На основу члана 26. Одлуке о месним заједницама на територији општине Мали Зворник („Службени лист општине Мали Зворник“, број 2/19 и 13/20), Изборна комисија за спровођење избора за чланове савета месних заједница, на седници одржаној 01.11.2020. године, доноси

У П У Т С Т В О
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
РАСПИСАНИХ ЗА 28.11.2020. ГОДИНЕ

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Расписивање избора
Члан 1.
Одлуком председника Скупштине општине Мали Зворник о расписивању избора за чланове савета месних заједница на територији општине Мали Зворник („Службени лист општине Мали Зворник“ број 14/20) расписани су избори за чланове савета месних заједница на територији општине Мали Зворник, за 28.11.2020.годину (у даљем тексту: избори).

Број чланова Савета месних заједница
Члан 2.
Број чланова савета месних заједница који се бира утврђен је Одлуком о расписивању избора за чланове савета месних заједница на територији општине Мали Зворник и Статутом месне заједнице.
Број чланова Савета месних заједница на територији општине Мали Зворник који се бира је:
1. У Месној заједници “ Брасина“ 5 чланова;
2. У Месној заједници „Доња Борина“ 5 чланова
3. У Месној заједници “Радаљ “ 5 чланова;
4. У Месној заједници “Доње Насеље“ 5 чланова;
5. У Месној заједници “Центар“ 5 чланова;
6. У Месној заједници “Сакар“ 3 члана;
7. У Месној заједници “Будишић“ 3 члана;
8. У Месној заједници “Амајић“ 3 члана;
9. У Месној заједници “Доња Трешњица“ 3 члана;
10. У Месној заједници „Цулине“ 3 члана;
11. У Месној заједници „Велика Река“ 3 члана;

II. ОРГАНИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА

Органи за спровођење избора
Члан 3.
Органи за спровођење избора су Изборна комисија за спровођење избора за чланове савета месних заједница (удаљем тексту: Изборна комисија), бирачке комисије и Другостепена изборна комисија.

Изборна комисија
Члан 4.
Изборна комисија обавља послове који су одређени Одлуком о месним заједницама на територији општине Мали Зворник и овим упутством.

Бирачкa комисијa
Члан 5.
Бирачке комисије образује Изборна комисија у складу са Одлуком о месним заједницама на територији општине Мали Зворник и овим Упутством.
Бирачке комисије обављају послове који су одређени Одлуком о месним заједницама на територији општине Мали Зворник и овим упутством.
Чланови бирачке комисије и њихови заменици могу бити само пословно способни грађани који имају изборно право као и пребивалиште на територији Општине Мали Зворник.
Члановима бирачких комисија и њиховим заменицима престаје чланство у Бирачкој комисији кад прихвате кандидатуру за члана Савета месне заједнице, као и именовањем за члана Изборне комисије и Другостепене изборне комисије.

Састав бирачкe комисијe
Члан 6.
Бирачку комисију чине председник, два члана и њихови заменици.
Бирачку комисију именује Изборна комисија накасније десет дана пре дана одређеног за одржавање избора.

Предлагање чланова бирачке комисије
Члан 7.
Бирачке комисије именује Изборна комисија на предлог Кандидата за чланове Савета месних заједница.
Кандидидат за члана Савета месне заједнице има право да предложи члана и заменика члана бирачке комисије.
Уколико кандидат за члана Савета месне заједнице не предложи члана и заменика члана бирачке комисије, састав бирачке комисије прeдложиће чланови Изборне комисије.

Садржина предлога за именовање чланова бирачке комисије
Члан 8.
Предлог за именовање чланова бирачких комисија сачињава за сваку месну заједницу посебно.
Предлог за именовање чланова бирачких комисија треба да за свако предложено лице садржи: име и презиме, име једног родитеља, ЈМБГ, назив месне заједнице, адресу и број, као и број телефона за контакт.

Провера изборног права за чланове бирачких комисија и бирача који подржавају кандидате за избор члана у Савет месне заједнице
Члан 9.
У бирачку комисију могу бити именована само лица која имају изборно право, као и пребивалиште на територији општине Мали Зворник.
За чланове и заменике чланова бирачких комисија и за бираче који подржавају Кандидата за члана Савета месне заједнице Општинска управа издаје потврде о изборнoм праву.
Изборна комисија ће по службеној дужности вршити проверу места пребивалишта за чланове и заменике чланова бирачких комисија и бирача који подржавају кандидата за избор за члана Савета месне заједнице.

Замена лица у бирачким комисијама
Члан 10.
Замену члана бирачке комисије врши Изборна комисија најкасније пет дана пре дана одржавања избора.
Приликом именовања и замене чланова бирачке комисије, Изборна комисија ће по службеној дужности водити рачуна о ограничењима из члана 30. Одлуке о месним заједницама.
Ограничења у именовању чланова бирачке комисије
Члан 11.
Исто лице не може истовремено да буде члан две бирачке комисије.
Чланови бирачке комисије и њихови заменици имају мандат само за расписане изборе за члана Савета месне заједнице.
Чланови и заменици чланова Изборне комисије, бирачке комисије и Другостепене Изборне комисије не могу бити лица која су међусобно сродници по правој линији без обзира на степен сродства, у побочној закључно са трећим степеном сродства, а у тазбинском сродству закључно са другим степеном сродства, као ни брачни другови и лица која су у међусобном односу усвојиоца и усвојеника, односно стараоца и штићеника.
Ако је бирачка комисија састављена супротно одреби става овог члана, бирачка комисија се распушта а избори односно гласање се понављају.
Заменици чланова бирачких комисија имају иста права и одговорности као и чланови које замењују.
Право глас у бирачкој комисији има само члан, а у његовом одсуству, заменик.

Другостепена изборна комисија
Члан 12.
Другостепена изборна комисија одлучује о приговорима на решења Изборне комисије, у складу са Одлуком о месним заједницама на територији општине Мали Зворник.

III. ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ КАНДИДАТА

Рок за подношење пријаве кандидата
Члан 13.
Кандидат подноси пријаву Изборној комисији, најкасније 15 дана пре дана одржавања избора.

Пријава кандидата
Члан 14.
Кандидат за члана Савета месне заједнице подноси пријаву на обрасцу који прописује Изборна комисија у писменој форми (Образац МЗМ-1/20 )
Име и презиме кандидата наводи се на српском језику, ћириличним писмом.

Садржина пријаве кандидата
Члан 15.
Кандидата за члана савета месне заједнице предлажу грађани са пребивалиштем на подручју месне заједнице и то најмање:

-10 грађана, ако месна заједница има до 300 бирача
-20 грађана ако месна заједница има од 301 до 1000 бирача,
-30 грађана ако месна има од 1001 до 1500 бирача
-40 грађана, ако месна заједница има преко 1500 бирача

Кандидат за члана Савета месне заједнице подноси пријаву на посебном обрасцу који садржи:
1. Име и презиме бирача, ЈМБГ, пребивалиште, адреса становања и потпис бирача да подржава предлог кандидата за члана Савета месне заједнице;
2. Име и презиме кандидата, ЈМБГ, занимање, пребивалиште, адреса становања и потпис кандидата;
Кандидат за члана Савета месне заједнице, уз пријаву из става 1. Овог члана подноси и : потврду о изборном праву и потврду о пребивалишту.

Потписи бирача који подржавају пријаву кандидата се не оверавају.

Место за подношење пријаве кандидата
Члан 16.
Пријава кандидата се подноси у затвореној коверти са назнаком за Изборну комисију за спровођење избора за чланове савета месних заједница, у канцеларији број 28 у згради општине Мали Зворник, улица Краља Петра I број 38, 15318 Мали Зворник, сваком радним даном у периоду од 12,00 до 14,00 часова.
Недостаци у пријави кандидата
Члан 17.
Када Изборна комисија утврди да пријава предлога кандидата није поднета благовремено, донеће одлуку о одбацивању пријаве.
Када Изборна комисија утврди да пријава предлога кандидата садржи недостатаке који онемогућују његово проглашење, донеће, у року од 24 часа од пријема пријаве предлога кандидата, закључак којим се подносиоцу пријаве налаже да, најкасније у року од 48 часова од часа достављања закључка, отклони те недостатке.
У закључку се подносиоцу пријаве указује на начин отклањања недостатака.
Када Изборна комисија утврди да пријава предлога кандидата садржи недостатаке, односно ако утврди да недостаци нису отклоњени, или нису отклоњени у прописаном року донеће у наредних 48 часова одлуку о одбијању проглашења предлога кандидата.

Проглашење предлога кандидата
Члан 18.
Изборна комисија проглашава предлог кандидата одмах по пријему предлога, а најкасније у року од 24 часа од пријема предлога.
Одлуку о проглашењу предлога кандидата из става 1. овог члана Изборна комисија доставља кандидату без одлагања.
Кандидат може повући пријаву најкасније до дана утврђивања листе кандидата за члана Савета месне заједнице.

Обустављање поступка избора
Члан 19.
У случају да се за изборе за чланове Савета месне заједнице пријави мање кандидата од броја чланова Савета месне заједнице који се бира, Изборна комисија доноси одлуку о обустављању поступка избора чланова за савет месне заједнице.
Када протекне рок за изјављивање приговора на одлуку о обустављању поступка из става 1. овог члана, Изборна комисија о томе обавештава председника Скупштине Општине Мали Зворник.

IV. ИЗБОРНА ЛИСТА КАНДИДАТА

Садржина изборне листе кандидата
Члан 20.
Изборна листа кандидата за избор чланова Савета месне заједнице, садржи све предлоге кандидата, са личним именима свих кандидата и подацима о години рођења, занимању и пребивалишту.
Редослед кандидата на изборној листи кандидата утврђује се према редоследу њиховог проглашавања.
Изборна комисија неће утврдити изборну листу кандидата за чланове Савета месне заједнице у случају ако је број кандидата мањи од броја чланова Савета месне заједнице који се бира.
Изборна комисија утврђује изборну листу кандидата за чланове савета месне заједнице и објављује их у „Службеном листу општине Мали Зворник“, најкасније десет дана пре дана одржавања избора.
Изборна комисија је дужна да изборну листу кандидата за чланове савета месне заједнице и објави и на огласној табли месне заједнице на на званичној интернет презентацији општине Мали Зворник.

V. БИРАЧКА МЕСТА

Надлежност за одређивање бирачких места
Члан 21.
Изборна комисија одређује и оглашава у „Службеном листу општине Мали Зворник “ и на огласној табли месне заједнице бирачка места на којима ће се гласати на изборима, најкасније 20 дана пре одржавања избора.
Изборна комисија одређује бирачка места у сарадњи са Општинском управом.

Начин одређивања бирачких места
Члан 22.

Бирачко место одређује се за гласање најмање 100, а највише 2.500 бирача.
У изузетним случајевима, може се одредити бирачко место и за гласање мање од 100 бирача, ако би, због просторне удаљености или неповољног географског положаја, бирачима гласање у другом бирачком месту било знатно отежано.
Бирачко место може да обухвати подручје дела насељеног места, једног или више насељених места.
За свако бирачко место одређује се: број бирачког места, назив бирачког места, адреса бирачког места и подручје с којег гласају бирачи на том бирачком месту.

Ограничења у одређивању бирачких места
Члан 23.
За бирачка места се, по правилу, одређују просторије у јавној својини општине, а само изузетно и просторије у приватној својини.
Бирачко место не може да буде у објекту у власништву кандадата за члана Савета месне заједнице или члана његове породице.
Приликом одређивања бирачког места, водиће се рачуна да бирачко место буде приступачно особама са инвалидитетом.

