Република Србија
ОПШТИНА МАЛИ ЗВОРНИК                                         Објављено на огласној табли
ОПШТИНСКА УПРАВА                                                     дана 02.12.2015. године   
Комисија за доделу стипендија
Број:06-2351
Дана:02.12.2015. године
МАЛИ ЗВОРНИК 

            На основу члана 9. Правилника о стипендирању студената бр.06-1463 од 22.10.2013. године, Комисија за доделу стипендија студентима са територије општине М. Зворник за школску 2015/16 на седници одржаној дана 27.11.2015. године и 01.12.2015. године, донела је 

О Д Л У К У

о додели стипендија студентима за школску 2015/2016. годину

 I

            На основу расписаног и објављеног Конкурса за доделу стипендија студентима са територије општине Мали Зворник за школску 2015/2016. годину додељују се стипендије следећим студентима, и то: 

 1. Виторовић Милица, Филолошки факултет у Београду-81,88 бодова
 2. Дамјановић Велимирка, Фак. примењених уметности у Београду-79,58 бодова
 3. Савић Весна, Учитељски факултет у Ужицу-78,10 бодова
 4. Гајић Дејана, Медицински факултет у Новом Саду-73,38 бодова
 5. Живановић Синиша, Правни факултет у Новом Саду-72,78 бодова
 6. Ристић Тамара, Медицински факултет у Новом Саду-69,78 бодова
 7. Белић Драгана, ФТН у Београду-69,00 бодова
 8. Вуковић Маја, ПМФ у Новом Саду-68,70 бодова
 9. Павловић Сања, Медицински факултет у Новом Саду-67,80 бодова
 10. Петковић Ивана, Биолошки факултет у Београду-67,20 бодова
 11. Бојић Дајана, Медицински факултет у Београду-66,78 бодова
 12. Јовановић Смиљка, ФТН у Новом Саду-66,48 бодова
 13. Вукић Немања, ФОН у Београду-66,00 бодова
 14. Павловић Миљана, Рударско-геолошки факултет у Београду-64,00 бодова 

II

            Месечни износ стипендије за студенте са територије општине Мали Зворник утврдило је Општинско веће општине Мали Зворник, Одлуком о броју и висини студентске стипендије за школску 2015/2016. годину бр. 06-2011 од дана 19.10.2015. годиине у висини од 10.000,00 динара. 

III

            Стипендија из тачке II ове Одлуке се додељује без обавезе враћања, изузев ако дође до раскида уговора и студенту се исплаћује стипендија у 10 једнаких месечних рата, а студенту завршне године студија са непарним бројем семестара у пет једнаких месечних рата, почев од октобра месеца 2015. године.

            Исплата стипендије ће се вршити преко текућег рачуна Корисника стипендије. 

IV

            Исплата стипендије студентима из тачке I ове Одлуке врши се на терет буџета општине Мали Зворник са позиције 13, функције 110, економске класификације 472, Одлуке о буџету за 2015. годину.

            За реализацију претходног става ове тачке надлажна је Служба буџета. 

V

            Студент – Корисник стипендије закључује Уговор о стипендирању са Даваоцем стипендије којим се ближе регулишу међусобна права и обавезе, најкасније у року од 15 дана од дана пријема ове Одлуке, с тим што је студент-Корисник стипендије дужан у истом року доставити изјаву дату у Месној канцеларији према месту пребивалишта да већ није корисник студентске стипендије или кредита од Министарства просвете, науке  и технолошког развоја и других разних фондова, организација или предузећа.

            Такође, Корисник стипендије се обавезује да достави са факултета потврду да није корисник студентске стипендије или кредита од Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

            У случају да неко од кандидата који су Одлуком о додели стипендија добили стипендију, не достави потврду са факултета да већ није корисник студентске стипендије или кредита од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја губи право на стипендију и аутоматски следећи кандидат са Ранг листе стиче право да буде корисник стипендије.

            Саставни део ове Одлуке је и Ранг листа кандидата за студентске стипендије за школску 2015/2016. годину. 

VI

            Студент који није задовољан Одлуком о додели стипендија може у року од 8 дана од дана пријема исте поднети приговор Општинском већу општине Мали Зворник, чија је одлука коначна.

 VI

            Одлуку доставити:учесницима конкурса, Председнику општине, Начелнику Општинске управе и архиви. 

VII 

            Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у „Службеном листу општине Мали Зворник“.

 

О б р а з л о ж е њ е 

            На основу члана 3. став. 3 Правилника о стипендирању студената („Службени лист општине Мали Зворник“, бр.6/13) и Одлуке о броју и висини студентске стипендије за школску 2015/2016. годину бр. 06-2011 од 19.10.2015. године, расписан је Конкурс за доделу стипендија студентима са подручја општине Мали Зворник за школску 2015/2016. годину.

