Objavljeno 30.08.2016. godine

OPŠTINA MALI ZVORNIK
FOND ZA RAZVOJ OPŠTINE MALI ZVORNIK
Kralja Petra I broj. 38

Na  osnovu Programa Fonda za razvoj opštine Mali Zvornik za 2016.godinu, predsednik Upravnog odbora Fonda za razvoj opštine Mali Zvornik

Objavljuje

JAVNI POZIV

za dostavljanje ponuda

za izbor poslovne banke u programu realizacije – plasiranje sredstava radi podsticanja razvoja malih i srednjih preduzeća, samostalnih radnji i poljoprivrednih gazdinstava putem davanja  kredita iz sredstava Fonda za razvoj opštine Mali Zvornik preko poslovnih banaka

 

            Programom Fonda za razvoj opštine Mali Zvornik, kao mere redovne podrške poljoprivredi,preduzetništvu i privredi  opštine Mali Zvornik  utvrđena je namena sredstava,način korišćenja sredstava, postupak realizacije sprovođenja Programa, i u skladu sa tim pozivamo  sve zainteresovane poslovne banke-ponuđače koji imaju relevantno iskustvo i kapacitet za pružanje navedenih usluga  da podnesu prijave za učešće u postupku izbora najpovoljnije poslovne banke.

Predmet ovog poziva je davanje ponude za realizaciju plasiranja sredstava  Fonda za razvoj opštine Mali Zvornik preko poslovnih banaka  radi podsticanja razvoja malih i srednjih preduzeća, samostalnih radnji i poljoprivrednih gazdinstava putem davanja  kredita.

            Iznos sredstava Fonda za razvoj opštine Mali Zvornik koji je opredeljen za realizaciju gore navedenog programa (sredstva za kredite i subvencije kamata) je  26 miliona dinara.

Sredstva se plasiraju u vidu kreditiranja projekata napred navedenih subjekata uz subvencionisanje kamatne stope od strane Fonda za razvoj opštine Mali Zvornik.           

     Pravo učešća imaju sve zainteresovane poslovne banke koje prihvate uslove za korišćenje kredita iz sredstava Fonda koji su definisani Programom fonda za razvoj opštine Mali Zvornik za 2016.godinu. 

Rok za dostavljanje ponuda je 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva na sajtu opštine Mali Zvornik www.malizvornik.rs

Ponude po javnom pozivu se dostavlja na adresu: Opština Mali Zvornik, Kralja Petra I br. 38.

Ponude se mogu dostavljati lično ili putem pošte i moraju se nalaziti u zatvorenoj koverti sa naznakom – Prijava za javni poziv za izbor poslovne banke za učešće u realizaciji – plasiranje sredstava Fonda za razvoj opštine Mali Zvornik preko poslovnih banaka  radi podsticanja razvoja malih i srednjih preduzeća, samostalnih radnji i poljoprivrednih gazdinstava putem davanja  kredita(ne otvarati). Ponuđač je dužan da na poleđini koverte naznači naziv, adresu, telefon i kontakt osobu. 

 

MESTO, DAN I SAT OTVARANJA PONUDA, I DONOŠENJE ODLUKE 

Javno otvaranje ponude će se obaviti 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva na sajtu opštine Mali Zvornik www.malizvornik.rs i to u 12:30 časova u prostorijama  Opštine Mali Zvornik, Kralja Petra I br. 38.

Ukoliko dan za dostavljanje ponuda ili za javno otvaranje ponuda padne u neradni dan, kao poslednji dan za dostavljanje ponuda smatra se prvi naredni radni dan do 12 časova, odnosno javno otvaranje ponuda će se izvršiti prvog narednog radnog dana u 12:30 časova.

Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude  i zaključenju ugovora je 15 dana od dana otvaranja ponuda.

 

KRITERIJUM ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE 

        Kriterijumi za izbor najpovoljnije ponude:

  Izbor najpovoljnije ponude, tj. ocenjivanje ponuda vršiće se na osnovu kriterijuma   ekonomski najpovoljnija ponude, pri čemu će se vrednovati najniža EFEKTIVNA KAMATNA STOPA kao pokazatelj cene kredita i visina naknade za obradu kredita, i to:

  1. Efektivna kamatna stopa na dati kredit           80 pondera
  2. Naknada za obradu kredita                              20 pondera

 

1.1.   PODACI O OBAVEZNOJ SDRŽINI PONUDE

 

Obaveznu sadržinu ponude čine Obrazac ponude, svi dokazi i potpisani i overeni prilozi- obrasci traženi javnim pozivom i to:

 

DOKAZI I PRILOZI

 

1.

