Оглас објављен 04.03.2015. године

Република Србија
ОПШТИНА МАЛИ ЗВОРНИК
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број:105-1
Дана:26.02.2015. године
МАЛИ ЗВОРНИК 

Општинска управа општине Мали Зворник, расписује 

О Г Л А С

за пријем у радни однос начелника Општинске управе општине Мали Зворник на мандатни период од 5 година,

 

Назив радног места:Начелник Општинске управе

Број извршилаца: 1 (један).

Услови: VII степен стручне спреме правне струке(високо образовање на студијама другог степена; дипломско-академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије, односно  на основним студијама у трајању од најмање четири године, најмање 5 година радног искуства у струци  и положен државно-стручни испит за рад у органима државне управе.                       

Поред посебних услова кандидат мора да испуњава и опште  услове:

1. да је држављанин Републике Србије,

2. да је пунолетан, 

3. да има општу здравствену способност,

4. да има прописану стручну спрему,

5. да није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу,

6. да испуњава друге услове утврђене законом, другим прописима или актом о систематизацији радних места у органу.

 

Уз пријаву приложити следећу документацију у оргиналу или овереној фотокопији:

–    Оверена фотокопија дипломе о завршеном факултету

–    Потврду о радном искуству у струци

–    Уверење о држављанству Републике Србије(не старије од 6 месеци)

–    Уверење о општој здравственој способности (доставља се накнадно по доношењу одлуке о избору)

–    Уверење о положеном државном-стручном испиту  за рад у органима државне управе

–    Уверење суда да против лица није покренута истрага и да није подигнута оптужница

–    Уверење полицијске управе да лице није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу                            

Пријаве слати у року од 8 (осам) дана од дана објављивања огласа, са назнаком,  „За оглас“, на адресу:Општина Мали Зворник, Општинска управа, ул. Краља Петра I, бр. 38, 15318 Мали Зворник

                                                               ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
                                                       Зоран Јевтић, дипл. инж. рударства


Оглас за пријем у радни однос>>>

Оглас је објављен дана 04.03.2015. године у листу Националне службе запошљавања „Послови“број 611, на огласној табли општинске управе и на интернет презентацији општине Мали Зворник.