            Конкурс за доделу стипендија студентима са подручја општине Мали Зворник за школску 2015/2016. годину број 06-2182, објављен је дана 10.11.2015. године, на огласној табли Општине Мали Зворник, огласним таблама Месних заједница и на сајту општине Мали Зворник.

Конкурсом је предвиђена додела петнаест стипендија у висини од 10.000,00 динара месечно а сагласно Одлуци о броју и висини студентских стипендија за школску 2015/2016. годину број 06-2011 од 19.10.2015. године.

Конкурс је био отворен 15 дана од дана објављивања.

            Комисија за доделу стипендија студентима са територије општине Мали Зворник именована решењем Општинског већа општине Мали Зворник бр. 06-1583/1-2013. од 21.10.2015. године разматрала је приспеле пријаве на Конкурс, на седницама одржаним дана 27.11.2015. године и 01.12.2015. године у сали Општинског већа општине Мали Зворник и том приликом утврдила следеће:

            Благовремене пријаве на Конкурс поднело је свих 17 кандидата, и то:

– Дејана Гајић из М. Зворника, студент треће године Медицинског факултета у Новом Саду, Ристић Тамара из М. Зворника, студент треће године Медицинског факултета у Новом Саду, Бојић Дајана из М. Зворника, студент треће године Медицинског факултета у Београду, Савић Весна из М. Зворника, студент пете године-мастер Учитељског факултета у Ужицу, Теодоровић Борка из Радаља, студент треће године Саобраћајног факултета у Београду, Јовановић Смиљка, из М. Зворника, студент треће године ФТН у Новом Саду, Павловић Сања из Брасине, студент треће године Медицинског факултета у Новом Саду, Ерић Дејан, студент друге године Високе здравствене школе струковних студија у Београду, Живановић Синиша из М. Зворника, студент треће године Правног факултета у Новом Саду, Петковић Ивана из Брасине, студент треће године Биолошког факултета у Београду, Белић Драгана из М. Зворника, студент треће године ФТН у Београду, Вукић Немања из Брасине, студент треће године ФОН у Београду, Дамјановић Велимирка из Д. Борине, студент четврте године Факултета примењених уметности у Београду, Миљана Павловић из Радаља, студент друге године Рударско-геолошког факултета у Београду, Виторовић Милица из М. Зворника, студент пете године-мастер Филолошког факултета у Београду, Петковић Маријана из Брасине, студент четврте године Медицинског факултета у Београду, Вуковић Маја из М. Зворника, студент треће године Природно-математичког факултета у Новом Саду.

            Разматрањем приспелих пријава утврђено је да кандидати који не испуњавају услове конкурса су:Теодоровић Борка из Радаља, студент треће године Саобраћајног факултета у Београду која има просечну оцену студирања 8,33, Ерић Дејан из М. Зворника, студент друге године Високе здравствене школе струковних студија у Београду, који није уписан на студије у најмање четворогодишњем трајању односно за које је законом предвиђено да имају збир од 240 ЕСПБ, или мастер академске студије и Петковић Маријана из Брасине, студент четврте године Медицинског факултета у Београду јер није положила све испите из претходне године студија.

            Комисија за доделу стипендија је извршила рангирање кандидата на основу критеријума утврђених члановима 11., 12., 13 и 14. Правилника о стипендирању студената, којима је дефинисано следеће:

–          чланом 11. Правилника је дефинисано да се редослед студената за доделу стипендија утврђује на основу постигнутог успеха у студирању и уписане године студија;

–          чланом 12. Правилника је дефинисано да се под постигнутим успехом у студирању, подразумева висина просечне оцене током студија с тим да се критеријуми из претходног члана вреднују бодовима, тако што се висина просечне оцене студија помножи са индексом 6;

–          чланом 13. Правилника је дефинисано да се критеријуми за уписану годину вреднују по бодовима и то за:

1. уписану другу годину студија             – 10 бодова,

2. уписану трећу годину студија             – 15 бодова,

3. уписану четврту годину студија         – 20 бодова,

4. уписану пету годину студија               – 25 бодова,

5. уписану шесту годину студија            – 30 бодова.

      –     чланом 14. Правилника је дефинисано да се укупан број бодова добија сабирањем бодова утврђених по критеријумима из члана 11. овог Правилника, а према подацима из званичне документације.

            На основу броја бодова утврђује се ранг листа.

            Увидом у приспелу документацију и применом критеријума из Правилника, а посебно члана 13. и члана 14. сачињена је Ранг листа која је саставни део ове Одлуке, те је одлучено као у диспозитиву. 

                                                    КОМИСИЈА ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА

                                                               Председник Комисије
                                                              Миланка Петровић, с.р

Одлука о додели стипендија студентима за школску 2015./2016. годину>>>

Ранг листа студената за 2015./2016. годину>>>