На основу члана 20. и 21. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа и станова путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте по основу Јавног позива за суфинансирање програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова ЈП1/22 („Службени лист општине Мали Зворник“ број 03/22), Комисија за реализацију мера енергетске санације, након спроведеног Јавног позива за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте  на територији општине Мали Зворник бр. 06-952/2 од 04.07.2022. године, на седници одржаној дана 01.08.2022. године,  донела је

ПРЕЛИМИНАРНУ ЛИСТУ ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА 

Мера 1- Набавка и уградња соларних панела, инвертера и пратеће инсталације за породичне куће за производњу електричне енергије за сопствене потребе, уградње двосмерног мерног уређаја за мерење предате и примљене електричне енергије и израде неопходне техничке документације и извештаја извођача радова на уградњи соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије који су у складу са законом неопходни приликом прикључења на дистрибутивни систем.

Снага соларних панела не може бити већа од одобрене снаге мерног места, која је наведена у рачуну за утрошену електричну енергију, а  максимално до 6 kW.

Редни број Назив привредног субјекта Седиште Укупан број бодова
1. „HOMNET“ DOO ЛОЗНИЦА Бранка Радичевића 3, 15300 Лозница 65

Оцењивање и рангирање приспелих пријава привредних субјеката врши се применом критеријума из члана 20. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа и станова путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте по основу Јавног позива за суфинансирање програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова ЈП1/22. Учесници Јавног позива имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију по утврђивању прелиминарне листе директних корисника, у року од три дана од дана објављивања листе.

На прелиминарну листу директних корисника учесници конкурса имају право приговора Комисији у року од осам дана од дана њеног објављивања, а иста ће бити објављена на огласној табли и званичној интернет страници општине Мали Зворник.

Комисија је дужна да размотри поднете приговоре на прелиминарну листу директних корисника као и да донесе Одлуку о приговору, која мора бити образложена,  у року од 15 дана од дана његовог пријема.

Председник општине доноси Одлуку о избору директних корисника у спровођењу мера енергетске санације.

Комисија за реализацију мера
енергетске санације
Председник комисије
 Биљана Спасеновић, с.р.

Прелиминарна листа