На основу члана 15. Закона о локалним изборима ( „Службени гласник РС” број 129/2007, 34/2010 и 54/2011) и члана 33 Упутства за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине, расписаних за 24. април 2016. године („Службени гласник РС” број 22/16),  Изборна комисија општине Мали Зворник на седници одржаној дана 12.03.2016. године, донела је  

З А К Љ У Ч А К

 

    I    Групом грађана у смислу предлагача кандидата за одборнике Скупштине општине Мали Зворник на изборима за одборнике који ће се одржати 24.04.2016. године, сматраће се групе грађана које образује најмање 10 (десет) бирача са пребивалиштем на територији малог Зворника, писаним споразумом који се оверава код јавног бележника, у суду или код надлежне општинске управе. 

    Споразум о образовању групе грађана обавезно садржи циљ образовања групе грађана, назив групе грађана, ако је одређен, назив изборне листе, податке о лицима која су је образовала (име и презиме, ЈМБГ и пребивалиште и адреса стана, наведени према подацима из личне карте) и податке о лицу које је овлашћено за подношење изборне листе. 

    Приликом предаје Изборне листе чији је предлагач Група грађана, обавезно се подноси споразум о образовању групе грађана, као и потврде о изборном праву за сва лица која чине групу грађана. 

    Изборну листу у име групе грађана подноси лице које је споразумом о образовању групе грађана овлашћено за подношење изборне листе. 

    Код изборне листе групе грађана, назив подносиоца мора на почетку назива да има ознаку „Група грађана“. 

    Ако група грађана има назив, она је дужна да у изборној листи као назив подносиоца, после речи „Група грађана“, наведе свој назив из споразума о образовању групе грађана. 

    Назив групе грађана не може да садржи реч „странка“ ни у једном падежу, нити назив регистроване политичке странке, укључујући и скраћени назив регистроване политичке странке. 

     II Подносилац изборне листе кандидата за одборнике Скупштине општине Мали Зворник не може бити коалиција коју чине политичка странка и група грађана.

  

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК 

Број: 013-6
У Малом Зворнику
Дана, 12.03.2016. године                                                 
                                                                      ПРЕДСЕДНИК 
                                                               Гордана Василић, с.р.

Закључак