Општинска управа општине Мали Зворник Одељење за привреду, урбанизам и инспекцијске послове  на основу члана 63. Закона о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 132/14 и 145/14) и Правилника о начину  јавне презентације урбанистичког пројекта (“Сл.гласник РС“, бр.43/10) оглашава 

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
ЗА ИЗГРАДЊУ ВОДОВОДА ОД АМАЈИЋА ДО ВЕЛИКЕ РЕКЕ ДУЖ ДП IБ РЕДА БР.28.У ОПШТИНИ МАЛИ ЗВОРНИК 

Јавна презентација наведеног Урбанистичког пројекта обавиће се од 12.06.2015. године до 19.06.2015. године, у канцеларији број 28. на првом спрату у згради СО Мали Зворник, улица Краља Петра I број 38.

Инвеститор Урбанистичког пројекта је Општина Мали Зворник. Носилац израде предметног Урбанистичког пројекта је Јавно урбанистичко предузеће “План“ Шабац.

Службено лице Одељења за урбанизам, даваће основне информације о урбанистичком пројекту, заинтересованим лицима, сваког радног дана у времену од 10-15оо часова.

Сва заинтересована правна и физичка лица,могу да изврше  увид у урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику Одељењу за урбанизам општинске управе Мали Зворник ул. Краља Петра I број 38. 

 

                                                       ОПШТИНСКА УПРАВА
                                                          МАЛИ ЗВОРНИК