Република Србија
Општина Мали Зворник
Председник општине
Број: 401-423/2023-25
Датум: 25.07.2023. године
Мали Зворник

На основу  члана 19. Одлуке о поступку доделе и контроле коришћења средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Сл. лист општине Мали Зворник” број 13/20 и 04/23), члана 65. Статута општине Мали Зворник („Службени лист општине Мали Зворник” број 21/18 и 04/21), Одлуке о буџету општине Мали Зворник за 2023. годину („Службени лист општине Мали Зворник” број 11/22 и 1/23) и Одлуке о избору програма који се подстичу средствима назначеним у Јавном конкурсу за суфинансирање/финансирање програма удружења број 401-423/2023-24 од 25.07.2023. године, председник општине Мали Зворник дана 25.07.2023. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ/ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА

Додељују се средства из буџета општине Мали Зворник за (су)финансирање програма удружења у области: Социјалне заштите, борачко-инвалидске заштите, заштите лица са инвалидитетом, друштвене бриге о деци, заштите избеглица, подстицање наталитета, помоћи старима, здравствене заштите, заштите и промовисања људских и мањинских права, образовања, науке, културе, заштите животне средине, пољопривреде, одрживог развоја, заштите и промовисања здравог начина живота, заштите потрошача, борбе против корупције, подстицај, промоција и развој привредних делатности (туризам, стари занати и др.), омладинске политике, као и хуманитарни програми и други програми у којима удружење искључиво и непосредно следи јавне потребе, у укупном износу од 4.450.000,00 динара, колико је планирано овим Решењем.  

Средства се додељују у складу са Јавним конкурсом за суфинансирање/финансирање програма удружења, а иста су обезбеђења из буџета општине Мали Зворник за 2023. годину у укупном износу од 4.500.000,00 динара у оквиру раздела 5- Општинска управа, Програм 15- Опште услуге локалне самоуправе, Функција 840- Верске и остале услуге заједнице, Позиција 92, Економска класификација 481000- Дотације невладиним организацијама.

Средства се додељују следећим удружењима:

Редни број Деловодни број Назив удружења Назив програма Одобрена средства
1. 401-423/14 од 05.07.2023. године Ловачко удружење „Црни врх“ „Унапређење стручне службе“ 900.000,00

дин.

2. 401-423/10 од 05.07.2023. године Удружење жена Малог Зворника „Жене као стуб очувања културног наслеђа“    600.000,00 дин.
3. 401-423/7 од  05.07.2023. године

 

Удружење пчелара „Матица“ Мали Зворник „Здравствена заштита пчела, омасовљење пчелињих заједница и пчелара, допринос пољопривреди и заштити животне средине“    500.000,00 дин.
4. 401-423/9 од 05.07.2023. године Удружење грађана малих пољопривредних произвођача Дрина

 

„Подстицај младим пољопривредним произвођачима“    400.000,00 дин.
5. 401-423/1 од 27.06.2023. године Удружење пензионера и инвалида Малог Зворника „Побољшање материјалног и социјалног друштвеног положаја пензионера “

 

   400.000,00 дин.
6. 401-423//13 од  05.07.2023. године Удружење предузетника Малог Зворника

 

“Дигитална трансформација и е-трговина“    380.000,00 дин.
7. 401-423/3 од  04.07.2023. године

 

Eко- центар „Дринум“

 

„Чувари наше средине: Радионица о значају разврставања отпада“    250.000,00 дин.
8. 401-423/5 од  04.07.2023. године Удружење пензионера општине Мали Зворник „Унапређење друштвено-социјалног живота пензионера“    200.000,00 дин.
9. 401-423/2 од  29.06.2023. године Удружење грађана Мина и Андреј „У ритму срца“    200.000,00 дин.
10. 401-423/11 од  05.07.2023. године Удружење жена „Незаборав“ Мали Зворник „Азбучник природе“    200.000,00 дин.
11. 401-423/4 од  04.07.2023. године Удружење Понтем „Мали град за велику породицу“    150.000,00 дин.
12. 401-423/12 од  05.07.2023. године Удружење ратних и мирнодопских војних инвалида општине Мали Зворник „Сусрети инвалида“    100.000,00 дин.
13. 401-423/8 од  05.07.2023. године Центар за активизам, толеранцију и одрживи развој „Ад Дринум“ „Туризам у функцији развоја села“    100.000,00 дин.
14. 401-423/6 од  04.07.2023. године

 

Савез удружења бораца народноослободи-лачког рата општине Мали Зворник „Очување традиције и сећања на учеснике Другог светског рата“     70.000,00

дин.

Одобрена средства доделиће се корисницима на основу закључених уговора о суфинансирању/финансирању програма удружења, између корисника и општине Мали Зворник, којим ће се уредити права, обавезе и одговорности уговорених страна.

За извршење овог решења одређује се Одељење за финансије, општу управу и друштвене делатности Општинске управе општине Мали Зворник.

                                                                                                      Председник општине 
Зоран Јевтић, с.р.

Одлука о избору програма који се подстичу средствима назначеним у јавном конкурсу за суфинансирање/финансирање програма удружења

Решење о додели средстава