На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС“, бр. Сл. гл. РС“ бр. 72/09, 81/09-испр,64/10-одлука УС,24/11,121/12, 42/13-одлука УС,50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС,132/14 и 145/14), Општинска управа Општине Мали Зворник, Одељење за привреду, урбанизам и инспекцијске послове оглашава 

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА ТОПЛАНА СА ПРАТЕЋИМ САДРЖАЈИМА И УСЛОВИ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ ОБЈЕКТА ТОПЛАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРНЕ МРЕЖЕ И ОБЈЕКТЕ У МАЛОМ ЗВОРНИКУ 

Јавна презентација  Урбанистичког пројекта за изградњу, у основном обухвату(целе или делови кат.п.бр.579/5,576/1,576/2,576/6,580/1,581/2,581/3 и 579/6 све у К.О.Мали Зворник), објекта топлане са пратећим садржајима и услови за прикључење објекта топлане на инфраструктурне мреже и објекте, улице Нова 7, улице Нова 9-део и улице Рибарска-део, и у проширењима (целе или делови кат.п.бр.576/3,705део,570 део,572/4,572/5 део,572/3 део,567 део,569/1 део,све К.О.Мали Зворник) у улици Рибарској и (целе и делови кат.п.бр. 582/4,582/3 и 582/1 све К.О.Мали Зворник) у улици Нова 9, услови за прикључење објекта топлане на инфраструктутрне мреже и објекте, у Малом Зворнику, обавиће се од 08.11.2017. године до 15.11.2017. године, у канцеларији број 28. на првом спрату у згради СО Мали Зворник, улица Краља Петра I број 38.

Инвеститор Урбанистичког пројекта је Општина Мали Зворник. Носилац израде предметног Урбанистичког пројекта је Јавно урбанистичко предузеће “План“ Шабац.

Службено лице Одељења за урбанизам, даваће основне информације о урбанистичком пројекту, заинтересованим лицима, сваког радног дана у времену од 10-15оо часова.

Сва заинтересована правна и физичка лица,могу да изврше  увид у урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику Одељењу за урбанизам општинске управе Мали Зворник ул. Краља Петра I број 38.

                                                      ОПШТИНСКА УПРАВА
                                                         МАЛИ ЗВОРНИК