Управни одбор Фонда за развој Републике Србије усвојио је Програм о изменама и допунама Програма Фонда за развој Републике Србије за привредне субјекте са поплављених подручја за 2014. годину ( У даљем тексту Програм ).

Усвојене измене односе се на :

У поглављу I ОСНОВНИ ЦИЉЕВИ мења се став 2. тако да сада гласи:

„Право на коришћење средстава Фонда имаће привредни субјекти разврстани као микро, мала и средња правна лица, регистровани у релевантном регистру, са седиштем или који су обављали своје пословање на посебно угроженим подручјима Републике Србије до дана проглашења ванредне ситуације ( 15.4.2014.године).Посебно угроженим подручјима у складу са овим Програмом сматрају се све општине са списка општина угрожених поплавама одређених од стране релевантних државних институција“.

У поглављу III УСЛОВИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ФОНДА мења се у ставу 1. тачка 4. тако да гласи:

„Максималан износ кредита за једног корисника кредита са повезаним лицима може бити : за микро правна лица до 5.000.000,00 рсд, за мала правна лица до 25.000.000,00 рсд и средња правна лица 50.000.000,00 рсд.

У поглављу IV ПРОЦЕДУРЕ ЗА ОДОБРАВАЊЕ КРЕДИТА мења се у ставу 1.  тако да гласи:

„ Уз захтеве за одобрење кредита морају бити приложени : документ о постојању штете који је издао надлежни орган. Остала потребна документација биће  дефинисана од стране Фонда.“

Детаљније у Програму Фонда за развој Републике Србије: 

http://www.fondzarazvoj.gov.rs/,
http://www.fondzarazvoj.gov.rs/files/izmene_program-poplave.pdf 

Контакт :  Сектор гаранција и кредита,
емаил: office@fondzarazvoj.rs 
телефон: 011 2629 786, 011 2621 856, 011 3282 193, 011 3283 735.