На основу члана 20. и 21. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа, станова и стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде по Јавном позиву управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности ЈП1/22, („Службени лист општине Мали Зворник“, бр. 03/22), Комисија за реализацију мера енергетске санације, након спроведеног Јавног позива за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације стамбених објеката на територији општине Мали Зворник, на седници одржаној дана 04.07.2022. године,  донела је

ПРЕЛИМИНАРНУ ЛИСТУ ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА 

Мера 1- Заменa спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача са одговарајућим термичким својствима према негрејаним просторијама,за породичне куће и станове.

Ова мера обухвата и пратећу oпрему за прозоре/врата, као што су окапнице, прозорске даске, ролетне, капци и др, као и пратеће грађевинске радове на демонтажи и правилној монтажи прозора/врата, као што је демонтажа старих прозора/врата и одвоз на депонију, правилна монтажа прозора, обрада око прозорa/врата гипс-картон плочама, глетовање, обрада ивица и кречење око прозора/врата са унутрашње стране зида.  

Редни

број

Назив привредног субјекта Рок важења цена-максимално 40 бодова Цена кључних добара и услуга Укупан број бодова
1. „BAUWIN DECOR“ DOO-ОГРАНАК БРАСИНА 40 60 100
2. “ГРАДЕКС“ ДОО, ЛОЗНИЦА 40 56 96
3. „ХРАМ 032 ПВЦ TRADE“ DOO, ПРЕЉИНА 40 54 94
4. „ЧОКАЊ ПВЦ“, ЛОЗНИЦА 30 59 89
5. „ЕУРО СТОЛАРИЈА“ДОО,ЛОЗНИЦА 40 49 89
6. „EXTOL“ DOO, ЛОЗНИЦА 40 48 88
7. „САЛЕПЛАСТ“ ДОО, ЛОЗНИЦА 40 39 79
8. „ВУЈИЋ ИНВЕСТ“ ДОО, ВАЉЕВО 40 30 70

материјала за термичку изолацију зидова, таваница изнад отворених пролаза, зидова, подова на тлу и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору за породичне куће

 

Реди

број

Назив привредног субјекта Рок важења цена-максимално 40 бодова Цена кључних добара и услуга Укупан број бодова
1. СГР ДРАГАН СТАНКОВИЋ ПР, МАЛИ ЗВОРНИК 20 60 80

Мера 4- Постављање и набавка материјала за термичку изолацију испод кровног покривача за породичне куће

Ова мера може обухватити, у случају да је оштећен кровни покривач и хидроизолациони кровни систем, грађевинске радове на замени хидроизолације и других слојева кровног покривача, као и лимарске радове, али не и радове на замени конструктивних елемената крова

Редни

број

Назив привредног субјекта Рок важења цена-максимално 40 бодова Цена кључних добара и услуга Укупан број бодова
1. СГР ДРАГАН СТАНКОВИЋ ПР, МАЛИ ЗВОРНИК 20 60 80

Мера 5- Набавка и  инсталација котлова на природни гас и/или биомасу (дрвни пелет, брикет, сечка), грејачa простора, или замена постојећег грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим, за породичне куће и станове

Редни

број

Назив привредног субјекта Рок важења цена-максимално 40 бодова Цена кључних добара и услуга Укупан број бодова
1. „VGS ENGINEERING“, ЛОЗНИЦА 30 60 90
2. “ГАСТЕЦ ВРШАЦ“ ДОО, ВРШАЦ 40 48 88
3. „ENERGY NET SERVICES“DOO, НОВИ САД 30 51 81

 Мера 6- Замена постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела-радијатора и пратећег прибора за породичне куће и станове

Редни

број

Назив привредног субјекта Рок важења цена-максимално 40 бодова Цена кључних добара и услуга Укупан број бодова
1. “ГАСТЕЦ ВРШАЦ“ ДОО, ВРШАЦ 40 58 98
2. „ENERGY NET SERVICES“DOO, НОВИ САД 30 40 70
3. „VGS ENGINEERING“, ЛОЗНИЦА 30 18 48

Мера 7- Набавка и уградње топлотних пумпи и пратеће инсталације грејног система (грејач простора или комбиновани грејач) за породичне куће

Редни

број
Назив привредног субјекта
Рок важења цена-максимално 40 бодова
Цена кључних добара и услуга
Укупан број бодова
1. “ГАСТЕЦ ВРШАЦ“ ДОО, ВРШАЦ 40 60 100
2. „ENERGY NET SERVICES“DOO, НОВИ САД 30 42 72
3. „VGS ENGINEERING“, ЛОЗНИЦА 30 36 66

Мера 8- Набавка и уградње соларних колектора у инсталацију за централну припрему потрошне топле воде за грејање санитарне потрошне топле воде и пратећеинсталације грејног система за породичне куће

Редни

број

Назив привредног субјекта Рок важења цена-максимално 40 бодова Цена кључних добара и услуга Укупан број бодова
1. „VGS ENGINEERING“, ЛОЗНИЦА 30 60 90
2. „ENERGY NET SERVICES“DOO, НОВИ САД 30 35 65

 Оцењивање и рангирање приспелих пријава привредних субјеката врши се применом критеријума из члана 20. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа, станова и стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде по Јавном позиву управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности ЈП1/22.

Учесници Јавног позива имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију по утврђивању прелиминарне листе директних корисника, у року од три дана од дана објављивања листе.

На прелиминарну листу директних корисника учесници конкурса имају право приговора Комисији у року од осам дана од дана њеног објављивања.

Комисија је дужна да размотри поднете приговоре на прелиминарну листу директних корисника као и да донесе Одлуку о приговору, која мора бити образложена,  у року од 15 дана од дана његовог пријема.

Председник општине доноси Одлуку о избору директних корисника у спровођењу мера енергетске санације.

Комисија за реализацију
мера енергетске санације
Председник комисије
Биљана Спасеновић, с.р.