Upravni odbor Fonda za razvoj Republike Srbije usvojio je Program o izmenama i dopunama Programa Fonda za razvoj Republike Srbije za privredne subjekte sa poplavljenih područja za 2014. godinu ( U daljem tekstu Program ).

Usvojene izmene odnose se na :

U poglavlju I OSNOVNI CILJEVI menja se stav 2. tako da sada glasi:

„Pravo na korišćenje sredstava Fonda imaće privredni subjekti razvrstani kao mikro, mala i srednja pravna lica, registrovani u relevantnom registru, sa sedištem ili koji su obavljali svoje poslovanje na posebno ugroženim područjima Republike Srbije do dana proglašenja vanredne situacije ( 15.4.2014.godine).Posebno ugroženim područjima u skladu sa ovim Programom smatraju se sve opštine sa spiska opština ugroženih poplavama određenih od strane relevantnih državnih institucija“.

U poglavlju III USLOVI ZA KORIŠĆENJE SREDSTAVA FONDA menja se u stavu 1. tačka 4. tako da glasi:

„Maksimalan iznos kredita za jednog korisnika kredita sa povezanim licima može biti : za mikro pravna lica do 5.000.000,00 rsd, za mala pravna lica do 25.000.000,00 rsd i srednja pravna lica 50.000.000,00 rsd.

U poglavlju IV PROCEDURE ZA ODOBRAVANJE KREDITA menja se u stavu 1.  tako da glasi:

„ Uz zahteve za odobrenje kredita moraju biti priloženi : dokument o postojanju štete koji je izdao nadležni organ. Ostala potrebna dokumentacija biće  definisana od strane Fonda.“

Detaljnije u Programu Fonda za razvoj Republike Srbije: 

http://www.fondzarazvoj.gov.rs/,
http://www.fondzarazvoj.gov.rs/files/izmene_program-poplave.pdf 

Kontakt :  Sektor garancija i kredita,
email: office@fondzarazvoj.rs 
telefon: 011 2629 786, 011 2621 856, 011 3282 193, 011 3283 735.