Председник Скупштине општине Мали Зворник, Драган Савић, сазвао је за петак, 10. маја, редовну, 2. седницу локалног парламента.

Предложени дневни ред заседања садржи 39 тачака.

Предвиђено је да одборници најпре размотре Извештај о раду Општинског већа и руководства општине Мали Зворник, у периоду од 01. јула до 30. октобра 2023. године и годишње извештаје о раду и програме рада локалних јавних установа, предузећа и организација, Библиотеке „17. септембар“, Центра за социјални рад из Малог Зворника, Општинске организације Црврног крста и Туристичке организације општине Мали Зворник.

Локални парламент изјасниће се и о сету тачака везаних за рад Јавног комуналног предузећа „Дрина“, међу којима су: Извештај о раду и финансијском пословању Јавног комуналног предузећа “Дрина“, Мали Зворник, за 2023. годину; Утврђивање предлога Одлуке о давању сагласности на одлуку о усвајању финансијског извештаја ЈКП “Дрина“, Мали Зворник, за 2023. годину; Утврђивање предлога Одлуке о давању сагласности на Одлуку о расподели добити по финансијском извештају ЈКП “Дрина“, Мали Зворник, за 2023. годину; Разматрање тромесечног извештаја ЈКП “Дрина“, Мали Зворник, о реализацији Програма пословања за период од 01.01. до 31.03.2024. године; Предлог Одлуке о додели текуће и капиталне субвенције ЈКП “Дрина“, Мали Зворник; Разматрање Одлуке Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа “Дрина“ Мали Зворник о усвајању измене и допуне Програма пословања ЈКП “Дрина“, Мали Зворник, за 2024. годину и Разматрање Одлуке Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа “Дрина“ Мали Зворник о усвајању измене и допуне Посебног програма коришћења средстава и субвенција из буџета општине Мали Зворник за 2024. годину.

Међу предложеним тачкама дневног реда предстојећег 2. заседања Скупштине општине Мали Зворник је и Извештај о извршеној теренској контроли од стране комисије за обраду и контролу захтева поднетих по програму мера подршке за спровођењe пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Мали Зворник за 2022. годину и за 2023. годину, као и годишњи Извештај о раду Савета за здравље општине Мали Зворник за период јануар 2023. године – децембар 2023. године.

Пред одборницима ће се наћи и Предлог измене Плана детаљне регулације “Ужи центар“, Мали Зворник; Предлог Одлуке о изради Плана детаљне регулације “Уређење другог дела Приобаља са пешачком стазом на КО Сакар“, општина Мали Зворник; Предлог Одлуке да се не изради стратешка процена утицаја на животну средину за израду Плана детаљне регулације “Уређење другог дела Приобаља са пешачком стазом на КО Сакар“, општина Мали Зворник; Предлог Одлуке о усвајању Програма развоја туризма општине Мали Зворник 2024-2028; Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о Општинској управи општине Мали Зворник; Предлог Одлуке о ангажовању ревизора за екстерну ревизију Завршног рачуна буџета општине Мали Зворник за 2023. годину; Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о приступању Туристичке организације општине Мали Зворник Туристичкој организацији регије Западна Србија, као и Предлог Одлуке о усвајању Локалног оперативног плана одбране од поплава за воде II реда за подручје општине Мали Зворник за 2024. годину.

Преостале тачке дневног реда су: Предлог Одлуке о покретању поступка отуђења објекта у јавној својини општине Мали Зворник и земљишта за редовну употребу истог на катастарској парцели 365/8, КО Будишић, након умањења почетне процењене вредности утврђене налазом судског вештака за област грађевинарства, број 060-443/1 од 02.08.2023. године и Оглас о спровођењу поступка прикупљања писмених понуда за отуђење непокретности из јавне својине општине Мали Зворник – стамбеног објекта са земљиштем за редовну употребу, катастарска парцела 365/8, КО Будишић; Предлог одлуке о усвајању годишњег Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Мали Зворник за 2024. годину; Предлог Решења о образовању Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини; Предлог Решења о давању сагласности на статут о првим изменама и допунама статута Предшколске установе “Црвенкапа“, Мали Зворник; Предлог решења о измени решења о образовању Комисије за реализацију мера енергетске санације; Предлог Решења о разрешењу члана Школског одбора основне школе “Стеван Филиповић“, Радаљ; Предлог Решења о именовању члана Школског одбора Основне школе “Стеван Филиповић“, Радаљ; Предлог Решења о разрешењу члана Школског одбора Основне школе “Никола Тесла“, Велика Река; Предлог Решења о именовању локалног Савета родитеља општине Мали Зворник; Одборничка питања и Разно.

Почетак заседања предвиђен је у 10 часова.

„Lotel Media Group“ Лозница/Љ.Ристановић