Нa oснoву члaна 46. Зaкoнa o плaнирaњу и изгрaдњи (“ Сл.гласник РС “, бр. 72/2009, 81/2009 – испр. 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020 и 52/2021 ) и чл. 36-43. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 32/19), оглашава: 

РАНИ ЈАВНИ УВИД
Елабората за потребе раног јавног увида плана детаљне регулације за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода на к.п. број 1034 КО Цулине 

РАНИ ЈАВНИ УВИД обавиће се у трајању од 15 дана у периоду од 19.08.2022. године до 02.09. 2022. године закључно, сваког радног дана од 08 до 14 часова, у канцеларији број 23. у згради Скупштине Општине Мали Зворник, ул. Краља Петра I број 38. у Малом Зворнику.

Елаборат за потребе раног јавног увида плана детаљне регулације за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода на к.п. број 1034 КО Цулине, биће изложен у холу зграде општине и у дигиталном облику на званичној интернет страни Општине Мали Зворник https://www.malizvornik.ls.gov.rs 

Позивају се органи, организације, јавна предузећа и остали носиоци јавних овлашћења, као и заинтересована правна и физичка лица, да за време трајања раног јавног увида, доставе примедбе и сугестије на предложено планско решење у писменој форми, Одељењу за привреду, инспекцијске послове, урбанизам и обједињену процедуру у згради Скупштине Општине Мали Зворник, ул.Краља Петра I број 38.у Малом Зворнику.

Одељење за привреду, инспекцијске послове, урбанизам и обједињену процедуру Општинске управе Општине Мали Зворник, пружиће све потребне информације и стручну помоћ заинтересованим лицима, која врше увид у наведени плански документ, у горе назначеном термину.

Информације о термину и месту одржавања седнице комисије за планове, којој ће подносиоци примедби моћи да присуствују као и остала додатна обавештења у вези раног јавног увида могу се добити радним данима на телефон број 015/ 7195-188 , локал 128 (или 124).

Обавештавамо грађане да своје примедбе, коментаре и сугестије на Рани Јавни увид Елабората за потребе раног јавног увида плана детаљне регулације за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода на к.п. број 2327/2 КО Велика Река, могу поднети и путем портала еУправе, покретањем електронске услуге на следећем линку

Одељење за привреду, инспекцијске послве,
урбанизам и обједињену процедуру
ОПШТИНСКА УПРАВА МАЛИ ЗВОРНИК

Јавни позив

Елаборат за потребе раног јавног увида плана детаљне регулације за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода на к.п. број 1034 КО Цулине

Планирана претежна намена