Република Србија
Општина Мали Зворник
Председник општине
Број: 06-1066/10
Датум: 01.10.2021. године
Мали Зворник

На основу члана 61. Закона о становању и одржавању зграда(“Службени гласник РС”, бр. 104/2016 и 9/2020-др. закон ) и члана 11. Одлуке о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграда, поступку доделе средстава, проценту учешћа и условима под којим Општина Мали Зворник учествује у финансирању активности одржавања (“Службени лист општине Мали Зворник”, бр. 21/2018), председник Општине Мали Зворник, доноси                                                                       

РЕШЕЊЕ
о додели средстава за бесповратно суфинансирање активности инвестиционог одржавања и унапређења својстава зграда

  1. Додељују се средства за бесповратно суфинансирање активности инвестиционог одржавања и унапређења својстава зграда следећим стамбеним заједницама:

– Стамбеној заједници Краља Петра I бр. 24 А, Мали Зворник, чија је укупна вредност пројекта 2.161.200,00 динара са ПДВ-ом, а 50 % од тог износа финансира се из буџета општине Мали Зворник и то 1.080.600,00 динара, за санацију крова и кровне конструкције и поправку олука;

            – Стамбеној заједници Рибарска бр. 2А, 2Б, 2В, Мали Зворник, чија је укупна вредност пројекта 448.800,00 динара са ПДВ-ом, а 50 % од тог износа финансира се из буџета општине Мали Зворник и то 224.400,00 динара, за замену светларника на три улаза стамбене зграде.

            Према Ранг листи пројеката за бесповратно суфинансирање активности инвестиционог одржавања и унапређења својстава зграда бр. 06-1066/8 од 23.09.2021. године, Стамбенa заједница Краља Петра I бр. 24 А,  остварила је укупно 75 бодова, док је Стамбена заједница Рибарска бр. 2А, 2Б, 2В, остварила укупно 70 бодова.

            Средства из тачке 1. овог решења  предвиђена су Одлуком о буџету општине Мали Зворник за 2021. годину („ Службени лист општине Мали Зворник“ бр. 18/20, 1/21, 2/21 и 5/21), раздео 5, функција 130, позиција 47, економска класификација 425.

  1. Стамбена заједница Рибарска 42 А, Мали Зворник такође је поднела пријаву на Јавни позив али није испунила услове Јавног позива због недостатка средстава. Укупна вредност пројекта са ПДВ-ом износи 1.471.830,00 динара, а половину средстава коју је стамбена заједница требала да обезбеди је 735.915,00 динара. Увидом у извод из банке о стању на рачуну на дан 10.09.2021. године, утврђено је да стање на рачуну износи 721.921,88 динара што је недовољно за реализацију пројекта и није у складу са условима Јавног позива, односно са одељком III став 1. тачка 2.  Јавног позива и чланом 5. став 4. тачка 2. Одлуке о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграда, поступку доделе средстава, проценту учешћа и условима под којим општина Мали Зворник учествује у финансирању активности одржавања.
  2. На основу правноснажног решења, Општинска управа општине Мали Зворник ће у складу са Законом о јавним набавкама спровести поступак јавне набавке за избор извођача радова, након чега ће уследити закључивање уговора.
  3. Против овог решења, подносилац пријаве има право жалбе Општинском већу општине Мали Зворник у року од 15 дана од дана пријема решења.
  4. Након истека рока за жалбу, по правноснажности решења а пре спровођења јавне набавке, Стамбене заједнице из тачке 1. овог решења су дужне да у року од 5 дана уплате средства на рачун број 840-745151843-03 са позивом на број 97/97-065 и то:
  • Стамбена заједница Краља Петра I бр. 24 А, износ од 1.080.600,00 динара;
  • Стамбена заједница Рибарска бр. 2А, 2Б, 2В, износ од 224.400,00 динара.

 Уколико Стамбене заједнице у наведеном року не изврше уплату средстава, сматраће се да су одустале од учешћа.

  1. Након спроведене јавне набавке и закључења уговора, неутрошена средства биће враћена стамбеним заједницама.
  2. Решење ће бити достављено свим подносиоцима пријаве и објављено на интернет презентацији Општине Мали Зворник.

 

О б р а з л о ж е њ е

Комисија за избор пројеката за бесповратно суфинансирање активности инвестиционог одржавања и унапређење својстава зграда на територији општине Мали Зворник, је дана 13.08.2021. године расписала други Јавни позив за бесповратно суфинансирање активности инвестиционог одржавања фасада и побољшање енергетске ефикасности ради спречавања штетних последица по безбедност грађана на територији општине Мали Зворник, број 06-1066  и објавила га на званичној интернет презентацији општине Мали Зворник и на огласној табли општине Мали Зворник.

На јавни позив пристигле су три пријаве и то:

       – Стамбена заједница Краља Петра I бр. 24 А, 15318 Мали Зворник, бр. 06-1066/1 од 23.08.2021. године;

       – Стамбена заједница Рибарска 2А, 2Б, 2В, 15318  Мали Зворник, бр. 06-1066/2 од 24.08.2021. године;

       – Стамбена заједница Рибарска 42 А, 15318 Мали Зворник, бр. 06-1066/3 од 13.09.2021. године;

Комисија је констатовала да су све пријаве благовремене, уредне и поднете од стране овлашћеног лица и да је достављена сва документација предвиђена Јавним позивом, али да једна пријава не испуњава услов  због недостатка средстава, односно није  у складу са одељком III став 1. тачка 2. Јавног позива и чланом 5. став 4. тачка 2. Одлуке о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграда и то:

   – Стамбена заједница Рибарска 42 А, где  укупна вредност пројекта са ПДВ-ом износи 1.471.830,00 динара, а половину средстава коју је стамбена заједница требала да обезбеди је 735.915,00 динара. Увидом у извод из банке о стању на рачуну на дан 10.09.2021. године, утврђено је да стање на рачуну износи 721.921,88 динара што је недовољно за реализацију пројекта  и није у складу са условима Јавног позива, односно са чланом 5. став 4. тачка 2. Одлуке о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграда, поступку доделе средстава, проценту учешћа и условима под којим општина Мали Зворник учествује у финансирању активности одржавања.

      Комисија је након разматрања и бодовања приспелих пријава, сачинила Ранг листу пројеката за бесповратно суфинансирање активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграда бр. 06-1066/8 од 23.09.2021. године.

      На основу напред наведеног, одлучено је као у диспозитиву решења.

      ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења, може се изјавити жалба Општинском већу општине Мали Зворник, у року од 15 дана, од дана пријема решења.

Обрадила:
Биљана Спасеновић, с.р.

Председник општине Мали Зворник
Зоран Јевтић,с.р