико пристигне и једна понуда.

Додатне информације везане за објављен оглас моћи ће се добити на број телефона  015 7-195-198   лице за контакт  Весна Дукић, дипл.правник.

Број : 06-948/6
Дана : 17.06.2020. године 

           Комисија за  спровођење поступка давања у закуп непокретности
           у јавној својини општине Мали Зворник – пословног простора- Дела дома културе у Брасини у поступку прикупљања писмених понуда