Izvod iz Agencije za privredne registre, odnosno izvod iz registra nadležnog organa

 

2.

Izveštaj o bonitetu za javne nabavke (obrazac BON-JN)

 

3.

Opšti podaci o ponuđaču

OBRAZAC br.1

4.

Ponuda

OBRAZAC br.2

3.

Izjava podnosioca ponude da prihvata posebne uslove javnog poziva

OBRAZAC br.3.

  

POSEBNI USLOVI JAVNOG POZIVA  SU SLEDEĆI:

Način obezbeđenja sredstava za plasiranje

100% sredstva obezbeđuje Fond za razvoj opštine Mali Zvornik

Namena kredita

Podsticanje razvoja i poslovanja pravnih lica, preduzetnika i poljoprivrednih gazdinstava

Maksimalan iznos  kredita  za klijente

– Pravna lica i samostalne radnje koje zapošljavaju više od 5 radnika, a traže veći iznos od 2.000.000,00 dinara, iznosi 1.000.000,00 dinara po novozaposlenom radniku, a najviše do iznosa od 10.000.000,00 dinara,   

 -samostalne radnje 2.000.000,00 dinara,

-poljoprivredna gazdinstva 1.000.000,00 dinara.

Iznos odobrenog kredita ne može biti veći od 90 % od ostvarenog bruto prihoda u prethodnoj godini.

Valutna indeksacija kredita

Sa deviznom klauzulom indeksacija u valuti evro – srednji kurs

Grejs period

12 meseci

Rok vraćanja kredita

-Pravna lica i samostalne radnje koje zapošljavaju više od 5 radnika, a traže veći iznos od 2.000.000,00 dinara, je 60 meseci,

– za ostale korisnike 36 meseci

Instrumenti obezbeđenja za sve korisnike

-Hipoteka prvog reda 1:2 ili

-Garancija poslovne banke ili

-Blanko menica sa dva solventna avala.

-Lična menica odgovornog i ovlašćenog lica  obavezna za svakog korisnika kredita.

 

Kamatna stopa

Subvencioniše Fond za razvoj opštine Mali Zvornik do iznosa od 400.000,00 dinara po korisniku

 

Napomena: Prenos sredstava na ime subvencionisanja kamate od strane Fonda do utvrđenog maksimalnog iznosa, prenosi se u celosti nakon potpisivanja ugovora i puštanja sredstava u tečaj. 

 

DODATNE INFORMACIJE I POJAŠNJENJA 

Osoba za davanje dodatnih informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem i podnošenjem ponude  je Dragoslav Obradović, telefon  063/72 99 011.

Informacije se mogu dobiti svakog radnog dana u  periodu od 08:00 do 14:00 časova. 

Rok važenja ponude ne može biti kraći od 60 dana od dana otvaanja ponuda. 

Javni konkurs raspisuje Upravni odbor Fonda za razvoj opštine Mali Zvornik.

Zahtev za kredit sa pratećom dokumentacijom podnosi se Fondu za razvoj opštine Mali Zvornik. Upravni odbor Fonda daje saglasnost da podnosioci zahteva mogu započeti postupak traženja kredita kod poslovne banke.

Nakon pribavljene saglasnosti od strane Upravnog odbora Fonda, banka podnosiocu zahteva daje informacije i spisak konačne potrebne dokumentacije za razmatranje zahteva i odobrenja kredita. Banka po prijemu kompletne dokumentacije, na osnovu pozitivnih propisa i utvrđenih procedura sagledava bonitet budućih korisnika kredita, kao i ponuđena sredstva obezbeđenja koja su korisnici kredita ponudili, odnosno dostavili. Banke će odobravati kredite u skladu sa svojom poslovnom politikom i procedurama koje utvrđuju sve relevantne kriterijume, uslove i postupke u procesu odobravanja kredita. Na osnovu ovog banka utvrđuje maksimalni iznos kredita koji se pojedinom korisniku može odobriti, i zaključuje ugovor o kreditu.  

 

                                                      PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
                                            FONDA ZA RAZVOJ OPŠTINE MALI ZVORNIK
                                                         Dragoslav Obradović, s.r.

Javni poziv i potrebni obrasci>>>