На основу чл. 43. ст.1 т. 7. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености (Сл. гласник РС, бр 36/09, 30/10, 88/10 и 38/15), Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом (Сл. гласник РС , бр 36/09 и 32/13) ,  чл. 126.  Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера кативне политике запошљавања (Сл. гласник РС, 102/15), Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања бр: 3400-101-30/2016 од 11.05.2016. године, закљученог између Националне службе за запошљавање филијале Лозница и Општине Мали Зворник и Локалног акционог плана запошљавања Општине Мали Зворник за 2016 годину усвојеног Одлуком бр: 06-209 од 05.02.2016 године 

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ-ФИЛИЈАЛА ЛОЗНИЦА У САРАДЊИ СА ОПШТИНОМ МАЛИ ЗВОРНИК 

Р а с п и с у ј е 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА
НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА И
НЕЗАПОСЛЕНЕ ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ 
У 2016. ГОДИНИ 

 

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Јавни радови су мера активне политике запошљавања коју организује Национална служба за запошљавање (у даљем тексту: филијала Лозница), у сарадњи са Општином Мали Зворник а складу са Националним акционим планом запошљавања за 2016. годину и Локалним акционим планом општине Мали Зворник за 2016. годину, у циљу радног ангажовања првенствено теже запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе, очувања и унапређења радних способности незапослених, као и ради остваривања одређеног друштвеног интереса. Приоритет приликом укључивања у јавне радове имају вишкови запослених са евиденције Националне службе.

Јавни рад спроводи послодавац – извођач јавног рада, кога одређује филијала Лозница у сарадњи са општином Мали Зворник на основу јавног конкурса. Максимална дужина трајања јавног рада је четири месеца, у складу са расположивим финансијским средствима.

Уговором о привременим и повременим пословима утврдиће се број радних дана за свако лице укључено у јавни рад.

 

II ОБЛАСТИ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА

Јавни радови се могу спроводити у областима:

 • социјалних и хуманитарних делатности
 • одржавања и обнављања јавне инфраструктуре
 • одржавања и заштите животне средине и природе.

 

III НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА

Средства намењена за спровођење јавних радова користе се за:

 • исплату накнаде за обављени посао по основу уговора о привременим и повременим пословима лицима укљученим у јавне радове, у висини до 18.000,00 динара по лицу, на месечном нивоу за пун фонд радних часова, односно сразмерно времену радног ангажовања на месечном нивоу; утврђени износ накнаде за обављени посао се увећава за припадајући порез и доприносе за обавезно социјално осигурање, обрачунате у складу са законом;
 • накнаду дела или укупних трошкова доласка и одласка са рада лица укључених у јавне радове, у висини до 1.500,00 динара по лицу за сваки месец ангажовања;
 • накнаду трошкова спровођења јавних радова, у свим областима спровођења, у висини:

– 1.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају месец дана

– 1.500,00 динара по лицу за јавне радове који трају два месеца

– 2.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају три и четири месеца;

 • накнаду трошкова организовања обуке: у току трајања јавног рада, у зависности од врсте и сложености послова које обухвата јавни рад, за спровођење одређених јавних радова може се организовати обука, по интерном програму послодавца или програму образовне установе; по завршетку обуке лицу се издаје сертификат о стеченим компетенцијама; послодавац – извођач јавног рада може остварити накнаду за организовање обуке у једнократном износу од 1.000,00 динара по лицу.

Филијала Лозница за запошљавање у сарадњи са општином Мали Зворник задржава право да процењује оправданост потребе за обуком.

 

IV УСЛОВИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

Услови за подношење пријаве

Право учешћа на Јавном конкурсу за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица и незапослене особе са инвалидитетом, а која су на евиденцији филијале Лозница-испоставе Мали Зворник имају:

 • органи аутономне покрајине и органи јединице локалне самоуправе
 • јавне установе и јавна предузећа
 • привредна друштва
 • предузетници
 • задруге
 • удружења која имају статус правног лица, односно уписана у регистар који води Агенција за привредне регистре.