Уређивање бирачких места
Члан 24.
Општинска управа дужна је да благовремено обезбеди да простор који је одређен као бирачко место буде припремљен и отворен за гласање.
Просторија за гласање мора да буде уређена на начин који омогућује несметано спровођење гласања и обезбеђује тајност гласања.
На бирачком месту видно се истичу број и назив бирачког места, Изборна листа кандидата за члана Савета месне заједнице и извод из решења о одређивању бирачких места.
На бирачком месту забрањено је истицање изборног пропагандног материјала.
Бирачка комисија обезбедиће лицима која прате рад бирачке комисије (посматрачима) одговарајуће место на бирачком месту, са кога могу да прате ток гласања и утврђивање резултата гласања.

Гласање бирача
Члан 25.

На изборима за члана Савета месне заједнице, бирач може да гласа само једанпут.
Гласање се врши заокруживањем редног броја испред имена и презимена кандидата и то највише до броја чланова Савета месне заједнице који се бира.

VI. БИРАЧКИ СПИСКОВИ

Упис и промена података у бирачком списку
Члан 26.
Општинска управа која је надлежна за ажурирање дела бирачког списка, врши упис бирача који нису уписани у бирачки списак, као и промену података у бирачком списку, све до његовог закључења, односно најкасније 5 дана пре дана одржавања избора у месној заједници.

Утврђивање и објављивање коначног броја бирача и обавештење о дану и времену гласања
Члан 27.
Изборна комисија утврђује и објављује у „Службеном листу општине Мали Зворник“ коначан број бирача за сваку месну заједницу, као и број бирача по бирачком местима у месној заједници.
Обавештење бирачима о дану и времену одржавања избора, са бројем и адресом бирачког места на коме бирач гласа, врши Општинска управа општине Мали Зворник истицањем обавештења на огласној табли месне заједнице и на другим местима погодним за обвештење грађане месне заједнице.
Обавештење из става 2. Овог члана врши се најксаније пет дана пре дана одржавања избора у месној заједници.

VII. ПРЕДАЈА ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА БИРАЧКИМ КОМИСИЈАМА
ПРЕ ГЛАСАЊА

Обавезе Општинске управе у обезбеђивању изборног материјала
Члан 28.
Општинска управа свакој бирачкој комисији, благовремено доставља:
1) гласачку кутију;
2) два сета паравана за обезбеђивање тајности гласања;
3) врећу за одлагање изборног материјала;
4) прибор за писање;
5) прибор за печаћење гласачке кутије и другог изборног материјала (печат и печатни восак);
6) коверте за одлагање гласачких листића и контролног листа;
7) образац евиденције о присуству на бирачком месту чланова и заменика чланова бирачке комисије;
8) овлашћења посматрача за праћење рада бирачких комисија;
9 остали канцеларијски материјал (батерије, оловке, лењир и др.).
Изборна комисија је дужна да благовремено обезбеде простор за безбедно чување изборног материјала и да се стара о томе да просторија која је одређена за бирачко место буде уређена на начин који је прописан Одлуком о месним заједницама на територији општине Мали Зворник и овим упутством и да буде отворена за гласање.
Осим материјала из става 1 овог члана, Изборна комисија за сваку бирачку комисију обезбеђује и материјал неопходан за примену превентивних мера у циљу спречавања ширења заразне болести КОВИД-19.

Обавезе Изборне комисије у обезбеђивању изборног материјала
Члан 29.
Изборна комисија свакој бирачкој комисији доставља следећи изборни материјал:
1) изборну листу кандидата за чланове Савета месне заједнице;
2) решење о одређивању бирачког места (извод);
3) извод из бирачког списка;
4) решење о образовању бирачке комисије;
5) потребан број гласачких листића (Образац МЗМ-4), који одговара броју бирача који су уписани у извод из бирачког списка;
6) контролни лист за проверу исправности гласачке кутије (Образац МЗМ-5);
7) образац записника о раду бирачке комисије на спровођењу гласања и утврђивању резултата гласања за избор чланова Савета месне заједнице (у даљем тексту: записник о раду бирачке комисије), у два примерака (Образац МЗМ-7);
8) извод из овог Упутства који уређује правила о раду бирачких комисија.

Предаја изборног материјала
Члан 30.
Изборни материјал из члана 29. овог упутства Изборна комисија предаје бирачким комисијама, у седишту Општине Мали Зворник, најкасније 26.11.2020. године до 24,00 часа.
О обављеној примопредаји изборног материјала сачињава се записник на обрасцу који прописује Изборна комисија (Образац МЗМ-6).

VIII. СТАНДАРДИ ЗА ИЗБОРНИ МАТЕРИЈАЛ

Гласачки листићи
Члан 31.
Гласање се врши на гласачким листићима.
На гласачким листићима се наводе кандидати према њиховом редоследу на Изборној листи кандидата и то: Име и презиме, година рођења, занимање, пребивалиште и адреса становања.
Испред имена и презимена кандидата ставља се редни број.
Гласачки листић на коме је заокружен већи број кандидата од броја чланова савета месне заједнице који се бира је неважећи.
Број гласачких листића који се штампају мора да буде једнак броју бирача који су уписани у бирачки списак.
Изборна комисија одлуком која се објављује у „Службеном листу општине Мали Зворник“ утврђује број гласачких листића који се штампа, као и број резервних гласачких листића, који не може да буде већи од 0,3% укупног броја бирача.
Након утврђивања Изборне листе кандидата, Изборна комисија утврђује изглед гласачког листића.
Гласачки листићи оверавају се печатом Скупштине општине.
Употреба језика и писма
Члан 32.
Текст образца за подношење предлога кандидата, текст Изборне листе кандидата, текст гласачког листића, текст образца записника о раду бирачке комисије и текст уверења о избору за члана Савета месне заједнице штампају се на српском језику, ћирилицом.

