Република Србија
О П Ш Т И Н А  М А Л И   З В О Р Н И К
Комисија за избор пројеката за бесповратно
суфинансирање активности инвестиционог
одржавања и унапређење својстава зграда
Број: 06-1066/8
Дату: 23.09.2021.године
МАЛИ ЗВОРНИК

На основу члана 7. став 3. тачка 6. Одлуке о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграда, поступку доделе средстава, проценту учешћа и условима под којим општина Мали Зворник учествује у финансирању активности одржавања  ( „ Сл. лист општине Мали Зворник“  број 21/18 ), Комисија за избор пројеката за бесповратно суфинансирање активности инвестиционог одржавања и унапређење својстава зграда, након спроведеног јавног позива, на седници одржаној дана 23.09.2021. године  сачинила је следећу

РАНГ ЛИСТУ

ПРОЈЕКАТА ЗА БЕСПОВРАТНО СУФИНАНСИРАЊЕ АКТИВНОСТИ НА
ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУИ УНАПРЕЂЕЊУ СВОЈСТАВА ЗГРАДА

  1. Стамбена заједница Краља Петра I бр. 24 А………………………………… 75 бодова
  2. Стамбена заједница Рибарска 2А, 2Б, 2В…………………………………….. 70 бодова        

РБ.

Критеријум Максималан

број бодова

Рибарска

2А,2Б,2В

 Краља Петра I

24A

1. Хитност интервенције 35 35 35
2. Степен унапређења својства зграде 20 15 20
3. Намена објекта 15 10 10
4. Раније коришћена средства буџета 10 10 10
5. Раније интервенције на згради 20 0 0
         
    100 70 75

 

Пријаву на Јавни позив је поднела и Стамбена заједница Рибарска 42 А, али није испунила услове Јавног позива због недостатка средстава. Укупна вредност пројекта са ПДВ-ом износи 1.471.830,00 динара, а половину средстава коју је стамбена заједница требала да обезбеди је 735.915,00 динара. Увидом у извод из банке о стању на рачуну на дан 10.09.2021. године, утврђено је да стање на рачуну износи 721.921,88 динара што је недовољно за реализацију пројекта  и није у складу са условима Јавног позива, односно са чланом 5. став 4. тачка 2. Одлуке о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграда, поступку доделе средстава, проценту учешћа и условима под којим општина Мали Зворник учествује у финансирању активности одржавања.

            Рангирање је извршено на основу критеријума предвиђених чланом 10. напред наведене Одлуке а ранг листа ће бити објављена на интернет страници општине Мали Зворник и достављена председнику општине Мали Зворник и свим учесницима Јавног позива.

У  складу са чланом 11. исте Одлуке, Председник општине Мали Зворник ће донети Решење о додели средстава за бесповратно суфинансирање активности инвестиционог одржавања и унапређење својстава зграда.

            Решење ће бити достављено свим подносиоцима пријава и објављено на интернет страници општине Мали Зворник, а подносилац пријаве ће имати право жалбе Општинском већу општине Мали Зворник у року од 15 дана од дана пријема решењa.                                                         

                                                            

                                                                 Комисија за избор пројеката за  бесповратно
суфинансирање активности инвестиционог
одржавања и унапређење својстава зграда
Председник комисије
 Зоран Бркић, с.р.