Mali Zvornik, 30.03.2020. godine

Republika Srbija
Opština Mali Zvornik
Štab za vanredne situacije
Broj: 06-668/80
Dana: 30.03.2020.godine
Mali Zvornik

 

Na osnovu člana 41. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Službeni glasnik RS“ broj 87/2018), člana 17. Uredbe o sastavu i načinu štabova za vanredne situacije (“Službeni glasnik RS“, broj 98/2010)  i Odluke o proglašenju vanrednog stanja („Službeni glasnik RS“ broj 29/2020) Opštinski štab za vanredne situacije, na vanrednoj sednici održanoj 30.03.2020. godine doneo je 

Z A K LJ U Č A K

Milica Živanović, zamenik načelnika Opštinske uprave opštine Mali Zvornik, imenuje se za odgovorno lice za rad Pozivnog (kol) centra, koji je formiran radi pomoći ugroženim građanima za vreme vanrednog stanja.                                                             

II 

Ovaj zaključak objaviti na zvaničnoj internet prezentaciji i oglasnoj tabli opštine Mali Zvornik i dostavlja se imenovanom licu iz tačke I ovog Zaključka.

OPŠTINSKI  ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE 

KOMANDANT ŠTABA
Zoran Jevtić, s.r.