Припрема за штампање гласачких листића
Члан 33.
Након доношења одлуке о изгледу гласачког листића, Изборна комисија сачињава узорак гласачког листића који оверава председник Изборне комисије својим потписом.
На основу потписаног узорка гласачког листића, штампарија израђује графичке плоче.
Процес штампања започиње стављањем графичких плоча у машине за штампање, у присуству овлашћених представника Изборне комисије и проглашених кандидата за чланове Савета месне заједнице.
По пуштању у погон штампарских машина, први примерци гласачких листића се на лицу места уништавају све док се не одштампа гласачки листић који испуњава оптималне графичке стандарде.
Пошто утврди да је одштампани примерак гласачког листића подударан са овереним узорком, председник Изборне комисије својим потписом одобрава штампање гласачких листића у утврђеном броју примерака.
Одмах по завршетку штампања, комисија коју чине представници Изборне комисије, присутних кандидата и штампарије, уништава компјутерску припрему за израду графичких плоча и графичке плоче.
О уништавању компјутерске припреме и графичких плоча саставља се записник, а уништене графичке плоче се предају Изборној комисији.

Надзор над штампањем и примопредајом гласачких листића
Члан 34.
Штампање гласачких листића надзире Изборна комисија.
Изборна комисија је дужна да омогући јавност штампања гласачких листића.
Кандидати за чланове Савета месне заједнице имају право да присуствују штампању, бројању и паковању гласачких листића и достављању гласачких листића Изборној комисији и бирачким комисијама.
Кандидат за члана Савета месне заједнице доставља Изборној комисији у писменом облику обавештење да жели да присуствује штампању, бројању и паковању гласачких листића.

Гласачка кутија
Члан 35.
За гласање на изборима за чланове Савета месне заједнице користе се гласачке кутије које се користе за избор одборника Скупштине општине.

IX. ОБРАСЦИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЈЕДИНИХ ИЗБОРНИХ РАДЊИ

Обрасци за спровођење избора у месним заједницама
Члан 36.
Поједине радње при спровођењу избора вршиће се према следећим обрасцима који су саставни део овог упутства:
1) Пријава кандидата за члана Савета месне заједнице (Образац МЗМ-1);
2) Списак бирача који својим потписима подржавају кандидата за члана Савета месне заједнице (Образац МЗМ-2);
3) Решење о утврђивању Изборне листе кандидата за чланове Савета месне заједнице (Образац МЗМ-3);
4) Гласачки листић за избор чланова Савета месне заједнице (Образац МЗМ-4);
5) Контролни листић за проверу исправности гласачке кутије (Образац МЗМ-5);
6) Записник о примопредаји изборног материјала пре гласања између Изборне комисије и бирачке комисије (Образац МЗМ-6);
7) Записник о раду бирачке комисије на спровођењу гласања и утврђивању резултата гласања за избор члана Савета месне заједнице (Образац МЗМ-7);
8) Записник о примопредаји изборног материјала после гласања између бирачке комисије и Изборне комисије (Образац МЗМ-8);
9) Пријава домаћих и страних посматрача за праћење рада органа за спровођење избора за члана Савета месне заједнице (Образац МЗМ-9);
10) Записник о раду Изборне комисије на утврђивању резултата избора за члана Савета месне заједнице (Образац МЗМ-10);
11) Уверење о избору за члана Савета месне заједнице (Образац МЗМ-11);
Обрасце за кандидовање Изборна комисија је дужна да објави у року од три дана од доношења одлуке о расписивању избора.

X. ПРАВИЛА О РАДУ БИРАЧКИХ КОМИСИЈА НА СПРОВОЂЕЊУ
ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

Спровођење гласања на бирачком месту
Члан 37.
Бирачка комисија непосредно спроводи гласање на бирачком месту, обезбеђује правилност и тајност гласања, утврђује резултате гласања на бирачком месту и обавља друге послове одређене законом и овим правилима.
Бирачка комисија одлучује већином гласова од укупног броја чланова.
Рад бирачке комисије је јаван.
Док је бирачко место отворено и док траје гласање, сви чланови бирачке комисије или њихови заменици морају да буду на бирачком месту.

Припреме за почетак гласања
Члан 38.
На дан избора бирачка комисија се састаје у 09,00 часова на бирачком месту, да би се извршила припреме за почетак гласања.
Чланови бирачке комисије припремају почетак гласања следећим редоследом:
– утврђују да ли је материјал за гласање исправан и потпун,
– уређују бирачко место и
– договарају се о начину рада и подели задужења приликом спровођења гласања.

Утврђивање потпуности и исправности изборног материјала
Члан 39.
Примљени изборни материјал бирачка комисија упоређује са стањем из записника о примопредаји изборног материјала и тако утврђује да ли је примљени материјал потпун и исправан.
Ако нешто од изборног материјала недостаје, бирачка комисија то констатује у записнику о раду бирачке комисије и о томе одмах обавештава Изборну комисију.
Ако бирачкој комисији није уручен довољан број гласачких листића, бирачка комисија отвара бирачко место са гласачким листићима које поседује, а остатак ће бити достављен у току гласања.

Уређивање бирачког места
Члан 40.
Бирачка комисија уређује просторију за гласање тако да од улаза до гласачке кутије кутија, места за обављање изборних радњи буду постављена следећим редоследом:
– место на коме се утврђује идентитет бирача;
– место на коме се налази извод из бирачког списка;
– место на коме се уручују гласачки листићи;
– паравани за гласање, који морају бити тако постављени да обезбеде тајност гласања;
– гласачка кутија.

Бирачка комисија уређује просторију за гласање уз поштовање превентивних мера у циљу спречавања ширења заразне болести КОВИД-19.

Провера истакнутог изборног пропагандног материјала
Члан 41.
Бирачка комисија проверава да ли су на бирачком месту истакнути изборни пропагандни материјали кандидата.
Ако је на бирачком месту и на 50 метара од бирачког места истакнут изборни пропагандни материјал кандидата, бирачка комисија га сама уклања или о потреби да се он уклони обавештава Општинску управу.

