На основу члана 45а. Закона о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС“, бр. Сл. гл. РС“ бр. 72/09, 81/09-испр.,64/10-одлука УС,24/11,121/12, 42/13-одлука УС,50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС,132/14 и 145/14), Општинска управа Општине Мали Зворник, Одељење за привреду, урбанизам и инспекцијске послове оглашава 

РАНИ ЈАВНИ УВИД 

       1. Елабората Плана Плана Генералне регулације “Дринско приобаље“, у деловима катастарских општина Мали Зворник, Сакар, Будишић, Читлук, Цулине и Велика Река у Општини Мали Зворнник. 

ЈАВНИ УВИД  обавиће се у периоду од 08.11.2017.године до 22.11.2017. године, сваког радног дана од 8 до 14 часова, у канцеларији број 28. у згради Скупштине  општине Мали Зворник,  ул.Краља Петра I број 38. у Малом Зворнику.

Одељење за привреду, урбанизам и инспекцијске послове Општинске управе Општине Мали Зворник, пружиће све потребне информације и стручну помоћ свим заинтересованим физичким и правним лицима, која врше увид у планска документа, сваког радног дана од 8 до 14 часова.

За време трајања јавног увида заинтересована правна и физичка лица могу доставити примедбе на нацрте планских аката (планирана решења) у писменој форми Одељењу за привреду, урбанизам и инспекцијске  послове.

Јавна седница Комисије за планове Општине Мали Зворник одржаће се у сали Општинског већа дана 06.12.2017 године са почетком у 13 часова ул. Краља Петра I бр.38. зграда Скушштине Општине Мали Зворник.У току јавне седнице, сва физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са нацртом Плана детаљне регулације у писаном облику могу исте образложити пред Комисијом за планове општине Мали Зворник.

Сва додатна обавештења у вези јавног увида могу се добити радним данима на телефон број 015/472-821 у канцеларији број 28. у згради Скупштине  општине Мали Зворник, ул.Краља Петра I број 38. у Малом Зворнику.