У складу са чланом 32. Закона о планском систему Републике Србије („Сл.гласник РС“, бр.30/2018.) обавештавамо грађане да је општина Мали Зворник отпочела израду „Плана развоја општине Мали Зворник за период 2020-2027. године“.

План ће бити израђен у оквиру пројекта „Подршка успостављању система планирања и израда средњорочних планова развоја локалне самоуправе“ а у складу са одредбама Закона о планском систему.

Пројекат се финансира из бесповратних средстава словачке развојне помоћи (SlovakAid), а спроводи посредством Програма Уједињених нација за развој у Србији (UNDP). Стручну помоћ у процесу израде планског документа пружиће Стална конференција градова и општина.

Осим наше општине као пилот општине у пројекат су укључене и општине Бачки Петровац, Петровац на Млави, Куршумлија и Сјеница, које би према акционом плану до краја децембра текуће године требало да добију прве Планове развоја усклађене са новим Законом.

План развоја јединице локалне самоуправе јесте дугорочни документ развојног планирања, који за период од најмање седам година усваја скупштина јединице локалне самоуправе, на предлог надлежног извршног органа јединице локалне самоуправе. План развоја треба да садржи преглед и анализу постојећег стања, визију односно жељено стање, приоритетне циљеве развоја који се желе постићи, као и преглед и кратак опис одговарајућих мера које се даље разрађују документима јавних политика и средњорочним планом јединице локалне самоуправе.

Процес израде Плана развоја ће бити спроведен поштујући начело јавности и партнерства, које подразумева да се јавне политике утврђују у оквиру транспарентног и консултативног процеса, односно да се током израде и спровођења планских докумената, као и анализе ефеката и вредновања учинака јавних политика, спроводи транспарентан процес консултација са свим заинтересованим странама и циљним групама, укључујући и удружења и друге организације цивилног друштва, јавне институције, представнике привреде, научно-истраживачке и друге организације, водећи рачуна да се омогући остваривање појединачних правних и других интереса свих заинтересованих страна и циљних група, уз истовремену заштиту јавног интереса.

Овом приликом обавештавамо све грађане општине Мали Зворник, као и представнике ОЦД-а и приватног сектора да ће у наредном периоду бити организовано више консултативних састанака са различитим заинтересованим странама и позивамо да се активно укључе у процес израде стратешког документа који је у интересу свих нас.