Objavljeno 15.12.2017. godine

R e p u b l i k a S r b i j a
OPŠTINA MALI ZVORNIK
Predsednik opštine
Broj: 06-2451
Dana: 15.12.2017. godine
MALI ZVORNIK  

U skladu sa Lokalnim akcionim planom zapošljavanja za 2017. godinu u opštini Mali Zvornik usvojenim Odlukom o usvajanju Lokalnog akcionog plana zapošljavanja za 2017. godinu u opštini Mali Zvornik, br. 06-2447 od 22.12.2016. godine i Odluke o usvajanju Ispravke teksta lokalnog akcionog plana zapošljavanja za 2017. godinu u opštini Mali Zvornik, br. 06-2447/2016-3 od 17.03.2017. godine, opština Mali Zvornik dana 15.12.2017. godine, r a s p i s u j e 

JAVNI POZIV

POSLODAVCIMA ZA DODELU SUBVENCIJA
ZA OTVARANJE NOVIH RADNIH MESTA U 2017. GODINI

 

I OSNOVNE INFORMACIJE 

Subvencija za otvaranje novih radnih mesta odobrava se poslodavcima radi zapošljavanja 25 nezaposlenih lica koja se vode na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, filijala Loznica-ispostava Mali Zvornik (u daljem tekstu: Nacionalna služba).

Subvencija se odobrava u jednokratnom iznosu od 200.000,00 dinara po nezaposlenom licu  poslodavcima koji zapošljavaju 2 i više  nezaposlena lica.

Poslodavac koji je ostvario pravo na subvenciju za otvaranje novih radnih mesta dužan je da zaključi ugovor o radu sa nezaposlenim licem, na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom, u trajanju od najmanje 24 meseca od dana zasnivanja radnog odnosa i da izmiruje sve obaveze po osnovu doprinosa za obavezno penziono i socijalno osiguranje, u skladu sa zakonom.

Poslodavac koji je ostvario pravo na subvenciju za otvaranje novih radnih mesta dužan je da zaključi ugovor o radu sa nezaposlenim licem najdalje do 28.02.2018. godine i da opštini M. Zvornik dostavi dokaz o zaključenom ugovoru o radu sa nezaposlenim licem, uverenje Nacionalne službe za zapošljavanje da je prijavljen na  evidenciju lica koja traže zaposlenje kao i prijavu novozaposlenog lica na obavezno penziono i socijalno osiguranje (M obrazac).

Pravo na subvenciju za otvaranje novih radnih mesta ne mogu ostvariti:

    – državni organi, organizacije i drugi direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava i udruženja građana;

    – podnosioci zahteva koji obavljaju delatnost u oblasti eksploatacije uglja, primarne poljoprivredne proizvodnje, finansijskih usluga, menjačnica i igara na sreću;

    – poslodavci koji nisu uspešno poslovali 12 meseci nakon pravosnažnog rešenja

o usvajanju plana reorganizacije i obustavljanju stečajnog postupka ili nakon kupovine privrednog subjekta nad kojim je pravosnažnim rešenjem okončan stečajni postupak.

Poslodavac može samo jednom podneti zahtev za dodelu subvencije za otvaranje novih radnih mesta u toku trajanja javnog poziva.

Javni poziv za dodelu subvencije za otvaranje novih radnih mesta predstavlja osnov za dodelu de minimis državne pomoći.

 

II PODNOŠENJE ZAHTEVA

Uslovi: 

Pravo na dodelu subvencije za otvaranje novih radnih mesta poslodavac može ostvariti pod uslovom da:

    – ima sedište ili ogranak na području opštine Mali Zvornik;

    – zapošljava lica koja imaju prebivalište na području opštine Mali Zvornik, i koji za vreme trajanja ugovorne obaveze od 24 meseca moraju imati prijavu prebivališta na teritoriji opštine Mali Zvornik, a sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje filijala Loznica – ispostava Mali Zvornik na novootvorenim radnim mestima na teritoriji opštine Mali Zvornik.

    – podnese zahtev sa biznis planom za 2017. godinu;

    – održi broj zaposlenih u poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kome je podnet zahtev, osim u slučaju prirodnog odliva zaposlenih (ostvarivanje prava na penziju, smrt zaposlenog i sl.);

    – uredno izmiruje obaveze po osnovu doprinosa za obavezno penziono i socijalno osiguranje za zaposlene, za poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kome je podnet zahtev;

    – ne zapošljava lica koja su u periodu od šest meseci pre podnošenja zahteva za dodelu subvencije bila u radnom odnosu kod tog poslodavca, odnosno kod poslodavca koji je osnivač ili povezano lice sa poslodavcem podnosiocem zahteva;

    – nije privredni subjekat u teškoćama, u smislu zakonskih propisa kojima se reguliše kontrola i dodela državne pomoći.