 

Право на доделу средстава за спровођење јавног рада послодавац – извођач може да оствари под условом да је:

           ·            испунио раније обавезе и измирио сва дуговања према Националној служби, осим за обавезе чија је реализација у току, уколико исте редовно измирује;

           ·            поднео пријаву за спровођење јавног рада на прописаном обрасцу и детаљно разрадио активности у термин плану;

           ·            поднео одговарајућу документацију у складу са условима јавног конкурса.

 

Документација за подношење пријаве

Пријава за спровођење јавног рада подноси се у два примерка, филијали Лозница-испостави Мали Зворник, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у наведеној филијали или преузети на сајту www.nsz.gov.rs.

Уз пријаву (прописани образац са термин планом) се доставља следећа документација:

 • фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико послодавац – извођач јавног рада није регистрован у АПР;
 • фотографије места извођења јавног рада – за јавне радове који се спроводе у области одржавања и заштите животне средине и природе и одржавања и обнављања јавне инфраструктуре (максимално три фотографије за сваку локацију);
 • списак лица корисника услуга – за послодавацa – извођачa јавног рада из области социјалних и хуманитарних делатности и
 • извод из појединачне пореске пријаве о обрачунатим порезима и доприносима (ППП ПД), штампан из електронске базе података Пореске управе (ЕБП-ПУРС), оверен од стране послодаваца, за пријаву поднету у месецу који претходи месецу у коме је поднет захтев.

Уколико послодавац – извођач јавног рада организује обуку, неопходно је приложити интерни програм обуке послодавца – извођача јавног рада или програм образовне установе на прописаном обрасцу филијале Лозница, као и биографију инструктора/предавача.

Филијала Лозница у сарадњи са општином Мали Зворник  задржава право да тражи и друге доказе и документацију од значаја за спровођење поступка одлучивања о одобравању средстава за спровођење јавних радова.

V ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлука о одобравању средстава за спровођење јавног рада и Одлука о одобравању средстава за спровођења јавног рада за особе са инвалидитетом доноси се на основу бодовне листе, а након провере испуњености услова из јавног конкурса и бодовања поднете пријаве, односно приложене документације послодавца – извођача јавног рада од стране филијале Лозница и општине Мали Зворник, у року до 30 дана од дана истека јавног конкурса.

Филијала Лозница у сарадњи са општином Мали Зворник задржава право да приликом одлучивања по поднетој пријави изврши корекцију дужине трајања и/или броја лица, као и процену оправданости поднете пријаве послодавца – извођача јавног рада, коме је у периоду 2010-2015. године финансирано спровођење јавног рада у истој области на предложеним локацијама, у складу са износом средстава који је опредељен за филијалу Лозница.

Списак послодаваца – извођача којима је одобрено спровођење јавних радова се објављује на огласној табли филијале Лозница-испоставе Мали Зворник  и огласној табли општине.  

Одлуку о одобравању средстава за спровођења јавног рада и Одлуку о одобравању средстава за спровођења јавног рада за особе са инвалидитетом, на којима се радно ангажује до 49 незапослених доноси директор филијале Лозница у сарадњи са општином Мали Зворник, по овлашћењу директора Националне службе, по прибављеном мишљењу Локалног савета за запошљавање.

Одлуку о одобравању средстава за спровођење јавног рада и Одлуку о одобравању средстава за спровођење јавног рада за особе са инвалидитетом, на којима се радно ангажује 50 и више незапослених доноси директор филијале Лозница у сарадњи са  општином Мали Зворник, уз претходну сагласност Управног одбора.

БОДОВНА ЛИСТА – ЈАВНИ РАДОВИ

Критеријуми

Број бодова

Јавни конкурс општи

Јавни конкурс за особе са инвалидитетом

Област спровођења јавног рада

Одржавање и заштита живoтне средине и природе

10

10

Социјалне и хуманитарне делатности

10

10

Одржавање и обнављање јавне инфраструктуре

5

5

Дужина трајања јавног рада

3 и 4 месеца

20

20

2 месеца

10

10

1 месец

5

5

Категорија лица

Јавни рад подразумева ангажовање лица искључиво I и II степена стручне спреме

10

10

Претходно коришћена средства по програму јавних радова

Коришћена средства и лица остала радно ангажована/закључен уговор о раду*

 

