Република Србија
ОПШТИНА МАЛИ ЗВОРНИК
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 400 – 51/2014-02
Дана: 01.08.2014.године
МАЛИ ЗВОРНИК  

К О Р И С Н И Ц И М А   Б У Џ Е Т А
ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК 

На основу члана 31. члана 40. и 41. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,63/2013 и 108/13) , као и Фискалне стратегије за 2014.годину  са пројекцијама за 2015. и 2016.годину, достављамо Вам Упутство за припрему Одлуке о буџету општине Мали Зворник за 2015. годину са пројекцијама за 2016 и 2017.годину, у складу са којим ћете израдити предлог вашег финансијског плана.

Упутство за припрему Одлуке о буџету општине за 2015.годину даје се без усвојене Фискалне стратегије за 2015. годину са пројекцијама за 2016. и 2017. годину.

Упутство које вам достављамо у прилогу, садржи основне економске претпоставке, смернице и параметре на основу којих сте у обавези да израдите Предлог финансијског плана за 2015. годину и наредне две фискалне године. Директни корисници буџета су одговорни да упутство са одговарајућим обрасцима доставе индиректним корисницима буџета у својој надлежности.

Корисници буџетских средтава су у обавези, да доставе предлоге финансијског плана, усвојен од надлежних органа, на прописаним обрасцима који су доступни на сајту општине и у служби буџета, на основу система јединствене буџетске класификације са детаљним образложењем  и описом расхода и издатака, као и извора финансирања.

Према буџетском календару, члан 31. Закона о буџетском систему, рок за достављање предлога финансијског плана локалном органу управе надлежном за финансије је  01.септембар 2014.године.

Распоред и пренос средстава буџетским корисницима у 2015. години вршиће се на бази тачно утврђених квота. Због тога је неопходно да што детаљније образложите и опишете своје расходе и издатке и тиме омогућите органу надлежном за буџет да благовремено и свеобухватно сагледа укупно потребна средства на нивоу општине, односно за све намене и све кориснике буџета, и у складу са тим достави Нацрт буџета за 2015.годину Општинском већу на утврђивање предлога и Скупштини општине на усвајање.

Упутство за припрему буџета oпштине Мали Зворник за 2015. са пројекцијама за 2016. и 2017. годину са пратећим обрасцима, можете преузети са званичне интернет странице општине: www.malizvornik.rs.

За све додатне информације можете се обратити на телефоне: 015/471-896 и 472-862-Служба буџета.

Прилог:

– Упутство за припрему буџета општине за 2015. и пројекције за 2016. и 2017.годину
– Упутство за припрему програмског буџета Министарства финансија
– Образац финансијског плана
– Обрасци програмског буџета (табеле од 4 -6а)
– Прилог 1 и прилог 2
– Образац 7

 

С поштовањем,

                                                                         Н А Ч Е Л Н И К

                                                                    Илија Јездић, дип.прав.

Допис корисницима буџета >>>

Упутство за припрему Нацрта одлуке о буџету општине >>>

Прилози и обрасци >>>