На основу члана 27а. став 2. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19) и члана 69. Статута општине Мали Зворник („Службени лист општине Мали Зворник“, бр. 21/18), Општинско веће Општине Мали Зворник, на седници одржаној дана 20.05.2020.године, донело је 

О Д Л У К У

I

Закупци пословних простора у својини Општине Мали Зворник, који за време трајања ванредног стања нису обављали своју делатност,  ослобађају се од плаћања закупнине почев од проглашења ванредног стања до укидања ванредног стања које је проглашено на територији Републике Србије.

II

Закупци који су ослобођени плаћања закупнине, морају да поднесу захтев за ослобађање закупнине и доказ да нису радили за време трајања ванредног стања.

Закупци који су ослобођени плаћања закупнине по овој Одлуци, задужиће се за режијске трошкове.

 III

Уговори о закупу пословног простора закључени између Општине Мали Зворник и закупаца који су ослобођени плаћања закупнине овом Одлуком, третираће се као уговори о давању на коришћење пословног простора без накнаде, за време дефинисано у тачки I ове одлуке.

IV

Ову Одлуку објавити у „Службеном листу Општине Мали Зворник“.

 

О б р а з л о ж е њ е

Дана 15.03.2020.године Влада Републике Србије донела је Одлуку о проглашењу ванредног стања („Службени гласник РС“, број 29 од 15. марта 2020.године).

Дана 21.03.2020.године Влада Републике Србије донела је Одлуку о ограничењу пружања услуга у области трговине на мало, које обухватају продају робе и вршење услуга у трговинским центрима и локалима у које се улази из затвореног простора („Службени гласник РС“, број 39 од 21. марта 2020.године).

Дана 21.03.2020.године Влада Републике Србије донела је Одлуку о посебним мерама пружања услуга у области трговине на мало, која обухвата продају хране и пића у угоститељским објектима и продају хране за ношење („Службени гласник РС“, број 39 од 21. марта 2020.године).

Циљ доношења ове одлуке је ублажавање економских последица на територији општине Мали Зворник насталих заразним вирусом Covid-19, сходно Уредбама  и мерама Владе Републике Србије.

С обзиром на наведено, одлучено је као у диспозитиву. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК

Број: 06 – 868
20.05.2020. године                                          ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
У Малом Зворнику                                           Зоран Јевтић, дипл.инж.