15

15

Коришћена средства и лица нису остала у радном односу

0

0

Нису раније коришћена средства**

10

10

Процена важности поднете пријаве за спровођење јавног рада за локално тржиште рада за подручје филијале***

10

10

МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА

65

65 

 

*Критеријум „Коришћена средства и лица остала радно ангажована/закључен уговор о раду“ подразумева да је извођач јавног рада лица која су била укључена у програм јавних радова, без обзира на број (укључујући и особе са инвалидитетом), радно ангажовао или запослио на неодређено време одмах након истека уговорне обавезе, по јавним конкурсима филијале Лозница и општине Мали Зворник за период 2012-2015. године.

**Елемент „Нису раније коришћена средства“ односи се на период 2012-2015. Наведене податке из пријаве за спровођење јавног рада Национална служба ће проверавати увидом у своју  евиденцију.    

***Критеријум „Процена важности поднете пријаве за спровођење јавног рада за локално тржиште рада за подручје филијале“ подразумева да је директор надлежне филијале донео одлуку о додатним критеријумима, која је истакнута на огласној табли надлежне филијале уз јавни конкурс. На основу одлуке је могуће доделити 10 бодова, узимајући у обзир следеће критеријуме: друштвену корист која се остварује кроз реализацију јавног рада, привредни значај за развој града  и др.  

VI ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Послодавац – извођач јавног рада је дужан да након донете Одлуке о одобравању средстава за спровођење јавних радова и Одлуке о одобравању средстава за спровођење јавних радова за особе са инвалидитетом, закључи уговор о привременим и повременим пословима са изабраним лицима са евиденције незапослених.

Датум ангажовања лица са којим је закључен уговор о привременим и повременим пословима не може бити пре датума закључења уговора о спровођењу јавног рада, нити након 60 дана од дана доношења Одлуке о одобравању средстава за спровођење јавних радова и Одлуке о одобравању средстава за спровођење јавних радова за особе са инвалидитетом.

Директор филијале Лозница, општина Мали Зворник  и послодавац – извођач јавног рада закључују уговор о спровођењу јавног рада, којим се ближе уређују међусобна права и обавезе.  

Уговор о спровођењу јавног рада закључују директор филијале Лозница по овлашћењу директора Националне службе, општина Мали Зворник и послодавац, у року до 30 дана од дана доношења Одлуке о одобравању средстава за спровођење јавног рада и Одлуке о одобравању средстава за спровођења јавног рада за особе са инвалидитетом.

Сви уговори морају бити закључени у току календарске године у којој је донета одлука.

Документација за закључивање уговора о спровођењу јавног рада:

 • уговори о привременим и повременим пословима са незапосленим лицима, као доказ о ангажовању лица на јавном раду;
 • нови термин план, уколико је у поступку разматрања пријаве за спровођење јавног рада извршена корекција броја лица и/или дужине трајања јавног рада;
 • спецификација средстава/материјала за рад у складу са одобреним средствима за трошкове спровођења јавног рада;
 • потврда банке о отвореном наменском рачуну и картон депонованих потписа наменског рачуна, важећих у моменту пријема средстава обезбеђења и давања меничног овлашћења;
 • средство обезбеђења уговорних обавеза;
 • потврда о пријему захтева за регистрацију менице (правно лице);
 • фотокопија/очитана лична карта одговорног лица корисника средстава/жиранта и
 • други докази у зависности од статуса жиранта*.

У циљу закључивања уговора, послодавац – извођач јавног рада је у обавези да достави и одговарајућа средства обезбеђења уговорних обавеза:

 1. 1.    За предузетника:
 • за одобрена средства у износу до 1.000.000,00 динара – две истоветне бланко трасиране менице корисника средстава са два жиранта и меничним овлашћењима;
 • за одобрена средства у износу од 1.000.001,00 динара и више – гаранција банке у вредности одобрених средстава са роком важења од 6 месеци дуже од трајања јавног рада и једна блако трасирана меница са једним жирантом и меничним овлашћењем.
 1. 2.    За правно лице:
 • за одобрена средства у износу до 1.000.000,00 динара – две истоветне бланко соло менице са меничним овлашћењима;
 • за одобрена средства у износу од 1.000.001,00 динара и више – гаранција банке у вредности одобрених средстава са роком важења од 6 месеци дуже од трајања јавног рада и једна блако соло меница са меничним овлашћењем.
 1. 3.    За кориснике јавних средстава:**
 • изјава одговорног лица корисника средстава да су обезбеђени сви предуслови за реализацију јавног рада и да није у могућности да приложи одговарајуће средство обезбеђења.

