Општинска управа Општине Мали Зворник, Одељење за привреду, урбанизам и инспекцијске послове оглашава 

РАНИ ЈАВНИ УВИД У ПЛАНОВЕ  ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

Предмет раног јавног увида је материјал припремљен у почетним фазама израде планског документа ( тесктуални и графички део) и оверен од стране ЈУП-а “План “Шабац. 

РАНИ ЈАВНИ УВИД  ће се обављати  у периоду од 12.06.2015.године до 27.06. 2015. године, сваког радног дана од 8 до 14 часова, у канцеларији број 28. у згради Скупштине  општине Мали Зворник,  ул.Краља Петра I број 38. у Малом Зворнику.

Обавештавају се и позивају органи, организације и јавна предузећа, који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката да дају мишљење у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину.

Заинтересована правна и физичка лица  могу, у току времена одређеног за рани јавни увид, извршити увид у План односно предмет раног јавног увида, добити потребне информације и стручну помоћ у вези са појединим решењима и евенетуалним давањем примедби и сугестија.

У току трајања раног јавног увида, правна и физичка лица могу поднети примедбе и сугестије на изложен предмет раног јавног увида,  у писаној форми на адресу Одељење за привреду,  урбанизам и инспекцијске послове Општинске управе Општине Мали Зворник, ул. Краља Петра I број 38. 15 318 Мали Зворник.

Оглас за рани јавни увид>>>