Договор о подели рада
Члан 42.
Чланови бирачке комисије договарају се о подели рада, при чему је најважније да се утврди који ће чланови, односно заменици чланова, бити задужени за спровођење следећих радњи:
– утврђивање идентитета бирача;
– руковање изводом из бирачког списка;
– чување и уручивање гласачких листића;
– поучавање бирача о томе како се гласа;
– старање о томе да бирач убацује гласачке листиће у гласачку кутију.

Отварање бирачког места
Члан 43.
Пошто обави припреме за спровођење гласања, бирачка комисија утврђује да гласање може да почне, и то констатује у записнику о раду бирачке комисије.
Бирачко место се отвара на дан избора у 10,00 часова.

Провера исправности гласачке кутије
Члан 44.
Провера исправности гласачке кутије врши се у присуству првог бирача који дође на бирачко место, а резултат провере уписује се у контролни лист за проверу исправности гласачке кутије.
Провера исправности гласачке кутије не може се вршити у присуству бирача, који нема важећу јавну исправу за утврђивање идентитета, или који није уписан у извод из бирачког списка.
Поступак провере се обавља следећим редоследом:
– када на бирачко место приступи први бирач који није члан бирачке комисије, бирачка комисија ће тврдити његов идентитет и утврдиће да ли је уписан у извод из бирачког списка;
– у присуству тог бирача бирачка комисија проверава да ли је гласачка кутија исправна и празна,
– попуњава се контролни лист, које потписују сви чланови бирачке комисије и бирач који је први дошао на бирачко место;
– у присуству првог бирача, контролни лист се убацује у гласачку кутију, која се након тога затвара и печати јемствеником и печатним воском;
– све извршене радње констатују се у записнику о раду бирачке комисије.

Радње бирачке комисије на бирачком месту
Члан 45.
Када бирач дође на бирачко место, бирачка комисија је дужна да предузме следеће радње:
– утврђивање идентитета бирача,
– провера да ли је бирач уписан у извод из бирачког списка,
– уручивање гласачког листића и
– поучавање бирача о начину гласања.

Утврђивање идентитета бирача
Члан 46.
Бирач прилази члану бирачке комисије, саопштава му своје име и презиме и доказује свој идентитет.
Бирач не може да гласа ако не поднесе доказ о свом идентитету.
Свој идентитет бирач доказује важећом личном картом, односно важећом путном исправом (пасошем), као и важећом возачком дозволом на чијем је обрасцу наведен јединствени матични број бирача.
Бирачка комисија треба да омогући гласање бирачу који свој идентитет доказује личном картом са истеклим роком важења, под условом да приложи потврду Министарства унутрашњих послова о поднетом захтеву за издавање нове личне карте.
У случају да на бирачко место дође бирач који поседује важећи документ из става 3. овог члана у којем је наведено друго презиме у односу на презиме наведено у изводу из бирачког списка, бирачка комисија треба том бирачу да омогући да гласа без обзира на ту околност, под условом да на основу слике бирача и јединственог матичног броја грађана у документу којим доказује свој идентитет може да утврди да је у питању лице које је уписано у извод из бирачког списка.

Утврђивање да ли је бирач уписан у извод из бирачког списка и уручивање гласачких листића
Члан 47.
Када се утврди његов идентитет, бирач прилази члану бирачке комисије који је задужен за руковање изводом из бирачког списка, који проналази бирача и заокружује редни број испред имена бирача, а након тога се бирач потписује на одговарајућем месту у изводу из бирачког списка.
Пошто се бирач потпише, члан бирачке комисије му предаје гласачки листић.
Бирач који је писмен и који је у стању да својеручно напише своје име и презиме, потписује се тако што својеручно исписује свој потпис на одговарајућем месту у изводу из бирачког списка.
Бирач који услед телесне или сензорне онеспособљености (бирач са инвалидитетом) није у стању да својеручно напише своје име и презиме у изводу из бирачког списка, потписује се тако што ће на одговарајуће место у изводу из бирачког списка отиснути печат који садржи податке о његовом личном идентитету, односно печат са угравираним потписом.
Бирач који није писмен, односно бирач са инвалидитетом који не поседује печат који садржи податке о његовом личном идентитету, односно печат са угравираним потписом не потписује се у изводу из бирачког списка већ то уместо њега чини његов помагач којег доводи са собом на бирачко место ради попуњавања гласачког листића.

Забрана дописивања или друге промене у изводима из бирачког списка.
Члан 48.
Бирачка комисија не сме вршити никаква дописивања или друге промене у изводу из бирачког списка.
Бирачка комисија неће дозволити да гласа лице које није уписано у извод из бирачког списка.

Попуњавање гласачког листића
Члан 49.
Бирач попуњава гласачки листић иза паравана за гласање пошто га члан бирачке комисије поучи о начину гласања, ако бирач то захтева.
Члан бирачке комисије ће посебно упозорити бирача:
– да може да гласа само заокруживањем онолико редних бројева испред имена и презимена кандидата колико се бира чланова Савета месне заједнице (пример: бира се 5 кандидата, на листи је 15 кандидата– а заокружује се највише 5 кандидата по избору бирача);
– да је гласање тајно и да се обавља иза паравана за гласање;
– да је гласање слободно и да нико нема право да спречава или приморава бирача да гласа, да га позива на одговорност због тога што јесте или није гласао или да тражи од бирача да се изјасни зашто је и за кога је гласао.
Пошто попуни гласачки листић, бирач сâм пресавија гласачки листић тако да се не види како је гласао и ставља гласачки листић у гласачку кутију, а затим напушта бирачко место.

Обезбеђивање тајности гласања
Члан 50.
Бирачка комисија је дужна да се стара о обезбеђивању тајности гласања.
Бирачка комисија је дужна да организује гласање тако да нико не може видети како бирач попуњава гласачке листиће.
У просторији у којој се гласа може бити присутно само онолико бирача колико има места на којима је обезбеђена тајност гласања.

