Нa oснoву члaна 46. Зaкoнa o плaнирaњу и изгрaдњи („Сл.гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр. 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020 и 52/2021) и чл. 36-43. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 32/19), Општинска управа Општине Мали Зворник, Одељење за привреду, убанизам, инспекцијске послове и обједињену процедуру оглашава:

РАНИ ЈАВНИ УВИД
Плана детаљне регулације за изградњу мреже водоснабдевања – деоница од Цулина до Велике Реке, општина Мали Зворник

РАНИ ЈАВНИ УВИД обавиће се у трајању од 15 дана у периоду од 27.04.2022. године до 11.05.2022. године закључно, сваког радног дана од 08 до 14 часова, у канцеларији број 23. у згради Скупштине Општине Мали Зворник, ул. Краља Петра I број 38. у Малом Зворнику.

План детаљне регулације за изградњу мреже водоснабдевања – деоница од Цулина до Велике Реке, општина Мали Зворник, биће изложен у холу зграде општине и у дигиталном облику на званичној интернет страни Општине Мали Зворник www.malizvornik.rs Позивају се органи, организације, јавна предузећа и остали носиоци јавних овлашћења, као и заинтересована правна и физичка лица, да за време трајања раног јавног увида, доставе примедбе и сугестије на предложено планско решење у писменој форми, Одељењу за привреду, инспекцијске послове, урбанизам и обједињену процедуру у згради Скупштине Општине Мали Зворник, ул. Краља Петра I број 38. у Малом Зворнику.

Одељење за привреду, инспекцијске послове, урбанизам и обједињену процедуру Општинске управе Општине Мали Зворник, пружиће све потребне информације и стручну помоћ
заинтересованим лицима, која врше увид у наведени плански документ, у горе назначеном термину.

Информације о термину и месту одржавања седнице комисије за планове, којој ће подносиоци примедби моћи да присуствују као и остала додатна обавештења у вези раног јавног увида могу се добити радним данима на телефон број 015/7195-188, локал 128 (или 124).

Обавештавамо грађане да своје примедбе, коментаре и сугестије на Рани Јавни увид Плана детаљне регулације за изградњу мреже водоснабдевања – деоница од Цулина до Велике Реке, општина Мали Зворник, могу поднети и путем портала еУправе, покретањем електронске услуге на следећем линку

Одељење за привреду, инспекцијске послве,
урбанизам и обједињену процедуру
ОПШТИНСКА УПРАВА МАЛИ ЗВОРНИК

Јавни позив

План детаљне регулације

Планирана траса водовода (.dwg)