На основу тачке IV Одлуке о покретању поступка отуђења покретне ствари у јавној својини општине Мали Зворник, број 06-195/2 од 05.02.2018. године и IV Одлуке о покретању поступка отуђења покретне ствари у јавној својини општине Мали Зворник, број 06-844 од 25.04.2018. године, а у вези са чланом 72. и 75. Статута општине Мали Зворник („Службени лист општине Мали Зворник“ 5/15-пречишћен текст) и чланом 27. став 10. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“ бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16 др. закон, 108/16 и 113/17) и Одлуци о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Мали Зворник („Службени лист општине Мали Зворник“ број: 7/15, 2/16, 6/17, 12/17, 14/17, 18/17 и 19/17), Општина Мали Зворник, расписује 

О Г Л А С

О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА
РАДИ ОТУЂЕЊА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ 

I

Предмет јавног надметања је продаја следећих возила: 

  •  путничко возило, марке „Zastava“

модел 101 Skala 55, регистарске ознаке: LO-020-VP, година производње 2004. година,  снага мотора 40, број шасије VX1128A0001103248,број мотора 128A0641591545, погонско гориво Benzin 98, радна запремина 1116, боја каросерије 6D зелена тамна, возило је у возном стању, није регистровано, по почетној вредности од 17.847,00 динара. 

  • аутобус, марке „Zastava“

модел Sanos 7A, регистарске ознаке: LO 046-YŽ, година производње 1988., снага мотора у KS 95.5, број шасије: 15954, број мотора: 0M36791010004410, погонско гориво: дизел, радна запремина 5861, боја каросерије: 0М бела, возило није регистровано и у возном је стању по почетној вредности која износи 120.000,00 динара 

  • путничко возило, марке „Peugot“

модел 407 ST Confort 2.0 E регистарске ознаке: LO-015-AI, година производње 2005. година, снага мотора 100, број шасије VF36DRFNB21304438, број мотора PSAREN10LH2W1322287, погонско гориво Benzin 98, боја каросерије 9M црна метализирана,возило је у возном стању и регистровано од 04.07.2018. године, по почетној вредности од 293.326,00 динара. 

Минималну процењену вредност возила утврдио је вештак машинске струке. 

II

Услови за пријаљивање на јавно надметање 

Усмено јавно надметање одржаће се 07.09.2018. године, у згради Општине Мали Зворник, улица Краља Петра I бр. 38, 15318 Мали Зворник у Скупштинској сали у 11:00 часова.

Датум завршетка пријема пријаве за учешће у поступку јавног надметања је 07.09.2018.године, до 10:00 часова. Благовременим ће се сматрати све пријаве које стигну у писарницу Општинске управе Општине Мали Зворник до наведеног рока. Неблаговремене и нeпотпуне пријаве неће моћи да учествују у поступку јавног надметања. 

Право учешћа имају сва физичка и правна лица.

Пријава правног лица треба да садржи:  назив и седиште, податке и упис у регистар надлежног органа (број, датум и назив органа), матични број фирме, порески идентификациони број (ПИБ), потпис овлашћеног лица и печат;

Пријава физичког лица садржи: име и презиме, адресу и матични број, а ако је то лице приватни предузетник и податке о упису у регистар надлежног органа (број, датум и назив органа) и порески идентификациони број (ПИБ).

Пријава за учешће на јавном надметању подноси се у запечаћеној коверти на адресу Општина Мали Зворник, улица Краља Петра I бр. 38.,уписати назнаку ПРИЈАВА-НЕ ОТВАРАТИ. Заједно са пријавом на оглас доставља се наведена документација.

Возило се може разгледати сваког радног дана од дана објављивања огласа у периоду од 07 до 15 часова на паркингу у улици Краља Петра I бр.38, уз обавезну претходну најаву на телефон (015/7195-188), контакт особа Бранимир Самарџић.

III

Доказ о уплати депозита

Сви поњуђачи дужни су положити депозит у износу од 1.000,00 динара уплатом на текући рачун Општинске управе општине Мали Зворник број 840-789804-38, са позивом на број 97   97-065.

Доказ о уплати депозита поњуђачи достављају заједно са пријавом или на дан одржавања јавног надметања.

Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити у року од 5 дана од дана одржавања јавног надметања. Најповољнијем поњуђачу депозит ће бити урачунат у куповну цену. На повраћај депозита нема право учесник на јавном надметању који не прихвати почетну цену, који излицитира највећу цену, а не закључи уговор или не уплати купопродајну цену у утврђеном року.

IV

Јавно надметање ће се одржати према следећим правилима: 

Поступак јавног надметања спровешће се и у случају да пристигне најмање једна благовремена и потпуна пријава на основу које се подносилац региструје и проглашава купцем, ако почетну цену по којој се возило отуђује из јавне својине прихвати као купопродајну цену.

Почетна цена дата је у динарима и мора се дати за свако возило појединачно.

Минимално повећање цене, однoсно, лицитациони корак је 100 динара. 

Предмет продаје доделиће се оном учеснику јавног надметања који понуди највишу цену. Учесник који понуди највиши износ купопродајне цене потписује изјаву о висини понуђне цене коју је дужан да уплати у року утврђеном огласом.

Уговор о купопродаји се закључује са учесником који понуди највишу цену, у року од  5 (пет) дана од дана потписивања зписника о резултатима јавне лицитације. Купљена возила купац је дужан да исплати у целости пре преузимања возила, у року од 5 (пет) дана од дана потписивања купопродајног уговора.

Купац који у року не плати продајну цену, губи право на куповину возила. 

Трошкове ПДВ-а, трошкове преноса власништва, као и трошкове транспорта возила и друге трошкове, сноси купац. Возило се продаје у виђеном стању без права купца на накнадну рекламацију и приговоре по питању исправности, комплетности и техничке карактеристике возила, као и других евентуалних недостатака. 

Додатне информације 

За све додатне информације можете се обратити на телефон 015/7195-188, Бранимиру Самарџићу. 

Овај Оглас је објављен дана 28.08.2018. године на огласној табли Општине Мали Зворник, на интернет страници општине Мали Зворник и у дневном листу који се дистрибуира на целој територији Републике Србије  „Информер“. 


Број: 06-844/1 
Дана: 28.08.2018. године
У Малом Зворнику                                                                      

КОМИСИЈА:
Зоран Бркић, председник с.р.
Маризела Андрић, члан с.р.
Весна Илић, заменик члана с.р.