На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08 и 41/09) и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Сл.лист општине Мали Зворник» број 4/2013), председник општине Мали Зворник је дана 18.09.2013. године, донео

ОДЛУКУ

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ МАЛИ ЗВОРНИК

и расписује

О Г Л А С

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ  ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ 

 

Одлука и оглас о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини>>>

 На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08 и 41/09) и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Сл.лист општине Мали Зворник» број 4/2013), председник општине Мали Зворник је дана 18.09.2013. године, донео

ОДЛУКУ

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

У ОПШТИНИ МАЛИ ЗВОРНИК

и расписује

О Г Л А С

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ  ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

 

I

– Предмет јавног надметања –

1.  Расписује се оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у Општини Мали Зворник у следећим катастарским општинама:

 

КО

Број јавног надметања

Површина (ха, ари, м2)

Почетна цена

( дин / ха)

Депозит

(дин)

Период закупа

(год)

Брасина

1

0.4783

10.000

1.434,90

3

Брасина

2

0.0882

10.000

264,60

3

Брасина

3

0,3079

10.000

923,70

3

Будишић

4

0.6451

2.000

387,06

3

Д.Трешњица

5

0.0950

3.000

85,50

3

Д.Трешњица

6

1,0693

3.000

962,37

3

Д.Трешњица

7

       0,3399

3.000

305,91

3

Д.Трешњица

8

0,5215

3.000

469,35

3

Д.Трешњица

9

0,9547

3.000

859,23

3

Радаљ

10

0.1960

5.000

294,00

3

Радаљ

11

0.5932

5.000

889,80

3

Сакар

12

1.5966

2.000

957,96

3

Сакар

13

0,1169

2.000

70.14

3

В.Река

         14.

1.6270

2.000

976,20

3

В.Река

15

0.7326

2.000

439,56

3

В.Река

16

0.6796

2.000

407,76

3

В.Река

17

1.4416

2.000

864,96

3

В.Река

18

0.7018

2.000

   421,08

3

Читлук

19

0.5410

2.000

324,60

3

Читлук

20

0.3481

3.000

313,29

3

Читлук

21

0.1759

         2.000

105,54

3

 

УКУПНО

     13.2502

 

 

 

      2. Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по катастарским општинама и списак парцела по формираним јавним надметањима (комплексима), која су предмет издавања у закуп, може се извршити у згради Општине Мали Зворник  у канцеларији бр. 18 сваког радног дана од 7,00 до 15,00 часова.

Контакт особа Гордана Василић, тел. 015/471-223.

 

3. Земљиште из овог огласа даје се у виђеном стању и закупац се не може позивати на његове физичке недостатке.

 

4. Обилазак пољопривредног земљишта, које се даје у закуп може се извршити:             

– за   КО Брасина  дана  19.11.2013 год од 08,00 часова

– за   КО  Радаљ    дана 19.11.2013.год  од 11,00 часова

– за   КО Будишић, Д.Трешњица, Сакар и Читлук  дана 20.11.2013. год од 08,00 часова

– за   КО Велика Река  дана  21.11.2013. год од 08,00 часова

 

5. Уколико након расписивања Огласа за јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној својини дође до промена површине из огласа по било ком законском основу, даљи поступак давања пољопривредног земљишта у закуп ће се спровести само за тако утврђену површину земљишта.

6. Све трошкове који настану по основу закупа пољопривривредног земљишта у државној својини сносиће лице које добије то земљиште у закуп.

7. Земљиште из овог Огласа даје се у закуп искључиво за пољопривредну производњу, не може се користити у друге сврхе.

8. Земљиште из овог огласа не може се давати у подзакуп.                                           

 

II

 

– Услови за пријављивање на јавно надметање-

 

1. Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта у држaвној својини има:

-правно и физичко лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и има

активан статус.          

 2 Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање понуђач доказује оригиналним документима, односно овереним фотокопијама и то:

– лична карта за физичка лица, односно, извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) за правна лица

– важећи извод из Регистра пољопривредних газдинстава

 

 3. Понуђачи су дужни да заједно са пријавом за јавно надметање доставе доказ о уплати депозита у тачном динарском износу наведеном у табели из тачке I овог огласа, за свако јавно надметање појединачно, на рачун Општинске управе општине Мали Зворник број:840-789804-38  97  97-065.

  4. Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити  након јавног надметања. Најповољнијем понуђачу депозит ће бити урачунат у годишњу закупнину. У случају да најповољнији понуђач одустане од своје понуде депозит се не враћа.

