Мали Зворник, 26.01.2020. године  

Предлог одлуке о првим изменама и допунама одлуке о буџету општине Мали Зворник за 2020. годину усвојен је у петак, 24. јануара, на 32. редовној седници Скупштине општине Мали Зворник. Поменутом одлуком приходи и примања општинског буџета за текућу годину и пренета неутрошена средства из претходних година планирани у износу од 678.546.010,60 динара. 

Разлоге за ребаланс одборницима је предочио председник општине Зоран Јевтић, наводећи да се буџет општине Мали Зворник за 2020. годину састоји од прихода и примања у износу од 527.589.929,28 динара и расхода и издатака у износу од 678.546.010,60 динара, те да ће буџетски дефицит, у износу од 150.956.081,32 динара, бити покривен из пренетих неутрошених средстава из претходне године, у износу од 123.956.081,32 динара, и примања од продаје финансијске имовине, у износу од 27.000.000,00 динара. 

Он је истакао да су измене одлуке о буџету за текућу годину условљене променама у структури прихода и примања у општинској каси, као и на плану расхода и издатака у буџету, те да је ребаланс утврђен на основу предвиђених одступања у том погледу. 

Образлажући нови план прихода и примања буџета, Јевтић је рекао да су претходном одлуком о буџету општине Мали Зворник за 2020. годину неутрошена средства из претходних година планирана у износу од 120.000.000,00 динара, а да стварно неутрошена средства из претходних година износе 123.956.081,32 динара, што је за 3.956.081,12 динара више у односу на првобитни план. 

Он је навео и то да се порез на добра и услуге планира у износу од 19.650.000,00 динара, што је за 10.300.000,00 динара више у односу на претходни план, напомињући да се увећање односи на посебну накнаду за заштиту и унапређење животне средине, у износу од 5.800.000,00 динара, и накнаду за постављање електричних водова, електронске мреже, комуникационе мреже и других сличних инсталација на општинском путу и улици, која припада управљачима тих улица, у износу од 4.500.000,00 динара. 

На измену приходне стране буџета општине Мали Зворник за 2020. годину утицале су и промене везане за очекивани приход од донација и помоћи од међународних организација, који је новом одлуком о буџету предвиђен у износу од 45.289.929,28 динара, што је за 1.289.929,28 динара више у односу на претходни план. 

Коментаришући расходну страну буџета, Јевтић је закључио да је доношење првог ребаланса буџета општине Мали Зворник за 2020. годину првенствено условљено потребом за спровођењем јавних набавки по Уговору о донацији за еУправу, потписаним са UNOPS-SwissPro, који треба реализовати до марта месеца текуће године. 

Након усвајања предлога одлуке о првим изменама и допунама одлуке о буџету општине Мали Зворник за 2020. годину, одборници су у наставку 32. редовне седнице Скупштине општине Мали Зворник размотрили и усвојили годишњи извештај о раду Савета за здравље општине Мали Зворник, за период јануар 2019. године – децембар 2019. године, предлог одлуке о Општинском већу општине Мали Зворник, те предлог Одлуке о усвајању пројекта јавно-приватног партнерства за изградњу, реконструкцију, одржавање и обезбеђивање доступности дела саобраћајне локалне путне инфраструктуре на територији општине Мали Зворник, са јавним плаћањем.

Усвојен је и предлог одлуке о изменама одлуке о обављању комуналне делатности зоохигијене, предлог одлуке о покретању поступка јавно-приватног партнерства са елементима концесије за делатност зоохигијене на територији општине Мали Зворник, предлог одлуке о усвајању Локалног акционог плана запошљавања за 2020. годину, као и предлог одлуке о изменама и допунама одлуке о накнадама за коришћење јавних површина за територију општине Мали Зворник. 

Међу усвојеним одлукама је и предлог одлуке о покретању иницијативе за изградњу пијаце и плаже у Месној заједници Центар и уређења парка и спомен обележја испред занатског центра. 

Поред свега наведеног, локални парламент у Малом Зворнику у петак је разматрао одлуке Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Дрина” Мали Зворник, и то одлуку о усвајању измена и допуна Програма пословања за 2020. годину и одлуку о усвајању измена посебног програма коришћења средстава и субвенција из буџета општине Мали Зворник за 2020. годину. 

На седници је усвојено и неколико предлога решења о разрешењу досадашњих чланова различитих скупштинских комисија и одбора и именовању нових.

Љиљана Ристановић