Предстоји отклањање неправилности насталих приликом обележавања на терену

У општини Мали Зворник при крају је реализација друге од укупно три фазе националног пројекта ажурирања адресног регистра, која обухвата обележавање објеката и улица на терену.

У оквиру наведених активности 4800 објеката на терену добило je свој кућни број.

Упоредо са обележавањем кућних бројева постављено је 317 табли са називима новоименованих улица.

Извођач радова на обележавању било је предузеће „ЕПОХА“ доо из Пожеге, а вредност радова износила је око 1.800.000 динара, без ПДВ-а.

Према речима председника општине, Зорана Јевтића, објекти на терену обележавани су на основу елабората које је израдио Републички геодетски завод (РГЗ), на основу даљинске детекције.

Он је истакао да је обележавање објеката праћено од стране локалне самоуправе и да су о свим неправилностима на терену сачињени записници који су у електронској форми достављени РГЗ-у на разматрање, те да ће ускоро уследити отклањање уочених неправилности.

„Према информацијама које имамо, надлежни у РГЗ-у извршиће преглед записника и унетих коментара и на основу њих извршити по потреби измену, пренумерацију или доделу новог броја, као и доношење решења о одговарајућим изменама. По окончању овог поступка, општина Мали Зворник ће у складу са Законом о Регистру просторних јединица и Адресном регистру извршити обележавање и тих објеката“, објаснио је Јевтић.

Ажурирање Адресног регистра је један од четири пројекта чију реализацију је општина Мали Зворник уговорила са Владом Швајцарске и који ће финансирати из средстава наградног фонда од 400.000 швајцарских франака, освојеног у оквиру успешно реализованог програма реформе пореза на имовину.

Набавку потребних таблица за обележавање на терену општина Мали Зворник извршила је уз финансијску подршку Министарства државне управе и локалне самоуправе Републике Србије и Владе Швајцарске.

 Вредност набавке износила је око 1.300.000 динара, са ПДВ-ом.

Законом о Регистру просторних јединица и Адресном регистру, предвиђено је да сви стамбени и пословни објекти на територији Републике Србије, односно на територији јединица локалне самоуправе, буду обележени прописаном таблицом са кућним бројем.

Трошкови обележавања објеката падају на терет власника објеката, осим када је реч о масовној пренумерацији или именовању нових улица.

У том случају трошкове сноси јединица локалне самоуправе.

Закон је кроз казнене одредбе дефинисао и обавезе власника објеката у случајевима да не означе објекат кућним бројем, односно неовлашћено означе, скину, униште, оштете или наруше изглед табле са називом улице или кућним бројем, као и за власнике који не омогуће да се табла са називом улице или таблица са кућним бројем постави на њиховом објекту.

По завршетку обележавања на терену, локалне службе и државни органи сукцесивно ће усклађивати своје базе података са ажурираним регистром, а грађани ће имати право на бесплатну замену личних докумената, ради уписа нових адреса, односно усклађивања докумената са адресним регистром општине.

Љиљана Ристановић