Лице које није у стању да попуни гласачки листић
Члан 51.
Бирачка комисија је дужна да особи која се креће уз помоћ пса водича и има одговарајућу исправу за кретање уз помоћ пса водича, омогући слободан приступ објекту у којем је бирачко место и самом бирачком месту, као објекту у јавној употреби, како је то прописано Законом о кретању уз помоћ пса водича.
Под одговарајућом исправом за кретање уз помоћ пса водича сматра се:
– доказ о стеченим знањима, способностима и вештинама за кретање са псом водичем – за особу која се креће уз помоћ пса водича;
– доказ о завршеној обуци – за пса водича.
Бирач који не може сам да попуни гласачки листић (слепо, инвалидно или неписмено лице) има право да на бирачко место поведе помагача који ће уместо њега попунити гласачки листић онако како му бирач одреди.
У записнику о раду бирачке комисије се констатује колико је бирача гласало уз помоћ помагача и под којим редним бројевима су ти бирачи уписани у извод из бирачког списка.

Гласање бирача ван бирачког места
Члан 52.
Бирач који није у могућности да гласа на бирачком месту (Немоћна и спречана лица) може најкасније до 13,00 часова на да гласања, обавестити бирачку комисију о томе да жели да гласа.
Немоћним и спреченим лицима сматрају се лица која из здравствених разлога нису у могућности да дођу на бирачко местоп, особе са инвалидитеом и немоћна стара лица.
Немоћним и спреченим лицима не сматрају се лица која због природе посла који обављају нису у могућности да у време док је бирачко место отворено обаве гласање на бирачком месту.
Пошто утврди да је немоћно или спречено лице у смислу става 2. овог члана уписано у извод из бирачког списка, председник бирачке комисије задужује члана и заменика члана бирачке комисије да спроведу гласање ван бирачког места.
Потврде о изборном праву попуњава председник бирачке комисије пре одласка напред наведеног члана и заменика члана бирачке комисије код бирача који гласа ван бирачког места.
Члан и заменик члана бирачке комисије одлазе код бирача, утврђују његов идентитет, предају му службену ловерту у којој се налазе гласачки листић, изборна листа кандидата, потврда о изборном пораву за гласање ван бирачког места и посебан коверат у који ће бити стављен попуњен гласачки листић
Одржавање реда на бирачком месту
Члан 53.
Бирачка комисија је дужна да одржава ред на бирачком месту.
Забрањено је задржавање на бирачком месту свих лица која немају права и дужности у вези са спровођењем избора.
На бирачком месту забрањено је коришћење мобилних телефона и других средстава веза и комуникација, као и фото-апарата и камера.
На бирачком месту је забрањено да се, ван службене евиденције у изводима из бирачког списка, праве спискови бирача који су изашли на гласање (уписивањем имена или редног броја из извода из бирачког списка бирача који су изашли, или нису изашли на гласање).
Изузетно, дозвољено је да чланови бирачке комисије који су задужени да рукују изводима из бирачког списка, уписивањем цртица на посебном листу хартије, воде евиденцију о одзиву бирача и да податке о одзиву саопштавају свим члановима бирачке комисије.
Повреда забрана из става 2. до 4. овог члана сматра се нарушавањем реда на бирачком месту.

Нарушавање реда и прекид гласања
Члан 54.
Ако се на бирачком месту наруши ред, бирачка комисија може да прекине гласање док се ред не успостави.
Разлози за прекид гласања и трајање прекида гласања уносе се у записник о раду бирачке комисије.
Ако је прекид гласања трајао дуже од једног часа, гласање се продужава за онолико времена колико је прекид трајао.

Обавеза обавештавања Изборне комисије
Члан 55.
Све време од отварања до затварања бирачког места, бирачка комисија обавештава Изборну комисију о току гласања на начин који ће бити утврђен посебном одлуком Изборне комисије.

Присуство посматрача на бирачким местима
Члан 56.
Заинтересована регистрована удружења чији се циљеви остварују у областизаштите људских и мањинских права, као и заинтересоване међународне и стране организације и удружења која желе да прате рад органа за спровођење избора, поднесе перијаву Изборниој комисији најкасније 5 дана пре дана одржавања избора, на обрасцу који прописује Изборна комисија.
За праћење рада Изборне комисије посматрачи могу да пријаве највише два посматрача.
За праћење рада појединих бирачких комисија посматрачи могу да пријаве највише једног посматрача

Затварање бирачког места
Члан 57.
Бирачко место се затвара у 18,00 часова.
Бирачима који су се затекли на бирачком месту приликом затварања бирачког места, омогућава се да гласају.
Као бирач који се затекао на бирачком месту сматра се бирач који се у 18,00 часова налази на бирачком месту или непосредно испред.
Бираче који се затекну на бирачком месту бирачка комисија обавештава да могу да гласају.
Председник бирачке комисије дужан је да одреди члана или заменика члана бирачке комисије који ће да утврди број бирача који су се затекли на бирачком месту, утврди редослед по коме они гласају, стане иза последњег затеченог бирача како би означио крај реда и сачека да гласају сви бирачи који су се затекли на бирачком месту.