*Жирант може бити свако пословно способно физичко лице које има редовна месечна примања на име зараде или пензије, као и физичко лице које самостално обавља делатност (предузетник), односно лице које самостално обавља делатност у складу са посебним законом (нпр. адвокат, нотар, приватни извршитељ и сл.).

**Корисници јавних средстава су директни и индиректни корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и јавна предузећа основана од стране Републике Србије, односно локалне власти, правна лица основана од стране тих јавних предузећа, правна лица над којима Република Србија, односно локална власт има директну или индиректну контролу над више од 50% капитала или више од 50% гласова у управном одбору, друга правна лица у којима јавна средства чине више од 50% укупних прихода остварених у претходној пословној години, као и јавне агенције и организације на које се примењују прописи о јавним агенцијама.

Почетком спровођења јавног рада сматра се датум пријаве на осигурање првог лица ангажованог на јавном раду.

VII ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА ЈАВНОГ РАДА

Послодавац – извођач јавног рада дужан је да:

 • закључи уговор о привременим и повременим пословима са незапосленим, најмање у дужини трајања јавног рада и изврши пријаву на обавезно социјално осигурање;
 • у случају престанка радног ангажовања лица, послодавац је у обавези да у року од 15 дана од дана престанка радног ангажовања изврши замену другим незапосленим лицем из исте категорије, као и истог нивоа образовања, за преостало време трајања уговора;
 • редовно, у законски утврђеним роковима, врши исплату уговорене накнаде за обављен посао, на текући рачун лица ангажованих на јавном раду и доставља доказе;
 • редовно врши уплату припадајућих пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање за лица из уговора и доставља доказе;
 • редовно врши исплату накнаде трошкова доласка и одласка са рада ангажованим лицима и доставља доказе;
 • редовно доставља доказе о утрошку пренетих средстава за трошкове накнаде спровођења јавног рада, у складу са уговором;
 • редовно доставља доказе о утрошку пренетих средстава за трошкове обуке, уколико се иста организује по програму образовне установе, у складу са уговором;
 • обезбеди вођу програма јавног рада и/или ментора за обуку незапослених ангажованих на јавном раду;
 • организује заштиту и безбедност радно ангажованих, у складу са законом и захтевом стандарда за конкретне послове јавног рада;
 • достави фотокопију потврде/сертификата о стеченим компетенцијама радно ангажованих лица на спровођењу јавног рада након завршене обуке на прописаном обрасцу;
 • месечно доставља извештај о спровођењу јавног рада на прописаном обрасцу;
 • Филијали Лозница и општини Мали Зворник  омогући контролу реализације уговорних обавеза и увид у сву потребну документацију и ток спровођења јавног рада;
 • обавести филијалу Лозница и општину Мали Зворник  о свим променама које су од значаја за реализацију уговора у року од осам дана од дана настанка промене.

У случају неиспуњења или делимичног испуњења обавеза из уговора, послодавац – извођач јавног рада је у обавези да врати цео или сразмерни износ исплаћених средстава увећан за законску затезну камату.

VIII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Пријаву за спровођење јавног рада послодавци подносе у два примерка, филијали Лозница-испостави Мали Зворник непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у филијали Лозница-испостави Мали Зворник или преузети на сајту www.nsz.gov.rs. 

Све додатне информације могу се добити у филијали Лозница-испостави Мали Зворник на телефоне 015/879-717, 015/471-969

Јавни конкурс је отворен од 20.07.2016. до 03.08.2016.године

Текст јавног конкурса

Образац за пријаву на конкурс