На основу члана 6. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник РС”, бр. 16/2018), члана 8. Одлуке о поступку доделе и контроле коришћења средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења, број 06-1864 од 14.10.2020. године („Службени лист општине Мали Зворник“ број 13/20) и број 060-219 од 14.06.2023. године и Одлуке о буџету општине Мали Зворник за 2023. годину („Службени лист општине Мали Зворник“ број број 11/22 и 1/23), председник општине Мали Зворник, дана 20.06.2023. године, расписује

Јавни конкурс за суфинансирање/финансирање програма удружења

у области социјалне заштите, борачко-инвалидске заштите, заштите лица са инвалидитетом, друштвене бриге о деци, заштите избеглица, подстицање наталитета, помоћи старима, здравствене заштите, заштите и промовисања људских и мањинских права, образовања, науке, културе, заштите животне средине, пољопривреде, одрживог развоја, заштите и промовисања здравог начина живота, заштите потрошача, борбе против корупције, подстицај, промоција и развој привредних делатности (туризам, стари занати и др.), омладинске политике, као и хуманитарни програми и други програми у којима удружење искључиво и непосредно следи јавне потребе.

Јавни конкурс

Решење о образовању Комисије

Образац пријаве на конкурс*

Образац предлога програма*

Образац буџета*

Наративни приказ буџета*

*Напомена – Обрасци се попуњавају електронским путем

Листа вредновања и рангирања пријављених програма поднетих на конкурсу за суфинансирање/финансирање програма удружења