Општинска управа Општине Мали Зворник, Одељење за општу управу и друштвене делатности на основу члана 14, 15, 21. и 24. став 3. Закона о јединственом бирачком списку (“Сл. гласник РС“, бр. 104/09 и 99/11) и тачке 3, 9. и 10. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку (“Сл. гласник РС“, бр. 15/12) а у вези са расписивањем избора за председника Републике Србије заказаних за 02. април 2017. године, ОБЈАВЉУЈЕ 

О Г Л А С

КОЈИМ СЕ ПОЗИВАЈУ ГРАЂАНИ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
ДА МОГУ ИЗВРШИТИ УВИД У БИРАЧКИ СПИСАК
И ТРАЖИТИ УПИС, БРИСАЊЕ, ИЗМЕНУ, ДОПУНУ ИЛИ
ИСПРАВКУ У БИРАЧКОМ СПИСКУ

 

Република Србија
ОПШТИНА МАЛИ ЗВОРНИК
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 208-5
Дана, 03.03.2017. године
МАЛИ ЗВОРНИК 

         Општинска управа Општине Мали Зворник, Одељење за општу управу и друштвене делатности на основу члана 14, 15, 21. и 24. став 3. Закона о јединственом бирачком списку (“Сл. гласник РС“, бр. 104/09 и 99/11) и тачке 3, 9. и 10. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку (“Сл. гласник РС“, бр. 15/12) а у вези са расписивањем избора за председника Републике Србије заказаних за 02. април 2017. године, ОБЈАВЉУЈЕ 

О Г Л А С

КОЈИМ СЕ ПОЗИВАЈУ ГРАЂАНИ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
ДА МОГУ ИЗВРШИТИ УВИД У БИРАЧКИ СПИСАК
И ТРАЖИТИ УПИС, БРИСАЊЕ, ИЗМЕНУ, ДОПУНУ ИЛИ
ИСПРАВКУ У БИРАЧКОМ СПИСКУ

 

1.  Део бирачког списка за подручје општине Мали Зворник изложен је у згради општине Мали Зворник (канцеларија бр. 29 у поткровљу).

2.  Увид у бирачки списак може се извршити сваког радног дана од 07 до 15 часова, закључно са 17. мартом 2017. године до 24 часа кад се закључује бирачки списак.

3.  Захтев за упис, брисање, измену, допуну или исправку у бирачком списку подноси се закључно са 17. мартом 2014. годинедо 24 часаОпштинској управи Општине Мали Зворник – Одељење за општу управу и друштвене делатности према месту пребивалишта. Уз захтев се подноси лична карта или извод из матичне књиге рођених за лица која још немају личну карту, доказ о пребивалишту на територији општине Мали Зворник и уверење о држављанству Републике Србије.

4.  Од дана утврђивања листе кандидата за избор председника Републике Србије право на увид и на подношење захтева за измену бирачког списка има и подносилац предлога за кандидата или лице које он овласти у складу са законом на исти начин и по истом поступку по коме то право имају и грађани. Уз захтев прилажу и потeрбну документацију.

5.  Интерно расељено лице уписује се у бирачки списак према месту у коме је пријављено као интерно расељено лице.

6.  Грађани који желе да гласају за председника Републике Србије, према месту боравишта у земљи (изабрано место гласања), могу поднети Општинској управи општине Мали Зворник захтев да се у бирачки списак унесе податак да ће на предстојећим изборима бирач гласати према месту боравишта које се налази на подручју општине Мали Зворник, најкасније пет дана пре закључења бирачког списка. Уз захтев подноси се доказ о месту боравишта бирача на подручју општине Мали Зворник. Захтев мора да садржи име, презиме, име једног родитеља, ЈМБГ, општину, односно град и адресу пребивалишта бирача, као и адресу боравишта на подручју општине Мали Зворник, према којој ће бирач гласати.

7.  Грађани који имају боравиште у иностранству а пребивалиште на подручју општине Мали Зворник и желе да гласају за председника Републике Србије, према месту боравишта у иностранству, могу поднети Општинској управи општине Мали Зворник захтев да се у бирачки списак унесе податак да ће на предстојећим изборима бирач гласати према месту боравишта у иностранству, најкасније пет дана пре закључења бирачког списка. Захтев мора да садржи име, презиме, име једног родитеља, ЈМБГ, адресу пребивалишта на подручју општине Мали Зворник као и град и адресу боравишта у иностранству, према којој ће бирач гласати.

8.  Након закључења бирачког списка Министарство правде и државне управе врши све промене у бирачком списку (упис, брисање, измена, допуна или исправка) на начин и по поступку утврђеном законом.

9.  Захтев за упис или друге промене у бирачком списку могу поднети грађани и подносиоци предлога за кандидата Министарству или Општинској управи општине Мали Зворник, најкасније 72 часа пре дана одређеног за одржавање избора.

10.  Грађанин који није уписан у бирачки списак не може остварити своје бирачко право и не може гласати.

 

                                                                                              ОПШТИНСКА УПРАВА

У Малом Зворнику, 03.03.2017. год.                                       Одељење за општу управу и
                                                                                                друштвене делатности

Оглас>>>