Мали Зворник, 04.08.2020. године

Република Србија
Општина Мали Зворник
Штаб за ванредне ситуације
Број: 820-2/2020
Дана: 04.08.2020.године
Мали Зворник

 

На основу члана 43. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ број 87/2018), а у складу са Уредбом о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID 19 ( „Службени гласник РС“, бр. 66/2020, 93/2020, 94/2020 и 100/2020 ), Општински штаб за ванредне ситуације општине Мали Зворник, на седници одржаној дана 04.08.2020.године,  донео је 

З А К Љ У Ч А К
О ИЗМЕНИ ЗАКЉУЧКА
Број: 06-1362/2 од 16. јула 2020. године

I

У Закључку Број: 06-1362/2 од 16. јула 2020. године тачка 1. алинеја 5. мења се  и гласи:

„  – ограничава се радно време угоститељских објеката који немају башту и ноћних клубова, тако да ти објекти неће радити од 21.00 часа до 06.00 часова наредног дана, а радно време угоститељских објеката који имају башту ограничава се тако да ти објекти неће пружати угоститељске услуге у затвореном делу објекта од 21.00 часа, а у отвореном делу објекта (башти) од 23.00 часа до 06.00 часова наредног дана. 

II

Овај Закључак објавити на званичној интернет презентацији и огласној табли општине Мали Зворник.

III

Закључак доставити: Општинској управи општине Мали Зворник и архиви.

КОМАНДАНТ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Зоран Јевтић, дипл.инж.руд.