Објављено 30.08.2016. године

ОПШТИНА МАЛИ ЗВОРНИК
ФОНД ЗА РАЗВОЈ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
Краља Петра I број. 38

На  основу Програма Фонда за развој општине Мали Зворник за 2016.годину, председник Управног одбора Фонда за развој општине Мали Зворник

Објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за достављање понуда

за избор пословне банке у програму реализације – пласирање средстава ради подстицања развоја малих и средњих предузећа, самосталних радњи и пољопривредних газдинстава путем давања  кредита из средстава Фонда за развој општине Мали Зворник преко пословних банака

 

            Програмом Фонда за развој општине Мали Зворник, као мере редовне подршке пољопривреди,предузетништву и привреди  општине Мали Зворник  утврђена је намена средстава,начин коришћења средстава, поступак реализације спровођења Програма, и у складу са тим позивамо  све заинтересоване пословне банке-понуђаче који имају релевантно искуство и капацитет за пружање наведених услуга  да поднесу пријаве за учешће у поступку избора најповољније пословне банке.

Предмет овог позива је давање понуде за реализацију пласирања средстава  Фонда за развој општине Мали Зворник преко пословних банака  ради подстицања развоја малих и средњих предузећа, самосталних радњи и пољопривредних газдинстава путем давања  кредита.

            Износ средстава Фонда за развој општине Мали Зворник који је опредељен за реализацију горе наведеног програма (средства за кредите и субвенције камата) је  26 милиона динара.

Средства се пласирају у виду кредитирања пројеката напред наведених субјеката уз субвенционисање каматне стопе од стране Фонда за развој општине Мали Зворник.           

     Право учешћа имају све заинтересоване пословне банке које прихвате услове за коришћење кредита из средстава Фонда који су дефинисани Програмом фонда за развој општине Мали Зворник за 2016.годину. 

Рок за достављање понуда је 15 дана од дана објављивања јавног позива на сајту општине Мали Зворник www.malizvornik.rs

Понуде по јавном позиву се доставља на адресу: Општина Мали Зворник, Краља Петра I бр. 38.

Понуде се могу достављати лично или путем поште и морају се налазити у затвореној коверти са назнаком – Пријава за јавни позив за избор пословне банке за учешће у реализацији – пласирање средстава Фонда за развој општине Мали Зворник преко пословних банака  ради подстицања развоја малих и средњих предузећа, самосталних радњи и пољопривредних газдинстава путем давања  кредита(не отварати). Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и контакт особу. 

 

МЕСТО, ДАН И САТ ОТВАРАЊА ПОНУДА, И ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 

Јавно отварање понуде ће се обавити 15 дана од дана објављивања јавног позива на сајту општине Мали Зворник www.malizvornik.rs и то у 12:30 часова у просторијама  Општине Мали Зворник, Краља Петра I бр. 38.

Уколико дан за достављање понуда или за јавно отварање понуда падне у нерадни дан, као последњи дан за достављање понуда сматра се први наредни радни дан до 12 часова, односно јавно отварање понуда ће се извршити првог наредног радног дана у 12:30 часова.

Рок за доношење одлуке о избору најповољније понуде  и закључењу уговора је 15 дана од дана отварања понуда.

 

КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 

        Критеријуми за избор најповољније понуде:

  Избор најповољније понуде, тј. oцењивање понуда вршиће се на основу критеријума   економски најповољнија понуде, при чему ће се вредновати најнижа ЕФЕКТИВНА КАМАТНА СТОПА као показатељ цене кредита и висина накнаде за обраду кредита, и то:

  1. Ефективна каматна стопа на дати кредит           80 пондера
  2. Накнада за обраду кредита                              20 пондера

 

1.1.   ПОДАЦИ О ОБАВЕЗНОЈ СДРЖИНИ ПОНУДЕ

 

Обавезну садржину понуде чине Образац понуде, сви докази и потписани и оверени прилози- обрасци тражени јавним позивом и то:

 

ДОКАЗИ И ПРИЛОЗИ

 

1.

Извод из Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног органа

 

2.

Извештај о бонитету за јавне набавке (образац БОН-ЈН)

 

3.

Општи подаци о понуђачу

ОБРАЗАЦ бр.1

4.

Понуда

ОБРАЗАЦ бр.2

3.

Изјава подносиоца понуде да прихвата посебне услове јавног позива

ОБРАЗАЦ бр.3.

  

ПОСЕБНИ УСЛОВИ JАВНОГ ПОЗИВА  СУ СЛЕДЕЋИ:

Начин обезбеђења средстава за пласирање

100% средства обезбеђује Фонд за развој општине Мали Зворник

Намена кредита

Подстицање развоја и пословања правних лица, предузетника и пољопривредних газдинстава

Максималан износ  кредита  за клијенте

– Правна лица и самосталне радње које запошљавају више од 5 радника, а траже већи износ од 2.000.000,00 динара, износи 1.000.000,00 динара по новозапосленом раднику, а највише до износа од 10.000.000,00 динара,   

 -самосталне радње 2.000.000,00 динара,

-пољопривредна газдинства 1.000.000,00 динара.

Износ одобреног кредита не може бити већи од 90 % од оствареног бруто прихода у претходној години.

Валутна индексација кредита

Са девизном клаузулом индексација у валути евро – средњи курс

Грејс период

12 месеци

Рок враћања кредита

-Правна лица и самосталне радње које запошљавају више од 5 радника, а траже већи износ од 2.000.000,00 динара, је 60 месеци,

– за остале кориснике 36 месеци

Инструменти обезбеђења за све кориснике

-Хипотека првог реда 1:2 или

-Гаранција пословне банке или

-Бланко меница са два солвентна авала.

-Лична меница одговорног и овлашћеног лица  обавезна за сваког корисника кредита.

 

Каматна стопа

Субвенционише Фонд за развој општине Мали Зворник до износа од 400.000,00 динара по кориснику

 

Напомена: Пренос средстава на име субвенционисања камате од стране Фонда до утврђеног максималног износа, преноси се у целости након потписивања уговора и пуштања средстава у течај. 

 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА 

Особа за давање додатних информације или појашњења у вези са припремањем и подношењем понуде  је Драгослав Обрадовић, телефон  063/72 99 011.

Информације се могу добити сваког радног дана у  периоду од 08:00 до 14:00 часова. 

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отваања понуда. 

Јавни конкурс расписује Управни одбор Фонда за развој општине Мали Зворник.

Захтев за кредит са пратећом документацијом подноси се Фонду за развој општине Мали Зворник. Управни одбор Фонда даје сагласност да подносиоци захтева могу започети поступак тражења кредита код пословне банке.

Након прибављене сагласности од стране Управног одбора Фонда, банка подносиоцу захтева даје информације и списак коначне потребне документације за разматрање захтева и одобрења кредита. Банка по пријему комплетне документације, на основу позитивних прописа и утврђених процедура сагледава бонитет будућих корисника кредита, као и понуђена средства обезбеђења која су корисници кредита понудили, односно доставили. Банке ће одобравати кредите у складу са својом пословном политиком и процедурама које утврђују све релевантне критеријуме, услове и поступке у процесу одобравања кредита. На основу овог банка утврђује максимални износ кредита који се поједином кориснику може одобрити, и закључује уговор о кредиту.  

 

                                                      ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
                                            ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
                                                         Драгослав Обрадовић, с.р.

Јавни позив и потребни обрасци>>>