Мали Зворник, 07.04.2020. године

Република Србија
Општина Мали Зворник
Штаб за ванредне ситуације
Број: 06-668/106
Дана: 07.04.2020.године
Мали Зворник

 

На основу члана 41.став 1.тачка 5. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ број 87/2018) а у складу са Одлуком о проглашењу ванредног стања у Републици Србији Штаб за ванредне ситуације општине Мали Зворник на седници одржаној 07.04.2020. године донео је

П Р Е П О Р У К У 

I

ПРЕПОРУЧУЈЕ СЕ Општинском већу општине Мали Зворник да донесе акт којим ће обуставити наплату услуга Предшколске установе „Црвенкапа„ у Малом Зворнику почев од 16.03.2020. године, од када Установа не пружа услуге, за  време трајања ванредног стања  у Републици Србији.

II

Ову Препоруку објавити на званичној интернет страници општине Мали Зворник и огласној табли општине Мали Зворник.

III 

Препорука ступа на снагу даном доношења.

КОМАНДАНТ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Зоран Јевтић, дипл.инж.руд.