XI. УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ГЛАСАЊА

Поступак утврђивања резултата гласања
Члан 58.
Поступак утврђивања резултата гласања спроводи се на следећи начин:
1. утврђује неупотребљене гласачке листиће, који се стављају у посебан коверат који се печати, а затим се тај број уписује у рубрику 13.3 Записника о раду бирачке комисије;
2. утврђује укупан број уписаних бирача, који се уписује у рубрику 13.1 Записника о раду бирачке комисије;
3. утврђује број бирача који су заокружени у изводу из бирачког списка и тако се утврђује број бирача који су гласали, који се уписује у рубрику 13.4. Записника о раду бирачке комисије);
4. отвара се гласачка кутија и проверава се да ли се у њој налази контролни лист за проверу исправности гласачке кутије и резултат провере се констатујеу тачки 11.3. Записника о раду бирачке комисије. Контролни лист се ставља у посебан коверат који се печати;
5. утврђује број гласачких листића који су се налазили у гласачкој кутији и тај број се уписује у рубрику 13.5 Записника о раду бирачке комисије;
6. гласачки листићи се разврставају на важеће и неважеће;
7. пребројавају се неважећи гласачки листићи, стављају се у посебан коверат који се печати, а број неважећи гласачких листића се уписује у рубрику 13.6 Записника о раду бирачке комисије;
8. пребројавају се важећи гласачки листићи, а тај број се уписује у рубрику 13.7 Записника о раду бирачке комисије;
9. утврђује се број гласова који је дат сваком кандидату, који се уписује у одговарајуће поље табеле у оквиру рубрике 13.8 Записника о раду бирачке комисије;
10. сви важећи гласачки листићи стављају се у посебан коверат који се печати.

Разликовање важећег и неважећег гласачког листића
Члан 59.
Неважећи гласачки листић јесте непопуњени гласачки листић, гласачки листић на коме је заокружен већи број кандидата од броја чланова савета месне заједнице који се бира, као и гласачки листић који је попуњен тако да се не може утврдити за које кандидате је бирач гласао.
Важећи гласачки листић јесте онај на коме је заокружено највише онолико редних бројева испред презимена кандидата до броја чланова савета месне заједнице који се бира, као и гласачки листић који је попуњен на начин из којег се са сигурношћу може закључити за кога је бирач гласао.
Важећи гласачки листић је и онај гласачки листић из којег се може утврдити макар један кандидат за којег је бирач гласао, без обзира на то што се евентуално не може утврдити да ли је бирач гласао за још неког кандидата.
Ако је листић попуњен на начин из кога се може поуздано утврдити за кога је бирач гласао, он ће бити важећи упркос томе:
– што су на листићу исписани или нацртани коментари, пароле и друге поруке;
– што су други кандидати прецртани.

Попуњавање записника о раду бирачке комисије
Члан 60.
Чим утврди резултате гласања, бирачка комисија читко попуњава Записник о раду бирачке комисије у који, поред осталог, уписује: датум и место гласања; број и назив бирачког места; имена и презимена чланова бирачке комисије; број примљених гласачких листића; број неупотребљених гласачких листића; укупан број уписаних бирача; укупан број бирача који су гласали; број бирача који су гласали уз помоћ другог лица; број неважећих гласачких листића; број важећих гласачких листића; број гласова датих за сваког кандидата.
У Записник о раду бирачке комисије уносе се и примедбе и мишљења чланова и заменика чланова бирачке комисије.
Ако записник о раду бирачке комисије не потпишу сви чланови бирачке комисије, то се констатује у записнику о раду бирачке комисије и уз то се евентуално наводе и разлози због којих записник није потписан.

Броја примерака записника о раду бирачке комисије
Члан 61.
Записник о раду бирачке комисије израђује се на прописаном обрасцу који се штампа у два примерка.
Први примерак записника о раду бирачке комисије доставља се Изборној комисији.
Други примерак записника истиче се на бирачком месту на јавни увид.

XII. ДОСТАВЉАЊЕ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА ПОСЛЕ ГЛАСАЊА

Примопредаја изборног материјала после гласања
Члан 62.
Пошто утврди резултате гласања на бирачком месту, бирачка комисија без одлагања, одмах по затварању бирачког места, предаје изборни материјал Изборној комисији у запечаћеним ковертама.
На ковертама се исписује шта садрже, а на ковертама које садрже гласачке листиће исписује се број гласачких листића.

Одређивање члана бирачке комисије за предају изборног материјала
Члан 63.
Пошто утврди резултате гласања на бирачком месту, бирачка комисија одређује лица која ће бити одговорна за предају изборног материјала Изборној комисији.
Ако се чланови бирачке комисије не договоре другачије, председник бирачке комисије и његов заменик одговорни су за предају изборног материјала Изборној комисији.

Предаја изборног материјала Изборној комисији
Члан 64.
Задужени чланови бирачке комисије без одлагања, предају у згради Општине Изборној комисији следећи изборни материјал:
– први примерак Записника о раду бирачкекомисије;
– извод из бирачког списка;
– запечаћени коверат у којем је контролни лист за проверу исправности гласачке кутије;
– запечаћени коверат у који су стављени неупотребљени гласачки листићи;
– запечаћени коверат у који су стављени неважећи гласачки листићи;
– запечаћени коверат у који су стављени важећи гласачки листићи;
Извод из бирачког списка и први примерак Записника о раду бирачке комисије, бирачка комисија предаје одвојено од осталог изборног материјала.
Преостали материјал (гласачку кутију, параване за гласање, прибор за писање и друго) бирачка комисија предаје Општинској управи.

Записник о примопредаји изборног материјала после гласања
Члан 65.
О примопредаји изборног материјала из члана 71. овог упутства сачињава се записник на прописаним обрасцима.

Достава евиденције о присутности на бирачком месту чланова и заменика чланова бирачке комисије
Члан 66.
Приликом предаје изборног материјала, председник бирачке комисије је дужан да Општинској управи достави и евиденцију о присутности на бирачком месту чланова и заменика чланова бирачке комисије.
XIII. УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА

Утврђивање резултата избора по месним заједницама
Члан 67.
По пријему изборног материјала са бирачких места, Изборна комисија у року од 48 часова од затварања бирачких места, утврђује, за сваку месну заједницу:
– укупан број бирача уписаних у извод из бирачког списка;
– број бирача који су гласали на бирачким местима;
– укупан број примљених гласачких листића;
– укупан број неважећих гласачких листића;
– укупан број важећих гласачких листића и
– број гласова датих за сваког кандидата.
О утврђивању резултата избора, Изборна комисија доноси одлуку са резултатима избора за сваку месну заједницу.
Резултати избора се одмах објављују у Службеном листу општине Мали Зворник, на званичној интернет презентацији општине и на огласној табли месне заједнице.

