На основу тачке IV Одлуке о продаји моторног возила – аутобуса бр.06-1825 од 17.11.2014.године а у вези са чланом 68. став 1.тачка 8.Статута општине Мали Зворник („Службени лист општине мали Зворник“ бр.10/08, 13/08, 02/09 и 02/12) и чланом 27.став 10. Закона о јавној својини Општинска управа општине Мали Зворник дана 25.11.2014.године расписује

О Г Л А С
О продаји моторног возила – аутобуса прикупљањем писмених понуда 

Предмет продаје је моторно возило – аутобус марке ZASTAVA SANOS 7A, регистарске ознаке: LO 046-, година производње 1988, снага мотора у KS 95.5, број шасије: 15954, број мотора: 0M36791010004410, погонско гориво: дизел, радна запремина мотора у cm³ 5861, боја каросерије: 0М бела, возило је регистровано до 21.11.2015.године и у возном стању по почетној вредности која износи 388.430,50 динара.

Возило се продаје у виђеном стању без права купца на накнадну рекламацију и приговоре по питању квалитета и евентуалних недостатака.

Возило се може разгледати сваког радног дана од дана објављивања огласа у периоду од 07 до 15 часова на паркингу у улици Краља Петра I бр.38, уз обавезну претходну најаву на телефон (015/472-270).

Право учешћа имају сва физичка и правна лица.

Рок за достављање писмених понуда је 15 дана од дана објаве на огласној табли Општине Мали Зворник. Сва заинтересована лица могу доставити понуду у писаном облику у затвореној коверти са напоменом „ПОНУДА ЗА МОТОРНО ВОЗИЛО – АУТОБУС –НЕ ОТВАРАТИ“ на следећу адресу: Општина Мали Зворник, улица Краља Петра I бр.38, 15318 Мали Зворник, поштом или личном доставом на шалтер писарнице Општине Мали Зворник.

Отварање приспелих понуда одржаће се дана 15.12.2014.године у згради Општине Мали Зворник, улица Краља Петра I бр.38, 15318 Мали Зворник у сали Општинског већа у 12 часова.

Затворена коверта са понудом треба да садржи:

1. ПРИЈАВУ

– пријава правног лица садржи: назив и седиште, податке и упис у регистар надлежног органа ( број, датум и назив органа), матични број фирме, порески идентификациони број (ПИБ), потпис овлашћеног лица и печат;

– пријава физичког лица садржи: име и презиме, адресу и матични број, а ако је то лице приватни предузетник и податке о упису у регистар надлежног органа (број, датум и назив органа) и порески идентификациони број (ПИБ).

2. БЕЗУСЛОВНУ ПОНУДУ, УЗ НАВОЂЕЊЕ ИЗНОСА НА КОЈИ ПОНУДА ГЛАСИ 

3. ДОКАЗ О УПЛАТИ ДЕПОЗИТА у износу од 5% од почетне цене

Сви понуђачи дужни су положити депозит у износу од 19.422,00 динара уплатом на текући рачун Општинске управе Мали Зворник број 840-789804-38 са позивом на број 97, 97-065. Прворангирани понуђач који одустане од куповине возила, губи право на повраћај депозита.

Лицима чије понуде не буду прихваћене депозит ће бити враћен по закључењу поступка прикупљања понуда а која одустану од понуде депозит неће бити враћен.

Неблаговремене или непотпуне понуде неће се узимати у разматрање.

Најповољнијом понудом сматраће се понуда са највишим понуђеним износом.

Проглашени купац је дужан да уплати преостали износ купопродајне цене пре закључења уговора.

Уговор о купопродаји моторног возила – аутобуса потписује се у року од осам дана од дана јавног отварања понуда.

У случају да два или више понуђача у затвореним ковертама доставе понуду са истим износом, који је уједно и највиши понуђени износ, Комисија ће задржати право да избор најповољнијег понуђача изврши по слободном уверењу.

Ако понуђач са најповољнијом понудом односно купац, не уплати утврђени износ или не приступи закључењу Уговора о купопродаји у остављеном року, сматраће се да је одустао од куповине, те у том смислу Комисија задржава право да понуди закључење Уговора о купопродаји следећем најповољнијем понуђачу са утврђене листе.

Све порезе и трошкове око преноса власништва над купљеним моторним возилом – аутобусом сноси купац.

Купац ће преузети моторно возило – аутобус по исплати и закључењу Уговора о купопродаји.

За све додатне информације можете се обратитит на телефон 015/472-270.             

Овај Оглас је објављен дана 25.12.2014.године на огласној табли Општине Мали Зворник

Број: 06-1825/1
Дана: 25.11.2014.године
У Малом Зворнику                         

           

                                      ОПШТИНА МАЛИ ЗВОРНИК
                                        КОМИСИЈА ЗА ОТУЂЕЊЕ
                                  МОТОРНОГ ВОЗИЛА-АУТОБУСА