Na osnovu člana 63. Zakona o planiranju i izgradnji (“Sl.glasnik RS“, br. Sl. gl. RS“ br. 72/09, 81/09-ispr,64/10-odluka US,24/11,121/12, 42/13-odluka US,50/13-odluka US, 98/13-odluka US,132/14 i 145/14), Opštinska uprava Opštine Mali Zvornik, Odeljenje za privredu, urbanizam i inspekcijske poslove oglašava 

JAVNU PREZENTACIJU URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNJU OBJEKTA TOPLANA SA PRATEĆIM SADRŽAJIMA I USLOVI ZA PRIKLJUČENJE OBJEKTA TOPLANE NA INFRASTRUKTURNE MREŽE I OBJEKTE U MALOM ZVORNIKU 

Javna prezentacija  Urbanističkog projekta za izgradnju, u osnovnom obuhvatu(cele ili delovi kat.p.br.579/5,576/1,576/2,576/6,580/1,581/2,581/3 i 579/6 sve u K.O.Mali Zvornik), objekta toplane sa pratećim sadržajima i uslovi za priključenje objekta toplane na infrastrukturne mreže i objekte, ulice Nova 7, ulice Nova 9-deo i ulice Ribarska-deo, i u proširenjima (cele ili delovi kat.p.br.576/3,705deo,570 deo,572/4,572/5 deo,572/3 deo,567 deo,569/1 deo,sve K.O.Mali Zvornik) u ulici Ribarskoj i (cele i delovi kat.p.br. 582/4,582/3 i 582/1 sve K.O.Mali Zvornik) u ulici Nova 9, uslovi za priključenje objekta toplane na infrastruktutrne mreže i objekte, u Malom Zvorniku, obaviće se od 08.11.2017. godine do 15.11.2017. godine, u kancelariji broj 28. na prvom spratu u zgradi SO Mali Zvornik, ulica Kralja Petra I broj 38.

Investitor Urbanističkog projekta je Opština Mali Zvornik. Nosilac izrade predmetnog Urbanističkog projekta je Javno urbanističko preduzeće “Plan“ Šabac.

Službeno lice Odeljenja za urbanizam, davaće osnovne informacije o urbanističkom projektu, zainteresovanim licima, svakog radnog dana u vremenu od 10-15oo časova.

Sva zainteresovana pravna i fizička lica,mogu da izvrše  uvid u urbanistički projekat, kao i da u toku trajanja javne prezentacije dostave svoje primedbe i sugestije u pisanom obliku Odeljenju za urbanizam opštinske uprave Mali Zvornik ul. Kralja Petra I broj 38.

                                                      OPŠTINSKA UPRAVA
                                                         MALI ZVORNIK