Republika Srbija
Opština Mali Zvornik
Opštinska uprava
Broj 06-835
Dana  9.5.2016. godine
Mali Zvornik 

P O Z I V
za podnošenje evidencione prijave 

Pozivaju se zakupci stanova na neodređeno vreme pod kojima se smatraju lica, nosioci stanarskog prava koja su to pravo stekli u skladu sa zakonom, odnosno po sili zakona i koja, na osnovu ugovora o zakupu stana i/ili odluke nadležnog organa, odnosno na osnovu pravosnažnog sudskog rešenja koji zamenjuje ugovor o zakupu stana, koriste stan na području opštine Mali Zvornik: 1) u svojini građana; 2) koji pripada zadužbini; 3) koji pripada fondaciji; 4) koji je u postupku vraćanja oduzete imovine, da u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog Poziva tj. od dana 10.5.2016. godine opštini Mali Zvornik podnesu evidencionu prijavu. 

Evidencionu prijavu podnose navedena lica, kao i lica koja su oni ovlastili.

Evidencionu prijavu mogu podneti i vlasnici stanova na kojima je zasnovano pravo zakupa na neodređeno vreme.

U evidencionoj prijavi dostavljaju se podaci o:

1) podnosiocu prijave – ime, ime roditelja, prezime, jedinstveni matični broj građana, adresa i opština stanovanja;

2) pravnom osnovu korišćenja stana, kao podatak koji dostavlja samo zakupac stana na neodređeno vreme, uz podnošenje dokaza o ostvarenom pravu;

3) nepokretnosti koja je u zakupu i zakupcu – opis stana, u smislu broja soba i površine stana u m², lokacija stana, u smislu navođenja opštine, mesta, ulice i broja, sprata, broja stana, katastarske opštine u kojoj se stan nalazi, ime i prezime lica koje je nosilac prava zakupa na neodređeno vreme;

4) članovima porodičnog domaćinstva, kao podatak koji dostavlja samo zakupac stana na neodređeno vreme – ime i prezime člana porodičnog domaćinstva, srodstvo sa nosiocem prava zakupa, jedinstveni matični broj građana, uz podnošenje dokaza o svojstvu člana porodičnog domaćinstva.

Evidenciona prijava podnosi se u dva primerka, neposredno ili poštom preporučeno, opštini Mali Zvornik, ulica Kralja Petra I broj 38, 15318 Mali Zvornik.

Ministar nadležan za poslove stanovanja propisao je obrazac evidencione prijave Pravilnikom o obrascu evidencione prijave zakupa na neodređeno vreme u stanovima u svojini građana, zadužbina i fondacija, kao i stanova u postupku vraćanja oduzete imovine (,,Službeni glasnik RS“ broj 114/15).

 

Uz prijavu podnosi se:

1) ugovor o zakupu stana i/ili kopija akta o dodeli stana u zakup na neodređeno vreme ili pravosnažno sudsko rešenje koje zamenjuje ugovor o zakupu stana za lica iz člana 2. ovog zakona;

2) identifikacioni dokument zakupca i dokaz o svojstvu člana njegovog porodičnog domaćinstva (uvid u izvod iz matične knjige rođenih zakupca i člana njegovog porodičnog domaćinstva);

3) dokaz o prebivalištu zakupca i članova njegovog porodičnog domaćinstva (davanje na uvid lične karte ili i/ili fotokopija uverenja o prebivalištu);

4) uverenje uprave javnih prihoda jedinice lokalne samouprave da se lice iz člana 2. ovog zakona i članovi njegovog porodičnog domaćinstva ne vode u službenoj evidenciji kao vlasnici nepokretnosti po osnovu lokalnih javnih prihoda;

5) izjava pod krivičnom i materijalnom odgovornošću lica iz člana 2. ovog zakona i članova njegovog porodičnog domaćinstva da nemaju na drugi način rešeno stambeno pitanje, odnosno da nemaju u svojini odgovarajući stan za stalno stanovanje u smislu zakona koji uređuje stanovanje;

6) dokaz o vlasništvu stana i ugovor o zakupu stana ukoliko je on zaključen, koji podnosi vlasnik stana na kojem je zasnovano pravo zakupa na neodređeno vreme;

7) dokaz o pokrenutom ili pravosnažno okončanom postupku restitucije, koji podnosi vlasnik stana.

Uz prijavu se podnose overene fotokopije dokumenata, čija je overa oslobođena plaćanja taksi u svrhu primene ovog zakona.

U slučaju kada evidencionu prijavu podnosi zakupac na neodređeno vreme i vlasnik stana za isti stan, lice koje vrši evidenciju u nadležnoj jedinici lokalne samouprave prilikom evidencije izvršiće spajanje evidencionih prijava u jednu i evidentiraće samo jednom zakupca na neodređeno vreme.

Pod članom porodičnog domaćinstva zakupca stana, smatraju se: supružnik i vanbračni partner, dete (rođeno u braku ili van braka, usvojeno ili pastorak), roditelji zakupca i njegovog supružnika i vanbračnog partnera, kao i lice koje je zakupac po zakonu dužan da izdržava, kao i svi direktni potomci zakupca (rođeni u braku ili van braka, usvojeni ili pastorci) i njihovi supružnici i vanbračni partneri. 

                                                                      Načelnik OU
                                                             Vladimir Petrović, s.r.

Poziv>>>