На основу члана 25. став 1. и 2. Закона о јавном информисању („Службени гласник РС“ бр.83/14 и 58//15),  члана 25. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл.гласник РС“ бр. 126/14) и члана  64.став 1. тачка 5. Статута општине Мали Зворник („Службени лист општине Мали Зворник“ број 5/15-пречишћен текст), Председник општине Мали Зворник доноси                      

Р  Е Ш Е Њ Е

            О додели средстава за суфинансирање пројеката ради остваривања  јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Мали Зворник у 2016.години 

I

Додељују се средства за суфинансирање пројеката који одговарају потребама општине Мали Зворник у области јавног информисања., ради остваривања  јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Мали Зворник у 2016.години, по јавном позиву за учешће на Конкурсу за суфинансирање пројеката ради остваривања  јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Мали Зворник у 2016.години бр.06-134/2016-1 од 26.01.2016.године који је објављен дана 05.02.2016.године у недељном листу „Лозничке новoсти“ и на сајту општине Мали Зворник www.malizvornik.rs, из Буџета општине Мали Зворник у укупном износу од 400.000,00 динара, и то: 

1. „ЛОТЕЛ ПЛУС“ доо из Лознице, Максима Горког 2 – Пројекат Телевизијска емисија из области културе: Мали Зворник-култура и наслеђе, 8 телевизијских  емисија (24 емитовања); …..200.000,00 динара. 

2.  Друштво за издавачку делатност „Лого“ доо из Лознице, ул. Владе Зечевића 4  -Пројекат Малозворничка хроника, за четрдест текстова у 10 месеци и објављивање садржаја на унапред  дефинисаном броју странице у сваком броју листа…..100.000,00 динара. 

3.  МАРТЕКС ТМТ д.о.о. Регинални лознички „Дрина“ радио, Лозница, Душанова бб – Пројекат: Да се глас младих далеко чује, 20 емисија ……100.000,00 динара.

Обавештавају се учесници Конкурса који су добили Решењем Председника општине Мали Зворник број:06-134/2016-3 од 10.03.2016.године, мањи износ средстава од траженог износа, да без одлагања, а најдаље до 24.03.2016. године, доставе на адресу opstinamalizvornik@gmail.com. нову спецификацију трошкова у складу са додељеним средствима (на обрасцу „ревидирани буџет“), односно обавештење о томе, да одустају од средстава која су им додељена. 

Решење о образовању Комисије за оцену пројеката>>>

Решење о додели средстава>>>

Република Србија
Општина Мали Зворник
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број:06-134/ 2016-5 
Дана, 21.03.2016.године
Мали Зворник 

         У складу са чланом 27. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл.гласник РС“ бр. 126/14), Председник општине Мали Зворник дана 21.03.2016.године  објављује 

И Н Ф О Р М А Ц И Ј У 

         Обавештавају се учесници Конкурса – Јавног позива за учешће на Конкурсу за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Мали Зворник у 2016.години бр.06-134/2016-1 од 26.02.2016.године, који је објављен  дана 05.02.2016.године у недељном листу „Лозничке новости“ и на сајту општине Мали Зворник www.malizvornik.rs који су добили Решењем Председника општине Мали Зворник број: 06-134/2016-3 од 10.03.2016.године, мањи износ средстава од траженог износа,да без одлагања, а најдаље до 24.03.2016.године, доставе на адресу opstinamalizvornik@gmail.com. нову спецификацију трошкова у складу са додељеним средствима (на обрасцу „ревидирани буџет“), односно обавештење о томе, да одустају од средстава која су им додељена. 

                                                                                                  Председник општине
                                                                                                     Зоран Јевтић,с.р.

Решење о образовању Комисије за оцену пројеката>>>

Решење о додели средстава>>>