Мали Зворник, 18.12.2014. године

Председник општине Мали Зворник је данас свечано потписао Уговоре са шеснаест незапослених лица којима је по Јавном позиву за реализацију Програма стручне праксе у 2014. години објављеним 15.10.2014. године одобрено стручно усавршавање.
На Јавни позив се јавило више заинтересованих послодаваца, а за само њих тринаест је усвојен Захтев.

Зоран Јевтић, председник општине Мали Зворник– Не желим да дајем обећања, али чинићемо све што је у нашој могућности да овај чин не буде ограничен на 6, 9 или 12 месеци по Уговору, него да то прерасте у трајније радне односе – рекао је председник општине Зоран Јевтић, који је поздравио присутне и додао да су све тренутне активности руководства усмерене на стварање позитивног пословног окружења и услова за повећање запошљавања у нашој општини. 

На основу Локалног акционог Плана запошљавања за 2014.годину у општини Мали Зворник и Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања између општине Мали Зворник и Националне службе за запошљавање Председник општине Мали Зворник донео је одлуку о спровођењу програма стручне праксе у 2014. години. 

Одлука о спровођењу програма стручне праксе у 2014.години >>>

{gallery}2014nsz_potpisivanje{/gallery}

Република Србија
ОПШТИНА МАЛИ ЗВОРНИК
Председник општине
Број: 06-2133
Дана: 12.12.2014.године
МАЛИ ЗВОРНИК 

            На основу Локалног акционог Плана запошљавања за 2014.годину у општини Мали Зворник, број 06-240 од 18.02.2014.године и Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања између општине Мали Зворник за 2014.годину и Националне службе за запошљавање број 3400-101-38/2014 од 24.04.2014.године, Председник општине Мали Зворник дана 12.12.2014.године доноси 

О Д Л У К У
о спровођењу програма стручне праксе у 2014.години 

1. Усвајају се захтеви учесника по Јавном позиву за реализацију Програма стручне праксе у 2014.години објављен 15.10.2014.године (у даљем тексту: Послодавац) и одобрава се стручно оспособљавање 16 незапослених лица код Послодавца и то: 

Р. бр.

Назив послодавца

Занимање лица

(назив и шифра)

Број одобрених лица

Дужина трајања стручног оспособљавања

1.

„Инфофин“ доо Лозница, огранак Ројал Дрина Мали Зворник

дипл.економиста

716700

1 ВСС

12 месеци

2.

ТР ДМ„Агротека“ Брасина

дипл.економиста

716720

1 ВСС

12 месеци

3.

ЗУ „Апотека“ Цвејић

Черевић

магистар-фармације

719210

1 ВСС

12 месеци

4.

СТЗР „Жарковићи“

Мали Зворник

дипл.економиста

716700

1 ВСС

12 месеци

5.

„Унијапројект“ доо

Мали Зворник

дипл.инг. архитектуре

715109

1 ВСС

12 месеци

6.

„Сам-Комерц“

Мали Зворник

дипл.инг. шумарства

710910

1 ВСС

12 месеци

7.

„Босс-Траде“ Лозница

РЈ Мали Зворник

дипл.инг.друм. саоб.

715600

1 ВСС

12 месеци

8.

Агенција за књиг.услуге

„Актива“ Мали Зворник

дипл.економиста

716700

1 ВСС

12 месеци

9.

САТР „Јовановић“ Радаљ

дипл.економиста

716700

1 ВСС

12 месеци

10.

„СКРОЗ“ доо

Велика Река

дипл.економиста

716700

1 ВСС

12 месеци

11.

„СКРОЗ“ доо

Велика Река

дипл.економиста

716700

1 ВСС

12 месеци

12.

„Есте-градња“ Лозница

мастер-инг. архитек.

715100

1 ВСС

12 месеци

13.

„Унијапројект“ доо

Мали Зворник

стр.инг. архитектуре

625111

1 ВШС

9 месеци

14.

„Инфофин“ доо Лозница, огранак Ројал Дрина Мали Зворник

средња техничка школа

1 ССС

6 месеци

15.

„Босс-Траде“ Лозница

РЈ Мали Зворник

царински техничар

406751

1 ССС

6 месеци

16.

СТЗР „Жарковићи“

Мали Зворник

матурант гимназије

409900

1 ССС

6 месеци

 

2. Одобрава се финансирање програма стручне праксе незапосленим лицима из тачке 1. ове Одлуке и то исплатом: новчане помоћи и трошкова осигурања за случај повреде на раду и професионалне болести, у складу са законом. 

3. Висина новчане помоћи за време програма стручне праксе износи:

    – 18.000,00 динара за незапослена лица са најмање четворогодишњим високим образовањем,     
    – 16.000.00 динара за незапослена лица са вишим или високим трогодишњим образовањем и
    – 10.000,00 динара за незапослена лица са средњим образовањем;

4. Међусобна права и обавезе између Општине Мали Зворник, Националне службе, послодавца и незапосленог лица регулисаће се уговором у року од 30 дана од дана доношења ове Одлуке. 

5. Послодавац је у обавези да, пре закључења  уговора  достави Националној служби уговор о стручном оспособљавању са незапосленим лицем као и остале доказе тражене јавним позивом.
Уколико Послодавац не достави уговоре за лица из става 1. ове тачке, сматраће се да је одустао од реализације ове Одлуке. 

6. Међусобна права и обавезе између Општине Мали Зворник, Националне службе и незапосленог лица на стручној пракси регулисаће се уговором након закључивања уговора између Општине Мали Зворник, Националне службе и Послодавца. 

7. Ова Одлука ступа на снагу и примењиваће се даном доношења. 

8. Ова Одлука је сачињена у 4 (четири) примерка, од којих је по (1) један примерак за Послодавца и Општину Мали Зворник, а (2) два примерка за Националну службу.

 

                                                            ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
                                                   Зоран Јевтић, дипл.инж.рударства с.р.

 Одлука о спровођењу програма стручне праксе у 2014.години >>>