  5. Уколико понуђена цена прелази двоструки износ почетне цене, потребно је да најповољнији понуђач, након отварања понуда, у току надметања, допуни депозит до 50% понуђене цене.

  6. Јавнo надметање ће се одржати уколико буде благовремено достављена најмање  једна пријава.

 7. Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у првом и другом кругу немају правна и физичка лица која нису испунила све обавезе из ранијих или текућих уговора о закупу пољопривредног земљишта у државној својини као и она која су извршила ометање поседа пољопривредног земљишта или која су нарушавала несметано одвијање било ког дела поступка јавног надметања приликом давања пољопривредног земљишта у државној својини у закуп.   

                    

III

 

– Документација за пријављивање на јавно надметање –

           

 • формулар за пријављивање (попуњен у целости и потписан)
 • доказ о уплати депозита
 • лична карта за физичка лица, односно, извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) за правна лица
 • важећи извод из Регистра пољопривредних газдинстава

Формулар пријаве и адресиране коверте, односно штампане налепнице са адресом општине, се могу преузети сваког радног дана на писарници Општине Мали Зворник Потребно је да се понуђач благовремено упозна са саржајем формулара пријаве.

Пријава на оглас се подноси у запечаћеној коверти на којој мора да пише:

На предњој страни:

 

 •  Адреса: Општина Мали Зворник, улица Краља Петра I бр. 38., Комисији за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини
 • Уписати назнаку ПОНУДА-НЕ ОТВАРАТИ
 • Број јавног надметања ____ (навести и КО)

 

На задњој страни:

 •  име и презиме/назив и адреса понуђача

 Заједно са пријавом на оглас доставља се наведена документација.

 

IV

 

 – Рок за подношење пријаве –

 

Рок за подношење документације за пријављивање је до 12,00 сати, дана 28.11.2013. године. Благовременим ће се сматрати све пријаве које стигну у писарницу Општинске управе Општине  Мали Зворник до наведеног рока.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

V

 

– Јавно надметање –

Јавно надметање за давање у закуп земљишта из тачке I. овог Огласа одржаће се у згради Општине Мали Зворник  улица Краља Петра I број 38., и то:

1. К.О. Брасина дана            29.11.2013..године са почетком у 08,00  часова

2. К.О. Радаљ дана               29.11.2013. године са почетком у  08.30 часова

3. К.О. Сакар  дана               29.11.2013. године са почетком у 09,00 часова

4. К.О. Д.Трешњица дана      29.11.2013.године са почетком у 09,15  часова

5. К.О. Велика Река дана       29.11.2013.године са почетком у 09,30  часова

6. К.О. Читлук дана               29.11.2013.године са почетком у 10,00 часова

7. К.О. Будишић дана            29.11.2013.године са почетком у 10,30  часова

 

 

VI

– Плаћање закупнине –

            Закупнина ће бити прерачуната у евре по средњем курсу Народне банке Србије на дан јавног надметања.

Закупнина се плаћа унапред у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.

VII

– Средства обезбеђења плаћања –

Најповољнији понуђач је у обавези да у року од 10 дана од правоснажности одлуке достави доказ о уплати закупнине у износу утврђеном правоснажном одлуком о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини, умањеном за износ уплаћеног депозита, које ће доставити Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде преко Општинске управе Општине Мали Зворник.

 За уговоре чији је рок трајања дужи од једне године закупац плаћа закупнину најкасније до 30. септембра за сваку наредну годину закупа, а уз уплатницу за прву годину закупа доставља и :

 • гаранцију пословне банке у висини годишње закупнине пољопривредног земљишта или
 • решење о упису хипотеке на пољопривредно земљиште у висини двоструке вредности годишњег закупа пољопривредног земљишта или
 • уговор о јемству јемца ( правно лице ) или
 • доказ о уплати депозита у висини једне годишње закупнине као средство обезбеђења плаћања закупнине, а који ће се у случају редовног плаћања рачунати као плаћена закупнина за последњу годину закупа.

Уколико закупац не достави уплату из става 2. ове тачке уговор о закупу се раскида а закупнина ће бити наплаћена из средстава обезбеђења наплате.

Ову одлуку објавити у „Службеном листу општине Мали Зворник“, на огласној табли Општинске управе општине Мали Зворник и огласним таблама у месним заједницама и на веб страни, с тим што ће се рок за подношење пријава рачунати од дана објављивања на огласној табли Општинске управе општине Мали Зворник.

  

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА МАЛИ ЗВОРНИК

 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

 

 

Број: 320-6/2013-2                                                                  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Дана:18.09.2013.године                                                                 Миодраг Лазић, с.р.