 

Dokumentacija za podnošenje zahteva: 

    – Zahtev sa biznis planom na propisanom obrascu;

    – fotokopija rešenja APR ili drugog nadležnog organa o upisu u registar, ukoliko podnosilac zahteva nije registrovan u APR;

    – Uverenja sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje za lica za koja se traži subvencija;

    – fotokopija lične karte lica za koje se traži subvencija;

    – poreska prijava o obračunatim i uplaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje na zarade / naknade za poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kome je podnet zahtev, overena od strane Poreske uprave ili uverenje iz Poreske uprave ako nema zaposlene radnike;

    – pisana izjava podnosioca zahteva o svim drugim de minimis državnim pomoćima koje je dobio u prethodnom trogodišnjem fiskalnom periodu ili izjava podnosioca zahteva da nije koristio de minimis državnu pomoć;

    – dokaz o vlasništvu/zakupu poslovnog prostora;

    -izjava da nakon zapošljavanja lica iz glave 1. ovog Javnog poziva dostignuti broj ukupno zaposlenih radnika na neodređeno vreme ne smanjuje u periodu od najmanje dve godine nakon zasnivanja radnog odnosa lica za koja su odobrena sredstva. 

Opština zadržava  pravo da traži i druge dokaze relevantne za odlučivanje o zahtevu podnosioca.

 

III DONOŠENJE ODLUKE 

Odluka o dodeli subvencije za otvaranje novih radnih mesta donosi se na osnovu provere podnetog zahteva sa biznis planom i prioriteta za dodelu subvencije.  

 

Provera podnetih zahteva 

Opština Mali Zvornik vrši proveru podnetih zahteva, odnosno proveru ispunjenosti uslova Javnog poziva i priložene dokumentacije. Zahtevi koji ne ispunjavaju uslove predviđene Javnim pozivom neće se dalje razmatrati.

 

Prioriteti za dodelu subvencije 

Prioritet pri dodeli subvencije imaju poslodavaci koji:

-se bave proizvodnom delatnošću;

– imaju više zaposlenih;

– zaposle više nezaposlenih lica;

– obavežu se da u periodu od dve godine neće smanjiti broj zaposlenih na neodređeno vreme

 

Odluka o dodeli subvencije za otvaranje novih radnih mesta 

Odluku o odobravanju subvencija za otvaranje novih radnih mesta u 2017. godini  donosi Komisija za izbor korisnika sredstava, nakon sprovedenog postupka i ona se objavljuje na sajtu opštine.

Opština zadržava pravo da prilikom odlučivanja po podnetom zahtevu izvrši eventualno smanjenje predviđenog broja lica iz zahteva sa biznis planom.

Podnosioci zahteva koji ispunjavaju uslove Javnog poziva, a nisu obuhvaćeni Odlukom o dodeli subvencije za otvaranje novih radnih mesta u 2017. godini biće u razmatranju nakon eventualnog novog javnog poziva, a do utroška finsijskih sredstava namenjenih za ovu svrhu.

 

IV ZAKLJUČIVANJE UGOVORA 

Predsednik opštine Mali Zvornik i podnosilac zahteva zaključuju ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obaveze i na osnovu koga se vrši isplata subvencije.

 

Dokumentacija za zaključivanje ugovora: 

    – dokaz o zasnivanju radnog odnosa na neodređeno vreme za lica koja se zapošljavaju (Ugovor o radu, Uverenje Nacionalne službe za zapošljavanje da je lice prijavljeno na  evidenciju koja traže zaposlenje, prijava na obavezno penziono i socijalno osiguranje;

    – sredstva obezbeđenja ugovornih obaveza

    – fotokopija kartona deponovanih potpisa i

    – pisani pristanak korisnika sredstava i žiranta za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti.

