Радна група почела је израду Средњорочног плана развоја општине Мали Зворник за наредне три године, који у наведеном периоду прецизно дефинише приоритетне мере и активности, утврђене у складу са циљевима локалне самоуправе.

Припрема документа одвија се у складу са седмогодишњим Планом развоја општине Мали Зворник, кровним стратешким документом, који је донет 2019. године, на основу Закона о планском систему Републике Србије.

Прва радионица посвећена изради Средњорочног плана развоја општине Мали Зворник одржана је 11. маја.

Учествовали су представници Координационог тела, стручни консултанти и представници локалних институција.

Присуствовао је и заменик председника општине, Милош Радојчић.

Средњорочни план општине Мали Зворник биће израђиван сваке године за наредне 3 године и усклађиван са буџетом.

Следећа радионица Координационог тела, на којој ће бити настављен рад на припреми документа, биће одржана 26. маја.

У циљу ефикаснијег рада на припреми Плана, радионица намењена директним буџетским корисницима о припреми извештаја о учинку, који служи као инпут за израду буџета и Средњорочног плана, одржана је крајем марта, а учесници су едуковани о процесу праћења и извештавања о учинку на нивоу године, правилној изради извештаја и попуњавању образаца за извештавање.

Израда Средњорочног плана развоја општине Мали Зворник одвија се у оквиру пројекта Јавне и приватне финансије за развој – Обезбеђивање одрживих локалних заједница унапређивањем планирања локалног развоја у Републици Србији.

Пројекат представља другу фазу програма локалног развоја у Србији који се бави применом координације јавних политика у јединици локалне самоуправе у складу са Законом о планском систему, а финансира из бесповратних средстава словачке развојне помоћи (SlovakAid) и спроводи посредством Програма Уједињених нација за развој у Србији (UNDP), при чему је СKГО имплементациони партнер за предметно пилотирање.

 У оквиру друге компоненте пројекта, 5 општина које су подржане у претходној фази, међу којима су: Сјеница, Kуршумилија, Петровац на Млави, Мали Зворник и Бачки Петровац, биће подржано да израде своје средњорочне планове у складу са Законом о планском систему и Уредбом о средњорочном планирању, као и да ојачају капацитете кроз акредитоване обуке за средњорочно планирање, програмско и капитално буџетирање, као и праћење и оцењивање, ради интегрисања процеса планирања и буџетирања.

Љиљана Ристановић