На основу члана 7. става 1. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (,,Сл.гласник РС“ број 24/2012) и Одлуке Општинског већа општине Мали Зворник број 06-437 од 24.03.2014. године, Комисија  за давање у закуп пословног простора – погон „Кончара“ у Брасини дана 03.04.2014.године расписује следећи

 

    О Г Л А С

о спровођењу поступка прикупљања писмених понуда
за давање у закуп непокретности у јавној својини погон „Кончара“ у Брасини 

Закуподавац непокретности, пословног простора, у јавној својини је општина Мали Зворник, улица Краља Петра I, број 38, 15318 Мали Зворник и исти се даје у закуп путем прикупљања писмених понуда.

Предмет закупа је пословни простор – погон „Кончара“ у Брасини, укупне површине 1.705,60 m², јавна својина Републике Србије на коме општина Мали Зворник има право коришћења који се налази на катастарској парцели број 498/3 КО Брасина из листа непокретности број 1039 КО Брасина, портирница укупне површине 7,70 m² и надстрешица са котларницом укупне површине 142,58 m² са правом коришћења земљишта које је у кругу објектата. Предмет закупа може бити и део наведеног пословног простора који се може издати једном понуђачу.

Пословни простор се даје у закуп под следећим условима: понуђена цена на месечном нивоу најмање  400 € (еура), трајање закупа на временски период од најмање 2 године, запошљавање минимум (5) пет радника по једном понуђачу и полагање банкарске гаранције или менице са меничним овлашћењем на износ закупнине за 24 месеца.

Пословни простор се издаје у виђеном стању а општина Мали Зворник се обавезује да обезбеди прикључак на електро и водоводну межу, санира санитарни чвор и изврши унутрашње кречење објекта.

Закуподавац може по захтеву закупца одобрити извођење радова који имају карактер инвестиционог одржавања на закупљеном пословном простору. Закупац је дужан да у време закупа у пословном простору, који се даје у закуп, обавља привредну  делатност.

Увид у документацију у вези са непокретношћу која се даје у закуп могуће је извршити у згради општине Мали Зворник у улици Краља Петра I, број 38, Мали Зворник у канцеларији број 24 у периоду од 7 до 15 часова сваког радног дана.

Рок за достављање писмених понуда је 15 дана од дана објављивања Огласа у дневном листу ,,Данас“. Понуде доставити препорученом поштанском пошиљком у затвореној коверти на којој је назначено ,,Понуда за закуп пословног простора – погон „Кончара“ у Брасини, не отварати“ на адресу општина Мали Зворник, улица Краља Петра I, број 38, 15318 Мали Зворник, или их у прописаном року, уз идентичну назнаку на коверти, предати на шалтер писарнице општине Мали Зворник.

Разматрање приспелих понуда обавиће се дана 25.04.2014. године у згради општине Мали Зворник, улица Краља Петра I број 38, Мали Зворник у сали Општинског већа у 12 часова.

Најнижа цена закупнине пословног простора је 400 € еврa месечно и биће изражена у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан извршене уплате.

Право учешћа имају сва правна и физичка лица.

Сви понуђачи дужни су положити депозит у износу од 45.000,00 динара уплатом на текући рачун Општинске управе Мали Зворник број 840-789804-38 са позивом на број  97 97–065.

Избор најповољнијег понуђача врши се применом критеријума висине понуђене закупнине. Уколико у поступку два или више понуђача понуде исти износ закупнине, Комисија која спроводи поступак давања у закуп предметне непокретности у јавној својини, задржава право да избор најповољнијег понуђача изврши по слободном уверењу.

Сви понуђачи ће о избору закупца бити обавештени писменим путем у року од седам дана од дана  доношења Одлуке.

Рок за повраћај депозита учесницима који нису успели у поступку прикупљања писмених понуда је седам дана од дана разматрања приспелих понуда.

Понуда која се доставља обавезно садржи: доказ о уплати депозита, износ закупнине која се нуди, за физичка лица: име и презиме, адресу, број личне карте, јединствени матични број грађана, за предузетнике: име и презиме предузетника, адресу, број личне карте, једниствени број грађана, назив радње, матични број, за правна лица: назив и седиште, копију решења о упису правног лица у регистар код надлежног органа, као и пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве, делатност која ће се у пословном простору обављати и понуђени месечни износ закупнине.

Подносиоци неблаговремене или непотпуне понуде не могу учествовати у поступку прикупљања писмених понуда а непотпуне или неблаговремене понуде биће одбачене.

За додатне информације можете се обратити на телефон 015/472-270.

Овај Оглас је у дневном листу ,,Данас“ објављен дана 04.04.2014. године.

 

Број: 06-437/1
У Малом Зворнику 03.04.2014.год

  

ОПШТИНА МАЛИ ЗВОРНИК
.  КОМИСИЈА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП
ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ПОГОНА „КОНЧАРА“У БРАСИНИ