Рок за пријаву: петак, 18. јул 2014.

У оквиру Програма подршке развоју конкурентности микро, малих и средњих предузећа, предузетника и задруга у 2014. години, Национална агенција за регионални развој расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
за доделу бесповратних средстава

Програм подршке развоју конкурентности микро, малих и средњих предузећа, предузетника и задруга у 2014. години (даље: Програм) спроводи Национална агенција за регионални развој (даље: Национална агенција) у сарадњи са aкредитованим регионалним развојним агенцијама.

Основни циљ програма је јачање конкурентности и иновативности микро, малих и средњих предузећа, предузетника и задруга, кроз усклађивање њиховог пословања са захтевима међународних стандарда пословања, унапређивање пословних процеса, производа и услуга и јачање људских ресурса.

Бесповратна средства ће се одобравати за:

I група активности:
• уређење пословања у складу са захтевима међународних стандарда пословања (имплементација стандарда, сертификација, ресертификација) и обележавање производа „CE“ знаком
• нови дизајн производа и амбалаже
• електронска презентација

II група активности:

• побољшање постојећих и развој нових технолошких процеса;
• побољшање постојећих и развој нових производа/услуга;
• тестирање нових производа и
• израда и имплементација специјализованог софтвера.

Право на доделу средстава имају микро, мала и средња предузећа, задруге и предузетници, који кумулативно испуњавају следеће услове:

• да je претежна делатност производња или пружање услуга;
• да су у већинском домаћем приватном власништву и да су регистровани на територији Републике Србије;
• да су основани најкасније 31. маја 2012. године;
• да успешно послују претходне две године;
• да воде пословне књиге по систему двојног књиговодства претходне две године; 
• да су измирили обавезе по основу пореза и доприноса; 
• да у овој години нису по истом основу користили подстицајна средства других државних институција.

Средства се додељују у износу од 50.000,00 до 200.000,00 динара за  I групу активности, односно од 50.000,00 до 500.000,00 динара за II групу активности.

Национална агенција ће на основу уговора са корисником средстава рефундирати износ до 50% од укупног износа пројекта без ПДВ-а.

Укупна расположива средства зa реализацију Програма износе  21.500.000,00 динара.

Средства се додељују микро, малим и средњим предузећима, предузетницима и задругама у складу са чл. 95. – 97. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС“, бр. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13 и 97/13), као државна помоћ мале вредности (de minimis државна помоћ).

Рок за подношење пријава је 18. јул 2014. године.

Програм, упутство, правила за оцењивање, пријавa и други пратећи обрасци доступни су на електронским странама Националне агенције, на адреси www.narr.gov.rs и у штампаном облику у aкредитованим регионалним развојним агенцијама.

За детаљније информације можете се обратити Националној агенцији за регионални развој на бројеве телефона: 011/2060-810; 011/2060-807; 019/445-364; 011/2060-856 и 011/2060-829.

Пријаве се подносe лично или препорученом поштом најближој aкредитованој регионалној развојној агенцији:  
• Регионална агенција за развој Источне Србије „RARIS“ д.о.о. Зајечар; Трг Ослобођења бб, 19000 Зајечар; тел: 019/426-376, 426-377; e-mail: office@raris.orgwww.raris.org;
• Регионални центар за друштвено економски развој – Банат д.о.о. Зрењанин; Чарнојевићева 1, 23000 Зрењанин; тел: 023/510-567, 561-064; e-mail: office@rcrbanat.rswww.banat.rs
• Центар за развој Јабланичког и Пчињског округа д.о.о. Лесковац; Пана Ђукића 42, 16000 Лесковац; тел: 016/315-0115; e-mail: info@centarzarazvoj.orgwww.centarzarazvoj.org
• Регионална агенција за просторни и економски развој Рашког и Моравичког округа д.о.о. Краљево; Цара Душана 77, 36000 Краљево; тел: 036/397-777; e-mail: office@kv-rda.orgwww.kv-rda.org;   
• Регионална развојна агенција „ЈУГ“ д.о.о. Ниш; Обреновићева 38/I, 18000 Ниш; тел: 018/515-447, 522-659; e-mail: info@rra-jug.rswww.rra-jug.rs
• Регионална развојна агенција – Златибор д.о.о. Ужице; Петра Ћеловића бб, 31000 Ужице; тел: 031/523-065, 510-098; e-mail: office@rrazlatibor.rswww.rrazlatibor.rs
• Регионална развојна агенција Бачка д.о.о. Нови Сад; Булевар Михајла Пупина 20/II, 21000 Нови Сад; тел: 021/557-781; e-mail: office@rda-backa.rswww.rda-backa.rs
• Регионална развојна агенција Срем д.о.о. Рума; Главна бр. 172, 22400 Рума; тeл: 022/470-910; e-mail: office@rrasrem.rswww.rrasrem.rs
• Регионална развојна агенција Санџака „SEDA“ д.о.о. Нови Пазар; 7. јула бб, 36300 Нови Пазар; тел: 020/332-700, 317-551; e-mail: office@seda.org.rswww.seda.org.rs;
• Регионална агенција за економски развој Шумадије и Поморавља д.о.о. Kрагујевац; Краља Петра I 22, 34000 Kрагујевац; тел: 034/300-575; e-mail: officekg@redasp.rswww.redasp.rs;   
• Регионална агенција за развој и европске интеграције Београд, д.о.о. Београд; Топличин венац 11/4, 11000 Београд; тел: 011/2186-730, 2186-740; e-mail: office@rrabeograd.rswww.rrabeograd.rs;
• Регионална развојна агенција Подриња, Подгорине и Рађевине д.о.о. Лозница;    Јована Цвијића 20, 15300 Лозница; тeл: 015/876-096, 875-993; e-mail: office@rrappr.rswww.rrappr.rs;
• Регионална развојна агенција PANONREG д.о.о. Суботица; Tрг Цара Јована Ненада 15, 24000 Суботица; тел: 024/554-107; e-mail:  office@panonreg.rswww.panonreg.rs/index.php/sr/.

Конкурсна документација

Опширније на: http://narr.gov.rs/index.php/Info/Konkursi/Javni-poziv-u-okviru-Programa-podrshke-razvoju-konkurentnosti-MMSP-i-zadruga-u-2014.-godini#sthash.ymdieFgD.dpuf