Република Србија
ОПШТИНА МАЛИ ЗВОРНИК
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за финансије,
општу управу и друштвене делатности
Број: 401-998/17-02
Дана 31.07.2017.године
Мали Зворник  

БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК 

 

ПРЕДМЕТ: Достава Упутства за припрему буџета општине Мали Зворник за 2018.годину са пројекцијама за 2019. и  2020. годину 

Поступак припреме и доношење буџета на свим нивоима власти уређен је Законом о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014  и 103/15 у даљем тексту: Закон).

Буџетским календаром за ниво локалне власти прописано је да локални орган управе за финансије издаје упутство за припрему нацрта буџета за наредну годину до 01.августа текуће године, а да директни корисници средстава буџета достављају предлоге својих финансијских планова надлежном органу, најкасније до 01. Септембра текуће године.

Буџетским календаром прописано је да Влада Републике Србије усваја Фискалну стратегију до 15. Јуна и доставља исту Народној скупштини, као и локалној самоуправи. Народна скупштина до 30.јуна доставља коментаре и препоруке на Фискалну стратегију. До 5. јула Министарство финансија доставља упутство за припрему одлуке о буџету локалној власти, као и Фискалну стратегију.

Како Упутство за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2018.годину, као и  Фискална стратегија није достављена локалној власти, нити је објављена на сајту Министарства финансија     ( нису донета у законом утврђеном року), Одељење за финансије, општу управу и друштвене делатности- служба буџета Упутство за припрему одлуке о буџету општине Мали Зворник за 2018.годину даје без усвојене Фискалне стратегије за 2018. годину и Упутства за припрему одлуке о буџету локалних власти за 2018. годину са пројекцијама за 2019. и 2020. годину.

Ово Упутство је, међутим, израђено на основу одредби Закона о буџетском систему, Закона о финансирању локалне самоуправе и важећих основица за обрачун и исплату плата у државним органима и  јавним службама, Фискалне стратегије за 2017.годину  са пројекцијама за 2018. и 2019.годину и Упутства за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2017. годину са пројекцијама за 2018 и 2019.годину.

У складу са одредбама члана 36, 40,и 41. Закона о бнуџетском систему, а на основу постојећих докумената – Упутства и фискалне стратегије за 2017.годину,  достављамо свим корисницима буџета општине Упутство за припрему Одлуке о буџету општине Мали Зворник за 2018. годину  са пројекцијама за 2019. и 2020.годину.

Упутство које вам достављамо у прилогу, садржи основне економске претпоставке, смернице и параметре на основу којих сте у обавези да израдите своје Предлоге финансијских  планова за 2018. годину и пројекције за наредне две фискалне године.

Када буду донето упутство и Фискална стратегијата од стране Министарства финансија, те уколико се њима буду дефинисали другачије смернице, циљеви и параметри, Служба буџета ће благовремено доставити допуњено Упутство за припрему Одлуке о буџету општине Мали Зворник за 2018. годину  са са пројекцијама за 2019 и 2020. годину.

У складу са чланом 28. и 112. Закона, од доношења одлуке о буџету за 2015. годину, све локалне самоуправе и корисници буџетских средстава су у обавези да своје финансијске планове планирају у складу са програмском методологијом[1], а од одлуке о буџету за 2017.годину приликом припреме програмског модела буџета дефинишу се родно одговорни циљеви,родни индикатори учинка, исхода и резултата, којима се приказују планирани очекивани доприноси програма, програмске активности или пројекта остваривању родне равноправности.

Корисници буџетских средтава су у обавези, да доставе предлоге финансијског плана, усвојен од надлежних органа, на прописаним обрасцима који су доступни на сајту општине и у служби буџета, на основу система јединствене буџетске класификације са детаљним образложењем  и описом расхода и издатака и са наведеним правним основом, као и извора финансирања. Предлог се доставља у писаном облику, потписан од стране директора- одговорног лица и оверен печатом.  

Према буџетском календару, члан 31. Закона о буџетском систему, рок за достављање предлога финансијског плана локалном органу управе надлежном за финансије је  01.септембар 2017.године.

Распоред и пренос средстава буџетским корисницима у 2017. години вршиће се на бази тачно утврђених квота. Због тога је неопходно да што детаљније образложите и опишете своје расходе и издатке и тиме омогућите органу надлежном за финансије да благовремено и свеобухватно сагледа укупно потребна средства на нивоу општине, односно за све намене и све кориснике буџета, и у складу са тим достави Нацрт буџета за 2018.годину Општинском већу на утврђивање предлога Одлуке и  достави Скупштини општине на усвајање.

Упутство за припрему буџета oпштине Мали Зворник за 2018. годину са пројекцијама за 2019. и 2020. годину са пратећим обрасцима –  Прилог 1 и прилог 2, Образац финансијског плана-3,  Обрасци програмског буџета (табеле од 4 -6), Образац 7,8 и Упутство за припрему програмског буџета Министарства финансија, са циљевима програма и програмских активности,  можете преузети са званичне интернет странице општине: www.malizvornik.rs.

За све додатне информације можете се обратити на телефоне: 015/471-896 и 472-862 Служба буџета. 

С поштовањем, 

   РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
ЗА ФИНАНСИЈЕ, ОПШТУ УПРАВУ
И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ                                            НАЧЕЛНИК ОУ

        Милан Јевтић, с.р.                                                Вања Благојевић, с.р.

Обрасци>>>