Мали Зворник, 23.07.2020. године

На основу члана 7. став 3. тачка 6. Одлуке о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграда, поступку доделе средстава, проценту учешћа и условима под којим општина Мали Зворник учествује у финансирању активности одржавања  („ Сл. лист општине Мали Зворник“  број 21/18), Комисија за избор пројеката за бесповратно суфинансирање активности инвестиционог одржавања и унапређење својстава зграда, након спроведеног јавног позива,  на седници одржаној дана, 17.07.2020. године, сачинила је следећу

РАНГ ЛИСТУ

ПРОЈЕКАТА ЗА БЕСПОВРАТНО СУФИНАНСИРАЊЕ АКТИВНОСТИ НА
ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ И УНАПРЕЂЕЊУ СВОЈСТАВА ЗГРАДА

Мали Зворник, 23.07.2020. године

Република Србија
О П Ш Т И Н А М А Л И  З В О Р Н И К
Комисија за избор пројеката за бесповратно
суфинансирање активности инвестиционог
одржавања и унапређење својстава зграда
Број: 06-301/9
Датум: 23.07.2020.године
МАЛИ ЗВОРНИК 

На основу члана 7. став 3. тачка 6. Одлуке о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграда, поступку доделе средстава, проценту учешћа и условима под којим општина Мали Зворник учествује у финансирању активности одржавања  („ Сл. лист општине Мали Зворник“  број 21/18 ), Комисија за избор пројеката за бесповратно суфинансирање активности инвестиционог одржавања и унапређење својстава зграда, након спроведеног јавног позива,  на седници одржаној дана, 17.07.2020. године, сачинила је следећу

РАНГ ЛИСТУ

ПРОЈЕКАТА ЗА БЕСПОВРАТНО СУФИНАНСИРАЊЕ АКТИВНОСТИ НА
ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ И УНАПРЕЂЕЊУ СВОЈСТАВА ЗГРАДА

 

1. Стамбена заједница Рибарска 5А 5Б…………….. 75 бодова

2. Стамбена заједница Рибарска 5А 5Б…………….. 75 бодова

3. Стамбена заједница Краља Петра I бр. 4………..75 бодова

4.Стамбена заједница Рибарска 40……………………75 бодова

5. Стамбена заједница Краља Петра I бр. 38 А……75 бодова

  

РБ.

Критеријум

Максималан

број бодова

Рибарска 5А 5Б

Рибарска 5А 5Б

Краља Петра I бр. 4

Рибарска 40

Краља Петра I бр. 38

1.

Хитност интервенције

35

35

35

35

35

35

2.

Степен унапређења својства зграде

20

20

20

20

20

20

3.

Намена објекта

15

10

10

10

10

10

4.

Раније коришћена средства буџета

10

10

10

10

10

10

5.

Раније интервенције на згради

20

0

0

0

0

0

 

 

100

75

75

75

75

75

Пријаве на Јавни позив су поднеле и Стамбена заједница Краља Петра I 6A, 6Б, 6В и Стамбена заједница Рибарска 42 А, али нису испуниле услове Јавног позива због недостатка средстава, предвиђених чланом  3. став 1. тачка 2. Одлуке о спровођењу Јавног позива за бесповратно суфинансирање инвестиционог одржавања фасада и побољшање енергетске ефикасности ради спречавања штетних последица по безбедност грађана на територији општине Мали Зворник за 2020. годину.

Рангирање је извршено на основу критеријума предвиђених чланом 10. Одлуке о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграда, а ранг листа ће бити објављена на интернет страници општине Мали Зворник и достављена председнику општине Мали Зворник и свим учесницима Јавног позива.

У  складу са чланом 11. исте Одлуке, Председник општине Мали Зворник ће донети Решење о додели средстава за бесповратно суфинансирање активности инвестиционог одржавања и унапређење својстава зграда..

Решење ће бити достављено свим подносиоцима пријава и објављено на интернет страници општине Мали Зворник, а подносилац пријаве ће имати право жалбе Општинском већу општине Мали Зворник у року од 15 дана од дана пријема решењa.                                                               

Комисија за избор пројеката за  бесповратно
суфинансирање активности инвестиционог
одржавања и унапређење својстава зграда

Председник комисије
Зоран Бркић, с.р.