Opis projekta

da se izgrade lokalni kapaciteti u regionu Podrinja za evaluaciju statusa pritoka reke Drine;

da se ohrabri saradnja opština koje dele zajedničke vodne resurse;

da se podigne nivo javne svesti o potrebi revitalizacije vodnih tokova i priobalja.

Unapređeno znanje za potrebe procene ekološkog statusa vodnih tokova – podrška u odlučivanju na lokalnom nivou;

Testirana primenjenljivost metode SVAP (Stream visual assessment Protocol) u Srbiji;

Lokalna zajednica će biti aktivnija u zajedničkim akcijama za upravljanje rečnim slivovima.

Lokalne vlasti

Javna preduzeća

Nadležni autoriteti za upravljanje vodama

Eksperti

2016-2017
Logo projekta
Flajer 1
Poster

Donator: Američka Agencija za zaštitu životne sredine (US EPA) u okviru projekta CRESSIDA (Izgradnja kapaciteta lokalnih zajednica za održivi razvoj u međunarodnim slivnim područjima reka Drine i Drim), koji srovodi Regionalni centar za životnu sredinu (REC) za Centralnu i Istočnu Evropu

Multimedija sa projekta

Foto galerije