На основу члана 25. став 1. и 2. Закона о јавном информисању („Службени гласник РС“ бр.83/14 и 58/15), члана 25. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл.гласник РС“ бр. 126/14 и 8/17) и члана 64. став 1. тачка 5. Статута општине Мали Зворник („Службени лист општине Мали Зворник“ бр. 5/15-пречишћен текст), Председник општине Мали Зворник доноси:

РЕШЕЊЕ

О додели средстава за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса
у области јавног информисања на територији општине Мали Зворник у 2018. години

Учесници којима су одобрена средства за суфинансирање пројеката ће накнадно бити обавештени о термину потписивања Уговора.

До потписивања Уговора потребно је да доставе оргиналне обрасце ревидираних буџета (за оне који су електронски слали ревидиране буџете), једну регистровану бланко меницу и менично овлашћење.

Решење о додели средстава