 

Sredstva obezbeđenja su sledeća: 

-.ZA PRAVNA LICA I PREDUZETNIKE:

– za odobrena sredstva u iznosu do 600.000,00 dinara – dve istovetne blanko trasirane menice korisnika sredstava sa jednim žirantom sa meničnim ovlašćenjima;

 – za odobrena sredstva u iznosu od 600.001,00 dinara do 1.000.000,00 dinara – dve istovetne blanko trasirane menice korisnika sredstava sa dva žiranta, sa meničnim ovlašćenjima (ukoliko korisnik sredstava nije u mogućnosti da obezbedi menice kao sredstvo obezbeđenja za iznose do 1.000.000,00 dinara, može priložiti dodatna sredstva obezbeđenja  kao što je:

 hipoteku prvog reda na nepokretnosti dvostruko veće vrednosti od iznosa subvencije,

 

 založno pravo na pokretnim stvarima trostruko veće vrednosti od iznosa subvencije,

 

 garanciju banke u vrednosti iznosa subvencije u trajanju od 30 meseci 

– za odobrena sredstva u iznosu od 1.000.001,00 dinara i više – dve istovetne blanko solo menice sa meničnim ovlašćenjima i garancija banke u vrednosti iznosa subvencije u trajanju od 30 meseci. 

Žirant može biti svako poslovno sposobno fizičko lice, ne starije od 65 godina, koje ima redovna mesečna primanja na ime zarade ili penzije, nezavisno od visine primanja, kao i fizičko lice koje samostalno obavlja delatnost (preduzetnik),

Pokretna imovina koja je predmet ručne zaloge mora biti osigurana najkraće u periodu trajanja ugovorne obaveze i polisa osiguranja vinkulirana (preneto pravo korišćenja) u korist opštine M. Zvornik. Predmet založnog prava na pokretnoj imovini ne mogu biti vozila.

  

V OBAVEZE IZ UGOVORA

 

Poslodavac – korisnik subvencije dužan je da: 

– lica za koja je ostvario pravo na subvenciju zadrži u radnom odnosu na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom, u trajanju od najmanje 24 meseca od dana zasnivanja radnog odnosa; u slučaju prestanka radnog odnosa sa licem za koje je ostvareno pravo, poslodavac je u obavezi da u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa zasnuje radni odnos na neodređeno vreme sa drugim nezaposlenim licem od dana prestanka radnog odnosa prethodnog lica i da to lice zadrži u radnom odnosu najmanje do isteka ugovorom predviđenog roka. Ukoliko poslodavac nije u mogućnosti da u kontinuitetu zasnuje radni odnos sa novozaposlenim, obavezuje se da da izjavu da će novozaposlenom produžiti radni odnos za period prekida radnog odnosa prethodnog zaposlenog do datuma zasnivanja radnog odnosa novozaposlenog tj.  do isteka ugovorenog odnosa od 24 meseca  za koje vreme je i dobio subvenciju. 

– izmiruje obaveze po osnovu doprinosa za obavezno penziono i socijalno osiguranje u skladu sa zakonom i da nakon isteka ugovorenog perioda od 24 meseca od dana zasnivanja radnog odnosa dostavi davaocu subvencije dokaz o tome; 

-davalac subvencije zadržava pravo da vrši kontrolu relizacije ugovornih obaveza za vreme trajanja istih; 

– obavesti opštinu Mali Zvornik o svim promenama koje su od značaja za realizaciju ovog Ugovora, u roku od 8 dana od dana nastanka promene. 

Poslodavac – korisnik subvencije koji ne ispuni obaveze utvrđene ugovorom, dužan je da opštini Mali Zvornik vrati iznos isplaćene subvencije, srazmerno procentu realizacije ugovorne obaveze, uvećane za zakonsku zateznu kamatu od datuma prenosa sredstava.

 

VI OSTALE INFORMACIJE 

Zahtev sa biznis planom podnosi se preporučenom poštom ili dostavom preko pisarnice Opštinske uprave Opštine Mali Zvornik, sa naznakom na koverti: “Prijava za dodelu subvencije za program otvaranja novih radnih mesta u 2017. godini“. Zahtev se podnosi na propisanom obrascu koji se može dobiti u Opštinskoj upravi Opštine Mali Zvornik (na pisarnici) ili preuzeti sa sajta www.malizvornik.rs.

Dodatne informacije mogu se dobiti u Opštinskoj upravi opštine Mali Zvornik (ili na telefon) 015/472-035 kod Vesne Ilić.

Javni poziv je otvoren 8 dana od dana objavljivanja na sajtu opštine i na Oglasnoj tabli opštine Mali Zvornik.

Ukoliko nakon donošenja Odluke o izboru korisnika subvencije po ovom javnom pozivu  ostane slobodnih sredstava, opština će  objaviti nov poziv za dodelu sredstava do utroška sredstava izdvojenih za ovu namenu.

Isplata sredstava na ime subvencije za otvaranje novih radnih mesta biće izvršena srazmerno ostvarenju budžeta Opštine Mali Zvornik.

 

                                                               Predsednik opštine Mali Zvornik

                                                                          Zoran Jevtić,  s.r.

Javni poziv

Zahtev sa Biznis planom