Република Србија
Општина Мали Зворник
Председник општине
Број: 06-7/21
Датум: 10.02.2021. године
Мали Зворник

На основу, члана 19. Одлуке о поступку доделе и контроле коришћења средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса („Службени лист општине Мали Зворник”, број 13/20), члана 65. Статута општине Мали Зворник („Службени лист општине Мали Зворник” број 21/18), Одлуке о избору програма који се подстичу средствима назначеним у јавном конкурсу број 06-7/20 од 10.02.2021. године и Одлуке о буџету Општине Мали Зворник за 2021. годину („Службени лист општине Мали Зворник ” број 18/20), председник општине Мали Зворник доноси 

РЕШЕЊЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА

Додељују се средства из буџета општине Мали Зворник у областима: Социјалне заштите, борачко-инвалидске заштите, заштите лица са инвалидитетом, друштвене бриге о деци, заштите избеглица, подстицање наталитета, помоћи старима, здравствене заштите, заштите и промовисања људских и мањинских права, образовања, науке, културе, заштите животне средине, пољопривреде, одрживог развоја, заштите и промовисања здравог начина живота, заштите потрошача, борбе против корупције, подстицај, промоција и развој привредних делатности (туризам, стари занати и др.), омладинске политике, као и хуманитарни програми и други програми у којима удружење искључиво и непосредно следи јавне потребе, а у складу са Јавним конкурсом за суфинансирање/финансирање програма удружења у укупном износу од 4.500.000,00 динара у оквиру раздела 5- Општинска управа, Програм 15- Опште услуге локалне самоуправе, Функција 133- Остале опште услуге, Позиција 49, Економска класификација  481- Дотације невладиним организацијама и то:

Редни број Деловодни број Назив удружења Назив програма Одобрена средства
1. 06-7/10 од 20.01.2021. Удружење пензионера и инвалида Малог Зворника „Превоз пензионера и инвалида ради лакшег доласка доктору и другим јавним установама“ 1.100.000,00
2. 06-7/13 од  21.01.2021. Удружење предузетника  Малог Зворника „Унапређење базе предузетника и прикупљање информација о статусу предузетника у Малом Зворнику“ 390.000,00
3. 06-7/16 од 21.01.2021. Удружење ратних и мирнодопских инвалида „Дружење инвалида“ 140.000,00
4. 06-7/14 од 21.01.2021. Удружење жена Малог Зворника „Жене и традиција“ 480.000,00
5. 06-7/9 од  20.01.2021. Удружење пензионера и инвалида Малог Зворника „Побољшање друштвено социјалног живота пензионера и инвалида Малог Зворника“ 400.000,00
6. 06-7/15 од  21.01.2021. Eко- центар Дринум „Развој е-курса Менаџмент животне средине“ 280.000,00
7. 06-7/5 од 18.01.2021. Удружење грађана Мина и Андреј „У свету игре“ 200.000,00
8. 06-7/11 од 21.01.2021. Удружење жена Незаборав Мали Зворник „Учимо од природе-мобилни едукативни центар“ 200.000,00
9. 06-7/8 од 19.01.2021. Међуопштинска организација савеза слепих Србије Лозница „Место за нас-2021“ 100.000,00
10. 06-7/6 од 18.01.2021. Удружење пензионера општине Мали Зворник „Унапређење друштвено социјалног живота пензионера“ 200.000,00
11. 06-7/7 од 18.01.2021. Савез бораца НОРА „Очување традиције и сећање на учеснике другог светског рата“ 80.000,00
12. 06-7/12 од 21.01.2021. Удружење грађана Грађански савет општине Мали Зворник „Од финансијске писмености до финансијске независности“ 200.000,00
13. 06-7/17 од 21.01.2021. Ветерани фолклора Малог Зворника „Фолклор-то је љубав то се воли, за то се бори“ 100.000,00
14. 06-7/4 од 13.01.2021. ДП Матица Мали Зворник „Борба за преживљавање пчелињих заједница и помоћ пчеларима“ 140.000,00
15. 06-7/18 од 21.01.2021. АД-Дринум „Рекламном промоцијом туристичке понуде до више гостију“ 200.000,00

У случају ненаменског коришћења средстава предузеће се одговарајуће мере за повраћај средстава у буџет Републике Србије, у складу са законом.

        Одобрена средства доделиће се корисницима на основу закључених уговора о
финансирању/суфинансирању програма у областима: Социјалне заштите, борачко-инвалидске заштите, заштите лица са инвалидитетом, друштвене бриге о деци, заштите избеглица, подстицање наталитета, помоћи старима, здравствене заштите, заштите и промовисања људских и мањинских права, образовања, науке, културе, заштите животне средине, пољопривреде, одрживог развоја, заштите и промовисања здравог начина живота, заштите потрошача, борбе против корупције, подстицај, промоција и развој привредних делатности (туризам, стари занати и др.), омладинске политике, као и хуманитарни програми и други програми у којима удружење искључиво и непосредно следи јавне потребе,  између корисника и општине Мали Зворник, којим ће се уредити права, обавезе и одговорности уговорених страна.

       За извршење овог решења одређује се Одељење за финансије, општу управу и друштвене делатности.

О б р а з л о ж е њ е

Одлуком о буџету Општине Мали Зворник на разделу  5- Општинска управа, Програму 15- Опште услуге локалне самоуправе, Функцији 133- Остале опште услуге, Позицији 49, Економској класификацији  481- Дотације невладиним организацијама утврђена су средства у износу од  4.500.000,00 динара.

Општина Мали Зворник је дана 06.01.2021. године објавила Јавни конкурс за суфинансирање/финансирање програма удружења бр. 06-7.

Председник општине Мали Зворник  је Решењем број: 06-7/1 од 11.01.2021. године, образовао конкурсну комисију.

Комисија је извршила вредновање предложених програма и утврдила листу вредновања и рангирања пријављених програма, о чему је сачинила записник.

Одлуком о избору програма број: 06-7/20 од 10.02.2021. године, председник општине Мали Зворник је одлучио о избору програма који се финансирају из средстава буџета Општине Мали Зворник и висини средстава по одобреном програму.

На основу изнетог, донето је решење као у диспозитиву.                                                                                                    

                                                                                                      Председник општине 
Зоран Јевтић, с.р.

Одлука о избору програма који се подстичу средствима назначеним у јавном конкурсу за суфинансирање/финансирање програма удружења

Решење о додели средстава