Изабрани кандидати за чланове Савета месне заједнице
Члан 68.
За чланове Савета месне заједнице изабрани су кандидати који су добили највећи број гласова :
– до броја чланова Савета месне заједнице који се бира, ако је Изборна листа кандидата јединствена за целу месну заједницу,
– до броја чланова Савета месне заједнице који се бира из дела месне заједнице, ако је Изборна листа кандидата састављена по деловима који чине месну заједницу.

XIV. ПОНАВЉАЊЕ ГЛАСАЊА

Случајеви и рокови понављања гласања за члана Савета месне заједнице
Члан 69.
Уколико два или више кандидата добију исти број гласова, а према броју добијених гласова треба да буду изабрани као последњи члан савета месне заједнице, понавља се гласање само о тим кандидатима.
Кад се утврди да је број гласачких листића у гласачкој кутији већи од броја бирача који су гласали, или у гласачкој кутији није нађен контролни листић, бирачка комисија се распушта и именује нова, а гласање на том бирачком месту понавља се.
Ако се гласање поништи на једном бирачком месту, гласање се понавља само на том бирачком месту.
У случајевима из става 1. и 2. овог члана, гласање се понавља у року од седам дана од дана одржавања избора, на начин и по поступку утврђеним за спровођење избора.
У случају понављања гласања, коначни резултати избора утврђују се по завршетку поновљеног гласања.

XV. ЗАШТИТА ИЗБОРНОГ ПРАВА

Право на заштиту изборног права
Члан 70.
Сваки бирач и кандидат за члана Савета месне заједнице има право на заштиту изборног права.
Бирач и кандидат за члана Савета месне заједнице, има право да поднесе приговор Изборној комисији због неправилности у поступку кандидовања, спровођења избора, утврђивања и објављивања резултата избора.

Рок за подношење приговора
Члан 71.
Приговор се подноси у року од 24 часа од дана када је донета одлука, односно извршена радња или учињен пропуст.

Рок за доношење одлуке Изборне комисије
Члан 72.
Изборна комисија донеће одлуку у року од 48 часова од пријема приговора и доставити је подносиоцу приговора.
Ако Изборна комисија усвоји приговор, поништиће одлуку или радњу.

Приговор Другостепеној изборној комисији
Члан 73.
Против одлуке Изборне комисије, може се изјавити приговор Другостепеној изборној комисији у року од 24 часа од достављања решења.
Изборна комисија дужна је да Другостепеној изборној комисији достави одмах, а најкасније у року од 12 часова све потребне податке и списе за одлучивање.
Другостепена изборна комисија је дужна да донесе одлуку по приговору најкасније у року од 48 часова од дана пријема приговора са списима.

Одлука Другостепене изборне комисије
Члан 74.
Ако Другостепена изборна комисија усвоји приговор, поништиће одлуку или радњу у поступку предлагања кандидата, односно у поступку избора за члана Савета месне заједнице или ће поништити избор члана Савета месне заједнице.
Када нађе да оспорену одлуку треба поништити, ако природа ствари то дозвољава и ако утврђено чињенично стање пружа поуздан основ за то, Другостепена изборна комисија може својом одлуком мериторно решити изборни спор. Одлука Другостепене изборне комисија у свему замењује поништени акт.
Ако је по приговору поништена радња у поступку избора, или избор члана савета месне заједнице, Изборна комисија је дужна да одговарајућу изборну радњу, односно изборе понови у року од седам дана од утврђивања неправилности у изборном поступку, на начин и по поступку утврђеним овим Упутством.
Поновне избор расписује Изборна комисија.
Поновни избори спроводе се по листи кандидата која је утврђена за изборе који су поништени, осим кад су избори поништени због неправилности у утврђивању Изборне листе.
У случају понављања избора коначни резултати избора утврђују се по завршетку поновљеног гласања.
Рок се рачуна од дана доношења одлуке о поништавању избора.

XVI. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Роковник за обављање изборних радњи
Члан 75.
Изборна комисија доноси Роковник за обављање изборних радњи у поступку избора за чланове савета месних заједница на територији општине Мали Зворник, истовремено са утврђивањем образаца из члана 36. овог Упутства.

Ступање на снагу
Члан 76.
Ово упутство ступа на снагу даном доношења и биће објављено на званичној интернет страници општине Мали Зворник.

Република Србија
Општина Мали Зворник
Изборна комисија за спровођење избора
за чланове савета месних заједница
Број: 013-90/2020
Датум: 01.11.2020. године

ПРЕДСЕДНИК ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
Драгана Ћирковић Милошевић, с.р.

Упутство

Роковник

Образац – Пријаве кандидата

Образац – Списак бирача који својим потписима подржавају кандидата за члана савета месне заједнице

 

На основу члана 41. Одлуке о месним заједницама општине Мали Зворник („Службени лист општине Мали Зворник“, број 2/19 и 13/20) и члана 20.Упутства за спровођење избора за чланове Савета месне заједнице на територији општине Мали Зворник на изборима расписаним за 28.11.2020 године, Изборна комисија за спровођење избора за чланове Савета месне заједнице, на седници одржаној 13.11.2020. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О УТВРЂИВАЊУ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

 

На основу Одлуке о проглашењу ванредне ситуације на територији општине Мали Зворник, број 06-2020/2020 коју је донео Штаб за ванредне ситуације општине Мали Зворник, Изборна комисија за спровођење избора за чланове савета месних заједница на територији општине Мали Зворник на седници одржаној дана 23.11.2020.године доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРЕКИДУ СВИХ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У СПРОВОЂЕЊУ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК , РАСПИСАНИХ ЗА 28.11.2020.ГОДИНЕ