Zaključkom Vlade 53-2787/2020 od 24. marta 2020. godine korisnicima prava na naknadu zarade za vreme posebne nege deteta i ostale naknade po osnovu posebne nege deteta, kojima pravo ističe 15. marta 2020. godine i kasnije, pravo se produžava na osnovu ranije donetih rešenja, najduže tri meseca, odnosno dok traje vanredno stanje. 

Ovi korisnici ne podnose nove zahteve radi nastavka  korišćenja prava, ali su dužni da u skladu sa članom 16. stav 4. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, nadležnoj službi dečije zaštite prijave svaku promenu u radnopravnom statusu koja je od uticaja na isplatu naknade zarade. 

Korisnici prava dužni su da prijave i povratak na rad (rad na svom radnom mestu ili od kuće) ukoliko su se odlučili da ne koriste odsustvo sa rada zbog posebne nege deteta. Obavezu prijavljivanja navedene činjenice ima i poslodavac korisnika. 

Napominjemo, da je prijava navedenih činjenica od izuzetnog značaja imajući u vidu da Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, isplatu naknada zarade vrši na osnovu rešenja, direktno na tekuće račune korisnika, a poreza i doprinosa na odgovarajuće uplatne račune.